LOCALITĂȚILE CĂLĂRĂȘENE, REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE

Localitățile călărășene, realități și perspective

Print Friendly, PDF & Email

Roseți: Situația, în cifre statistice

6.496 este numărul locuitorilor comunei Roseți, se arată în Raportul privind starea economică și socială prezentat de primarul Nicolae Râjnoveanu, structura pe sexe fiind următoarea: 3.298 bărbați; 3.198 femei. Pe categorii de vârstă, la data de 1.07.2017, datele se prezentau astfel: 0 – 14 ani: 1.260, din care 654 de sex masculin, 611 de sex feminin; 15 – 29 ani: 1.535, din care 764 de sex masculin, 771 de sex feminin; 30 – 44 ani: 1.503, din care: 815 de sex masculin, 688 de sex feminin; 45 – 59 ani: 1.105, din care 590 de sex masculin, 575 de sex feminin; 60 – 74 ani: 694, din care 328 de sex masculin, 366 de sex feminin; 75 – 84 ani: 309, din care 114 de sex masculin, 195 de sex feminin; peste 85 ani: 66, din care 19 de sex masculin, 47 de sex feminin. Populația activă a comunei Roseși este de 3.946 de persoane, cea neactivă de 2.545 persoane, iar pe categorii de activitate, persoanele active sunt angrenate în următoarele activități: agricultură: 2.806 persoane; comerț și alimentație publică – 92 persoane, construcții – 288 persoane; finanțe, bănci – 6 persoane; învățământ – 26 persoane; sănătate – 12 persoane; alte activități – 716 persoane. Pe nivel de studii, structura populației comunei Roseți are următoarele componente: absolvenți cu studii superioare – 95; absolvenți cu școli postliceale și școală de maiștri – 44; absolvenți ai învățământului liceal – 696; absolvenți de școli profesionale – 1.067; absolvenți ai învățământului gimnazial și profesional – 1.681; absolvenți ai învățământului primar – 1.202; neștiutori de carte – 259. e parcursul anului 2017, datele de stare civilă au fost: 61 acte deces, 73 certificate naștere; 76 certificate de căsătorie. În comuna Roseți, principala ramură a economiei locale este reprezentată de agricultură. Totalul suprafeței agricole este de 6.327 hectare, iar structura culturilor, în anul agricol precedent, a fost următoarea: grâu – 2.250,5 ha; orz – 917,7 ha; rapiță – 656,62 ha; soia – 389,38 ha; porumb – 1.083,31 ha, floarea soarelui – 384,58 ha; orz sămânță – 60 ha; mazăre – 182,75 ha; fasole – 0,15 ha; legume – 1,7 ha, alte legume – 72 ha, vii – 71 ha; lucernă – 211,81 ha; plop energetic – 110,62 ha; plante nutreț – 8,58 ha; nelucrat – 289,49 ha. Au fost obținute următoarele producții medii: grâu – 4.458 kg / ha; orz – 6.048 kg / ha; porumb – 7.123 kg / ha; rapiță – 2.950 kg / ha; floarea soarelui – 3.279 kg / ha, soia – 3.173 kg / ha; mazăre – 2.628 kg / ha; orz sămânță – 5.853 kg / ha. Există următoarele efective de animale și păsări: bovine – 662; ovine – 8.000; caprine – 646; ecvidee – 220; măgari – 13; păsări – 8.000; porcine – 1.800; familii albine – 597. Pe raza comunei funcționează 22 de societăți cu profil agricol, exploatând o suprafață de 5.803 ha. Mai există următoarele unități: 42 societăți cu profil alimentație publică; 5 persoane fizice autorizate; 2 asociații familiale; 11 întreprinderi individuale; 2 cabinete medicale; 2 sucursale bancare; 1 fabrică cu profil textil. În domeniul asistenței sociale, s-au efectuat: 154 anchete de invaliditate; 102 anchete privind reevaluarea minorilor aflați în centrele de plasament, respectiv la asistenții maternali; 25 anchete privind soluționarea cauzelor civile; au fost întocmite 615 dosare privind ajutorul pentru încălzire; 75 anchete sociale privind situația persoanelor cu handicap beneficiare de indemnizație; 20 anchete pentru programul Bani de liceu; 26 dosare pentru creșterea și îngrijirea copilului. Numărul dosarelor pentru susținerea familiei a fost de 246, din care: în plată – 48; încetate – 86. Beneficiarii venitului minim garantat au prestat 16.884 ore de muncă în folosul comunității. La acest capitol, s-au efectuat următoarele plăți: 1.114.119 lei – total, din care: asistență socială în caz de invaliditate – 984.062 lei; ajutor social – 125.830 lei; alte ajutoare sociale / încălzire – 4.227 lei. Pentru anul 2017, primarul Nicolae Râjnoveanu raportează următoarele obiective atinse: s-au inițiat proceduri de achiziție directă pentru proiectul de extindere a rețelei de canalizare menajeră, modernizarea gospodăriei de apă, înființarea de două foraje și reabilitare rețea distribuție apă; a fost finalizat proiectul de modernizare drumuri de interes local; a fost finalizat proiectul de reabilitare și modernizare a Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti; a fost finalizat proiectul de extindere a rețelei de canalizare menajeră și modernizare gospodărie de apă, înființare de două noi puțuri și reabilitare rețea de distribuție a apei potabile; a fost inițiată procedura de achiziție directă, pentru consultanță, elaborare studiu de fezabilitate, elaborare planuri topografice, elaborare studiu hidrogeologic și elaborare studiu geotehnic pentru proiectul de extindere a rețelei de canalizare menajeră, modernizarea gospodăriei de apă, înființarea de două foraje și rețea de distribuție apă potabilă; a fost elaborat Planul de Investiții Publice.

Spanțov: Agricultura, principala ramură economică

Silviu Niki Gheorghescu, primarul comunei Spanțov, afirmă că principala sa preocupare, pentru anul 2017, dar și de la preluarea acestei funcții, din iunie 2012, a fost creșterea economică și socială a comunei Spanțov, cea a calității mediului, iar toate actele administrative emise sau inițiate de primar și adoptat de deliberativul comunei s-au încadrat în această linie. În Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Spanțov, se arată că, pe parcursul anului trecut, s-au emis un număr de 399 de dispoziții, cu caracter normativ sau individual. Consiliul local Spanțov a fost convocat în 14 ședințe ordinare, adoptându-se un număr de 64 de hotărâri. La acest moment, comuna beneficiază de energie electrică, iluminat public, rețea de alimentare cu apă prin captare de izvor de adâncime, telefonie, cablu tv , tv digitală. În același document citat, se specifică faptul că activitatea economică a comunei este preponderent agricolă: cultura mare, legumicultura, creșterea animalelor. Pe raza comunei funcționează un număr de 70 de societăți comerciale, cu activități diverse. „Potențialul economic al comunei se întemeiază pe resursele zonei, respectiv agricultura, dar în special pe hărnicia locuitorilor care, în ciuda faptului că ne aflăm într-o zonă defavorizată, nivelul de trai este ridicat”. Mare parte din forța de muncă activă de pe raza comunei este migrată către țări occidentale. În plus, există numeroși navetiști care lucrează la diferite firme, în București sau Oltenița. În ultimii ani, s-au întrepins o serie de acțiuni menite să ridice condițiile de viață, mai ales prin îmbunătățirea infrastructurii. S-au efectuat următoarele investiții: 1. lucrări de renovare a Căminului cultural Spanțov; 2. lucrări de asfaltare și pietruire străzi (refacere străzi); 3. lucrări de amenajare parcuri; 4. lucrări de reparații generale și de renovare a școlilor; 5. lucrări de reparații generale sediu administrativ, 6. lucrări de executat trotuare; 7. lucrări de împrejmuire cu gard plasă bordurată la stațiile de apă, stație de epurare și puțuri; 8. lucrări de renovare clădire pentru arhiva comunală; 9. lucrări de asfaltare; 10. lucrări de construire hală metalică pentru utilajele din dotarea primăriei; 11. lucrări de amenajare și reparații baza sportivă; 12. lucrări de dalat șanțuri colectoare; 13. lucrări de dalat trotuare; 14. lucrări de reabilitare și modernizare Școala generală nr. 1 Spanțov; 15. lucrări de reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr. 2, sat Stancea; 16. lucrări de modernizare drumuri de acces agricol; 17. ridicarea gunoiului și igienizarea gropilor de gunoi închise în anul 2009, în toate cele trei sate componente, Spanțov, Stancea, Cetatea Veche; 18. crearea cadrului legal și deschiderea unor cabinete medicale și farmacii, precum și deschiderea unui cabinet stomatologic; 19. deszăpezirea străzilor din cele trei sate; 20. au fost realizate studii de fezabilitate în vederea accesării fondurilor structurale prin PNDR – Măsura 322. S-a pus accent pe colectarea resurselor proprii, taxe, impozite, venituri din chirii și concesiuni. S-au organizat licitații pentru închirierea spațiilor aflate în patrimoniul comunei sau pentru concesionarea unor bunuri (terenuri) aflate în domeniul privat, pentru derularea unor activități economice. Pentru anul 2017, se arată în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Spanțov, s-au înregistrat 124 de dosare pentru beneficiarii de ajutor social. Teritoriul comunei Spanțov este de 6.497 hectare, în care sunt incluse și terenuri forestiere în suprafață de 164 hectare. Pentru îmbunătățirea calității mediului în comună se înscrie și execuția sistemului de canalizare și alimentare cu apă în satele componente. Primarul Silviu Niki Gheorghescu consideră că, la acest moment, starea mediului în comună este bună. „Activitatea ce se va desfășura în sensul sporirii calității mediului fiind aceea de conștientizare a populației pentru menținerea unui mediu curat, pentru colectarea selectivă a deșeurilor și pentru reciclarea deșeurilor refolosibile”.

Borcea: 115 acte deces, 9 acte naștere

„Nu putem afirma că obiectivele noastre au fost atinse integral, pentru că permanent ne dorim mai mult pentru comuna Borcea, mai mult pentru cetățenii acestei comune și în acest sens ne oferim întreaga energie, dar consider că ne putem declara mulțumiți de activitatea desfășurată, mai ales având în vedere condițiile socio-economice în care ne-am desfășurat activitatea. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați venit cu propuneri constructive și mă bazez pe aceeași colaborare fructuoasă și în acest an”, este cuvântul de încheiere al Raportului privind starea economico-socială și de mediu prezentat de primarul comunei Borcea, Aniel Nedelcu. Acesta a firmă că, în cursul anului, trecut, a avut ca principală preocupare, alături de Consiliul local Borcea, gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și nu în ultimul rând bunăstarea cetățenilor. Au fost vizate următoarele aspecte: 1. dezvoltarea infrastructurii comunei, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare Durabilă a comunei Borcea; 2. atragerea de investitori, repararea și întreținerea drumurilor din comună, în limita bugetului local; 3. asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică; 4. activitatea primarului s-a desfășurat în serviciul colectivității locale, în acord cu interesele generale ale comunei, pe baza atribuțiilor legale, respectând principiul transparenței decizionale. Pentru anul 2017, s-au realizat următoarele venituri la bugetul local: impozit clădiri persoane fizice – 171.841 lei, impozit, taxa pe clădiri persoane juridice – 525.104 lei; impozit pe teren persoane fizice – 278.676 lei; impozit, taxa pe teren persoane juridice – 1.252.220 lei; impozit pe teren extravilan – 1.426.953 lei, impozit pe mijloacele de transport persoane fizice – 108.726 lei; impozit mijloace de transport persoane juridice – 55.196 lei; venituri din concesiune – 234.346 lei; venituri din amenzi și alte sancțiuni – 233.073 lei etc. Sau efectuat cheltuieli, astfel: cheltuieli cu personalul din administrația publică – 1.339.744 lei; cheltuieli cu personalul din învățământ – 4.692.405 lei. Sectorului de iluminat public, însemnând costuri cu energia electrică, material și manoperă lucrări de întreținere, a costat comuna suma de 327.473 lei. Pe raza comunei, însemnând cele două sate componente, Borcea și Pietroiu, în cursul anului 2017 s-au înregistrat: 115 acte deces, 9 acte naștere, 35 acte căsătorie. În aceeași perioadă, au fost eliberate 30 de autorizații de construire / desființare, dar și 61 de certificate de urbanism. În domeniul asistenței sociale, s-au înregistrat următoarele cifre: dosare de ajutor social – 60; dosare alocații de stat – 90; dosare alocații pentru susținerea familiei – 164; dosare creștere îngrijire copil și stimulent – 50; dosare indemnizații persoane cu handicap – 134; dosare ajutor pentru încălzirea locuinței – 274. S-au efectuat: 38 de anchete sociale, pentru judecătorii, tribunale, organe de poliție; 72 de anchete sociale pentru direcțiile de asistență socială și protecția copilului; 81 anchete sociale pentru acordarea diverselor burse și rechizite școlare; 824 anchete sociale pentru acordarea și menținerea în plată a ajutoarelor sociale, alocațiilor pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței, 247 anchete sociale pentru acordarea indemnizațiilor de handicap și a pensiilor de invaliditate. Pe raza comunei, se arată în același act, în fapt raportul privind starea economico-socială și de mediu a comunei Borcea în anul 2017, funcționează următoarele structuri de învățământ: 1. Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea, cu structurile arondate: Școala Gimnazială nr. 3, Grădinița cu Program Normal nr. 1 Borcea, Grădinița cu Program Normal nr. 3 Borcea; 2. Școala Gimnazială nr. 2 Borcea, cu următoarele structuri arondate: Grădinița cu Program Normal nr. 2 Borcea, Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Borcea. Cetățenii beneficiază de două dispensare medicale, trei farmacii umane și o farmacie veterinară. Au fost emise 546 Dispoziții de primar, marea majoritate cu caracter individual. Au fost convocate 13 ședințe ale consiliului local, care s-au soldat cu aprobarea a 63 de hotărâri. Principala resursă naturală a comunei este reprezentată de terenul agricol.

Unirea: Gradul de colectare a veniturilor proprii – 85 la sută

Florian Belu, primarul comunei Unirea, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a localității, pentru anul 2017, afirmă că a avut drept preocupare principală gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și nu în ultimul rând bunăstarea locuitorilor. Au fost vizate următoarele aspecte: dezvoltarea infrastructurii, atragerea de fonduri în vederea realizării extinderii, modernizării, întreținerii și reparării drumurilor, a rețelei de apă, a imobilelor din domeniul public și privat, a iluminatului public, menținerea stării de curățenie a localității prin colectarea gunoiului menajer, prin menținerea unui aspect îngrijit al zonelor verzi, atragerea de investitori, dar și asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică locală. Pe raza comunei, Unirea, în cursul anului trecut, gradul de colectare a veniturilor proprii a fost de 85 la sută, iar bugetul realizat a fost în sumă de 5.160.003 lei, structurat astfel: venituri proprii – 1.116.762 lei; cote și sume defalcate din impozitul pe venit – 680.191 lei, sume defalcate de la bugetul de stat – 2.184.565 lei; subvenții – 1.173.785 lei; donații și sponsorizări – 4.700 lei.Cheltuielile de personal s-au efectuat astfel: cheltuieli cu personalul din administrația publică – 976.465 lei; cheltuieli cu personalul din învățământ – 817.163 lei; cheltuieli cu salariile personalului căminului pentru persoane vârstnice – 268.409 lei. Pentru iluminatul public, s-au efectuat cheltuieli totale de 104.648 lei, constând în lucrări de întreținere și reparații, dar și plăți pentru consumul de energie electrică. S-a reparat și modernizat rețeaua de alimentare cu apă, pentru care au fost efectuate plăți în sumă de 47.399 lei, iar suma de 38.392 lei a însemnat plata curentului electric la cele 7 puțuri forate. Pentru studii și proiecte s-a achitat suma de 24.487 lei, pentru proiectul tehnic și documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente proiectului de modernizare de drumuri de interes local, valoarea proiectului fiind de 5.499.276 lei. Pe parcursul anului 2017, s-au derulat mai multe activități culturale: 1. repetiții săptămânale ale Ansamblului folcloric Unirea; 2. Spectacol muzical Ziua femeii, organizat de Consiliul județean Călărași, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local unirea; 3. Ziua femeii; 4. Ora pământului; 5. găzduirea evenimentelor din cadrul Săptâmânii Școala Altfel; 6. Ziua Copilului, prin susținerea de activități diverse; 7. manifestări culturale româno-sârbe, prin reunirea unor ansambluri folclorice din Serbia, cu participarea Ansamblului de dansuri al comunei unirea; 8. sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice; 9. sărbătorirea Zilei naționale a României; 10. s-a organizat o manifestare intitulată Șezătoare la Țară, în data de 18 decembrie 2017; 11. serbarea de Crăciun, 12. vizionarea de filme și documentare, 13. vizionarea unor manifestări cu caracter sportiv. Pe raza comunei, funcționează Școala gimnazială cu clasele I – VIII, care include și o grădiniță cu program normal, în care sunt școlarizați 243 de copii. Au fost executate lucrări de igienizare și reparații, în valoare de 101.253 lei. În corp C, s-a înființat un grup sanitar interior, necesar copiilor din învățământul primar. S-au efectuat lucrări de montare parchet și lambriu, la clasa pregătitoare, a fost modernizată biblioteca școlară, a fost înlocuit, integral, acoperișul grădiniței. pe tot parcursul anului trecut, a fost cheltuită suma de 127.782 lei pentru prestări servicii de întreținere și curățenie, îndepărtarea gunoaielor, localizarea și colectarea acestora, precum și pentru îngrijirea platformelor de gunoi. În domeniul infrastructurii, s-a continuat execuția lucrărilor de asfaltare a străzilor: Mușețelului, Dumbravei, Tufănelelor, Rozelor, Pescarilor, Lujerului, Lalelelor și Crizantemei. S-a realizat construirea trotuarului pe partea stângă a DN 3 B, care tranzitează comuna, pe sensul de mers Călărași – fetești, urmând ca în acest an să se continue executarea acestei lucrări până la ieșirea din localitate. 26 de familii și persoane singure au beneficiat de ajutoare sociale.S-au mai acordat următoarele drepturi: alocații de stat – 19; alocații pentru susținerea familiei – 78; indemnizații pentru creșterea copilului – 11; indemnizații pentru persoanele cu handicap – 41; ajutoare pentru încălzirea locuinței – 172; anchete sociale – 663; tichete sociale pentru grădiniță – 7; consiliere primară în vederea obținerii prestațiilor și drepturilor conferite de lege – 30; consiliere primară și monitorizare în cazurile în care au fost implicați minori – 13. În cadrul Centrului de zi pentru copii, care funcționează din anul 2009, s-au desfășurat activități de tipul: efectuarea temelor; activități de recreere pentru deprinderea de abilități practice, derularea de jocuri educative, activități sportive; s-a încheiat un parteneriat de colaborare cu Parohia Unirea, pentru asigurarea mesei de prânz copiilor înscriși în acest centru. Din punctul de vedere al stării civile, s-au înregistrat următoarele date: acte de deces – 33; acte de căsătorie – 15; număr de locuitori – 2.615. Ca obiective de dezvoltare instituțională, pentru anul în curs, Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a localității, pentru anul 2017, în cadrul Căminului de Bătrâni pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria, care funcționează pe teritoriul comunei, se au în vedere următoarele obiective: 1. extindere și modernizare, construcție camere activități ergoterapie, spațiu pentru rugăciuni; creșterea calității serviciilor; creșterea calității vieții prin îmbunătățirea serviciilor de îngrijire; creșterea gradului de socializare prin activități intergeneraționale etc.

Dichiseni:  Lucrării de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale, pentru 2.500 de imobile

Pentru anul trecut, în comuna Dichiseni, situați încasării veniturilor din impozite și taxe locale se prezintă astfel: impozit clădiri persoane fizice – 38.840 lei; impozit clădiri persoane juridice – 25.476 lei; impozit teren persoane fizice – 96.779 lei; impozit teren persoane juridice – 10.627 lei; impozit teren extravilan – 497.870 lei; taxe judiciare de timbru – 6.013 lei; taxa pe mijloacele de transport persoane fizice – 23.108 lei; taxa pe mijloacele de transport persoane juridice – 37.727 lei; taxe și tarife eliberare licențe și autorizații funcționare – 5.003 lei; alte taxe pe utilizare bunuri – 312 lei. S-au mai înregistrat următoarele venituri, conform Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a localității Dichiseni, prezentat de primarul Iulian Radu: taxa psi – 13.326 lei; concesiuni și închirieri – 91.704 lei; taxe cadastrale și din agricultură – 2.432 lei; alte venituri din prestări servicii – 136.479 lei etc. gradul de colectare a fost de 87,75 la sută. Astfel, pentru anul 2017, bugetul din venituri realizat se ridică la suma de 4.533.962 lei, din care: venituri proprii – 2.561.200 lei; ajutor de încălzire – 26.455 lei; finanțare PNDL – 112.000 lei; subvenții primite de la bugetul de stat – 15.307 lei; sume defalcate de la bugetul de stat – 1.819.000 lei. S-au efectuat cheltuieli de personal, în sumă de 1.499.892 lei, defalcată după cum urmează: cheltuieli cu salariile personalului din administrația publică – 621.495 lei; cheltuieli cu salariile personalului din învățământ – 878.397 lei. S-a continuat decontarea lucrării de modernizare a iluminatului public, valoarea acesteia fiind de 374.952 lei, plățile fiind eșalonate în rate egale, pe parcursul a trei ani, respectiv 10.328 lei lunar, până în anul 2019. S-au achiziționat 60 de stâlpi de beton pentru extinderea iluminatului în zonele de interes public. Au fost continuate lucrările de măsurători cadastrale și topografice în vederea accesării de fonduri europene și naționale sau implementării unor proiecte lucrative. S-a finalizat lucrarea de măsurare și intabulare a străzilor din intravilan, ceea ce a permis accesarea de fonduri, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru modernizarea drumurilor de interes local, proiect pentru care s-a încheiat studiul de fezabilitate, s-au obținut avizele necesare, s-a depus documentația pentru încheierea contractului de finanțare. A fost aprobat, tot prin același program, proiectul de extindere alimentare cu apă, branșamente și contorizarea consumului de apă, depunându-se toată documentația necesară în vederea semnării contractului de finanțare. În schimb, pentru lucrarea de introducere rețea de canalizare și stație de epurare, proiectul a fost aprobat fără finanțare. Au fost continuate măsurătorile cadastrale, precum și lucrarea de întocmire a Planului Urbanistic General începând din anul 2017, având în vedere că acesta este anul în care lucrarea expiră și, conform prevederilor legale, se impune realizarea unei noi lucrări de acest tip. A fost finalizată Strategia de dezvoltare a localității pentru perioada 2017 – 2020, fără de care nu se pot accesa programele cu finanțare nerambursabilă, naționale sau europene. Tot în anul 2017, s-a aprobat documentația pentru finanțarea proiectului de reabilitare, extindere, modernizare și dotare pentru căminul cultural din satul Dichiseni, finanțat prin Compania Națională de Investiții. Totodată, s-a finalizat lucrarea de reabilitare a gospodăriilor de apă din satele Satnoieni, Dichiseni și Coslogeni, amenajându-se stații de clorinare a apei. Prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, s-a obținut o finanțare de 150.000 lei pentru derularea lucrării de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale, pentru 2.500 de imobile, lucrare care se desfășoară în această perioadă. Totodată, a fost depusă documentația pentru proiectul de modernizare a bazei sportive, acesta aflându-se în evaluare, urmând să fie finanțat prin Grupul de Acțiune Locală Bărăganul de Sud-Est. La nivelul comunei Dichiseni, funcționează o școală cu clasele I-VIII (în satul Dichiseni) și una pentru clasele primare (în satul Coslogeni), la care se adaugă trei grădinițe, în toate satele componente ale comunei, Satnoieni, Dichiseni și Coslogeni, în procesul educațional fiind angrenați 199 de copii. A fost depus un proiect pentru obținerea finanțării în scopul construirii unei unități de tip after-school, pentru o mai bună pregătire a elevilor. Pe parcursul anului trecut, în privința asistenței sociale, s-au înregistrat următoarele date: ajutor social – 24 cazuri familii sau persoane singure; alocații de stat – 17; alocații pentru susținerea familiei – 75; indemnizații creștere copil – 11, indemnizații persoane cu handicap – 48; subvenții încălzire – 132; anchete sociale – 180. S-au achitat indemnizații persoanelor cu handicap în sumă totală de 498.077 lei, valoarea ajutoarelor de încălzire a fost de 26.013 lei, dar și tichete pentru stimularea învățământului preșcolar, pentru 23 de cazuri, valoarea acestora fiind de 11.400 lei. Datele statistice, privind starea civilă, relevă următoarele date: acte deces – 24; acte de căsătorie – 16; transcriere acte naștere – 3.

Alexandru Odobescu: S-a finalizat lucrarea de înființare sistem centralizat de canalizare menajeră, cu stație de epurare

Nicolae Eremia, în cadrul Raportului anual asupra stării economico-sociale a comunei Alexandru Odobescu, s-a axat pe punctarea principalelor obiective de investiții, urmărite, derulate sau deja finalizate. Prin Administrația Fondului de Mediu, acesta precizează că, în cursul anului 2017, s-a finalizat lucrarea intitulată înființare sistem centralizat de canalizare menajeră, cu stație de epurare. Prin Programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, legiferat prin Ordonanța 7/2006, la acest moment se află în curs de execuție lucrarea de amenajare a bazei sportive din satul Gălățui, finanțarea făcându-se, la acest moment, din bugetul local. Prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, au fost achiziționate utilaje pentru îmbunătățirea activității serviciului voluntar pentru situații de urgență. Se află în derularea lucrarea de modernizare de străzi în satele Nicolae Bălcescu și Alexandru Odobescu, aceasta fiind finanțată prin Ministerul Dezvoltării Regionale, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, lucrarea urmând să fie recepționată în cursul acestui an. Urmează să se scoată la licitație lucrarea de modernizare a drumurilor de interes local, finanțată tot prin PNDL, valoarea acesteia fiind de 6.194.463 lei. A fost depus, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Submăsura 7.6, proiectul de modernizare a căminului cultural din satul Nicolae Bălcescu, pentru care s-a semnat contractul de finanțare, la acest moment procedându-se la selectarea constructorului, prin licitație derulată prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice. În același stadiu se află și proiectul de reabilitare și modernizare a Grădiniței cu program Normal nr. 3, din satul Gălățui, lucrarea fiind finanțată prin PNDL. S-a semnat și contractul de finanțare, tot prin același program național, pentru reabilitarea și modernizarea grădiniță + școală generală cu clasele I-IV, situate în satul Alexandru Odobescu. În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, pe Submăsura 7.2, a fost depus proiectul de înființare sistem de canalizare menajeră, cu stație de epurare și modernizare sistem existent de apă, pentru satul Gălățui, lucrarea fiind în stadiul procedurilor de licitație. La Agenția pentru Finanțarea investițiilor Rurale, , din sesiunea de proiecte derulată prin Grupul de Acțiune Locală Bărăganul de Sud-Est, se află în procedura de evaluare proiectul de construire a unui teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, împrejmuire și iluminat, situat în satul Alexandru Odobescu. Pe raza comunei Alexandru Odobescu, precizează primarul Nicolae Eremia, în același document citat, numărul persoanelor beneficiare de ajutor social este de 5 familii / persoane singure. 83 de persoane primesc indemnizații de handicap sau ca asistenți, suma plătită, pentru anul trecut, la acest capitol, fiind de 1.072.425 lei. La această dată, se află în derulare următoarele proiecte: 1. Modernizare străzi în satele Alexandru Odobescu și Nicolae Bălcescu; Modernizare cămin cultural în satul Nicolae Bălcescu; 3. Reabilitare și modernizare Grădinița cu program Normal nr. 1 Nicolae Bălcescu; 4. Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr 3 Gălățui; 5. Înființare sistem centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Alexandru Odobescu; 6. Modernizare drumuri de interes local, valoarea finanțării fiind de 6.194.463 lei; 7. Reabilitare și modernizare grădiniță + școală cu clasele I-IV, satul Alexandru Odobescu; 8. Înființare sistem de canalizare menajeră cu stație de epurare și modernizare sistem existent de apă, pentru satul Gălățui; 9. Construire teren minifotbal, în satul Alexandru Odobescu. Pentru anul în curs, 2018, sunt propuse următoarele proiecte: 1. Modernizare drum de exploatare agricolă DA1; 2. Reabilitare, modernizare și dotare școala din satul Nicolae Bălcescu; Modernizare drumuri de interes local, pentru continuarea asfaltării străzilor neprinse în proiecte finanțate până la această dată; 4. Amenajare bază sportivă în satul Gălățui.

Jegălia: Depopularea comunei este un fenomen care nu poate fi stopat

4.299 este populația comunei Jegălia, în anul 2017, conform Raportului privind starea economico-socială și de mediu, prezentat de primarul localității, Aurel Vasile. De-a lungul acestui an, s-au înregistrat următoarele date de stare civilă: decese – 61; nașteri – 35. Aurel Vasile afirmă că depopularea comunei este un fenomen care nu poate fi stopat și care va avea urmări grave, în viitor. Acesta vede următoarele cauze ale depopulării: îmbătrânirea populației; lipsa locurilor de muncă în comună sau în apropiere, fapt care conduce la imposibilitatea stabilirii, pe raza comunei, a familiilor tinere; lipsa infrastructurii. Structura populației este următoarea: bărbați – 2.134; femei – 2.095. Funcții ocupate: angajați – 435 persoane (aproximativ 10 la sută din populația comunei); agricultori – 1.001 persoane; meseriași – 45 persoane. 44 de persoane singure și familii au beneficiat de ajutoare sociale, în cursul anului trecut, iar ajutorul de încălzire a fost repartizat pentru un număr de 532 de familii și persoane singure. Au fost cheltuite următoarele sume, în acest scop: 121.578 lei pentru ajutor de încălzire; 112.244 lei pentru ajutor social. Au fost efectuate plăți, pentru un număr de 62 de persoane cu handicap accentuat și grav, în sumă de 38.796 lei. Pe raza comunei Jegălia funcționează două cabinete medicale individuale. Personalul de specialitate este format din trei medici și trei cadre cu studii medii, care asigură asistența medicală primară, la nivelul localității. În comună, funcționează și o farmacie, dar și un centru de permanență. În comună, învățământul este asigurat prin două școli și două grădinițe, funcționând cu un număr de 47 de salariați, din care: 22 cadre cu studii medii; 15 cadre cu studii superioare; 10 angajați pentru întreținere și gospodărire. În domeniul infrastructurii, rețeaua rutieră este compusă de 7,5 km de drum național (DN3B), cu îmbrăcăminte permanentă (asfalt) și de DJ213A, drum județean care leagă localitatea Jegălia de comuna Perișoru, drumul fiind asfaltat pe o porțiune de 1 kilometru. În interiorul localității, drumurile au fost asfaltate în proporție de 80 la sută, celelalte drumuri fiind pietruite. Serviciul de alimentare cu apă a fost delegat către operatorul Raja SA Constanța, încă din anul 2011. Apa provine din surse subterane care, însă, nu sunt în totalitate conforme din punct de vedere sanitar, fiind expuse poluării din diverse surse. Există sisteme de alimentare cu apă potabilă pentru fiecare sat component al comunei: Gâldău, Jegălia și Iezeru. Rețelele de alimentare cu apă au o lungime totală de 34 de kilometri. Sursa de apă o constituie stratul freatic de medie adâncime, cantonat la circa 45 de metri, strat care poate asigura necesitățile de consum ale populației, cât și ale activităților economice. Pe sate componente, situația se prezintă astfel: Jegălia – rețea de alimentare cu apă – 10,5 km; lungime străzi cu rețele de alimentare cu apă – 10,5 km; rezervoare de apă – 178 mc; cantitate apă distribuită în rețea – 90 mc; Gâldău – rețea de alimentare cu apă – 16,1 km; lungime străzi cu rețele de alimentare cu apă – 16,1 km; rezervoare de apă – 178 mc; cantitate apă distribuită în rețea – 70 mc; Iezeru – rețea de alimentare cu apă – 7,4 km; lungime străzi cu rețele de alimentare cu apă – 7,4 km; rezervoare de apă – 178 mc; cantitate apă distribuită în rețea – 50 mc. În prezent, comuna Jegălia este antrenată într-un proiect care prevede realizarea unei stații de epurare și rețea de canalizare pentru satul Jegălia. Infrastructura energetică este asigurată pe o lungime de 34 de kilometri de rețea electrică, susținută de 1.133 stâlpi, iluminatul stradal fiind asigurat cu 478 corpuri de iluminat. Numărul locuințelor racordate la rețeaua electrică este de 1.604. În domeniul agricol, din punct de vedere al categoriei de folosință, terenurile se prezintă astfel: teren arabil – 10.046 ha; livezi – 3 ha, pășuni – 169 ha; fânețe – 17 ha; teren forestier – 940 ha. La sfârșitul anului 2016, efectivele de animale se prezentau astfel: bovine – 762; cabaline – 254; ovine – 3.531; caprine – 196; porci – 980; păsări – 16.453; familii albine – 1.588. Deținătorii de terenuri agricole se confruntă cu lipsa forței de muncă, în condițiile în care populația comunei este îmbătrânită.

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp