Arhiva

Prin devize false, Colt S.A. Olteniţa şi-a însuşit, de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, 125.349 lei

Print Friendly, PDF & Email

La Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, pe anul 2010, s-au constatat deficienţe la elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu. Elaborarea acestuia s-a făcut fără să aibă la bază propunerile formulate de către conducătorii secţiilor şi compartimentelor din cadrul instituţiei.

Pentru anul 2010, bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi nu a fost repartizat pe secţiile şi compartimentele acestuia. Nu au fost întocmite listele obiectivelor de investiţii, pentru toate obiectivele în continuare propuse a se realiza, iar cele întocmite pentru anii 2009 şi 2010, anexate bugetului de venituri şi cheltuieli, nu sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale. Toate aceste aspecte au avut drept consecinţe: nerepartizarea pe secţii şi compartimente a bugetului, în sumă de 48.465.669 lei; depăşirea cheltuielilor de personal faţă de procentul maxim admis de 60 la sută din totalul cheltuielilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli, cu suma de 3.145.150 lei; obiective care nu au fost cuprinse în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2010 şi care nu au fost supuse aprobării ordonatorului principal de credite, în sumă de 2.821.587 lei.

Deficienţe în actele contabile

La Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, în actele contabile, s-au constatat numeroase deficienţe referitoare la organizarea şi conducerea acesteia. Astfel, nu s-a procedat la evidenţierea în contabilitate a sumelor reprezentând fondul de dezvoltare, s-a înregistrat eronat contravaloarea unui cazan cu aburi, în contul “Moblier, aparatură birotică, echipamente de protecţie”, deşi prin achiziţionarea acestuia s-a realizat îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai centralei termice. Valoarea unor active puse în funcţiune la data de 31.12.2010 a fost menţinută în mod eronat în soldul contului 231 “Active fixe corporale în curs de execuţie””. Contul 4621, reprezentând “Creditori sub 1 an”, a fost utilizat eronat, pentru înregistrarea în contabilitate a plăţilor efectuate către SC Colt SA Olteniţa, reprezentând garanţie de bună execuţie sau contravaloare lucrări. Totodată, nu a fost organizată şi condusă evidenţa analitică a sumelor reprezentând cheltuieli de spitalizare pentru pacienţii agresaţi sau accidentaţi, în condiţiile în care o parte dintre persoanele care, prin faptele lor, au adus atingere altei persoane şi care au obligaţia să repare prejudiciul cauzat unităţii sanitare, au fost deduse judecăţii şi în care lunar, situaţia cu pacienţii agresaţi şi accidentaţi se transmite Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Călăraşi, iar contravaloarea cheltuielilor de spitalizare se încasează de Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, în numerar sau prin virament, după caz, de la debitori şi se virează în conturile CJAS Călăraşi.

Deconturi formale, cu date nereale

S-au constatat deficienţe cu privire la întocmirea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite, astfel: la stabilirea sumei din deconturile întocmite nu s-a ţinut seama de tariful pe zi de spitalizare pe secţie, respectiv compartiment, din structura proprie, tariful înregistrat în deconturile întocmite în anul 2010 fiind cel stabilit în 2007; cheltuielile cu hrana sunt înregistrate în anul 2010 la nivelul alocaţiilor din 2007, fără să se ţină seama de contravaloarea alocaţiei de hrană aferentă anului 2010; nu s-a respectat standardul de conţinut minimal al decontului, referitor la semnătura persoanei care l-a întocmit, iar tariful pentru fiecare zi de spitalizare nu a fost făcut public. Toate aceste aspecte au avut drept consecinţă faptul că decontul de cheltuieli pentru pacienţii spitalizaţi a fost întocmit formal, cu date nereale, ceea ce a presupus doar un consum nejustificat de timp cu resursele umane, consum de formulare şi de rechizite. Tot în cursul anului 2010, pentru perioada iunie – septembrie, a fost acordat nejustificat spor de periculozitate cumulat cu spor de stres pentru acelaşi salariat, în procent diferenţiat, în funcţie de compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea deşi, potrivit prevederilor legale în vigoare la data plăţilor, un salariat, fucţie de specificul activităţii, poate beneficia de un singur spor aferent fiecărei grupe şi anume cel mai mare. Valoarea estimată a abaterii însumează 22.729 lei, din care 21.773 lei reprezintă sporuri acordate fără bază legală şi 5.996 lei înseamnă valoarea contribuţiilor aferente achitate altor bugete.

Contracte oneroase şi plăţi nejustificate

În cursul anului 2010, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi a încheiat un contract de asistenţă juridică, având ca obiect “consultaţie juridică pe probleme de dreptul muncii, drept civil, drept comercial, drept penal”, pentru un onorariu fix, lunar, de 1.000 lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, şi o durată de un an, deşi instituţia are în structura organizatorică compartimentul contencios, prevăzut şi ocupat cu un post de consilier juridic care, potrivit atribuţiilor stabilite prin fişa postului, acordă consultanţă şi asistenţă juridică pe toate domeniile de activitate. Contractul a fost semnat de managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, fără supunerea la viza controlului financiar-preventiv propriu şi al consilierului juridic. O altă abatere de la prevederile legale constă în faptul că Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi plăteşte lunar, conform fişei analitice, valoarea abonamentului, pentru actualizarea zilnică a bazei de date a aplicaţiei “Legis”, pentru 5 licenţe de tip REŢEA achiziţionate de la SC CTCE SA Piatra Neamţ. În fapt, aplicaţia a fost instalată o singură dată pe o staţie de lucru, în speţă la oficiul de calcul, care nici nu funcţionează în reţea, rezultând plăţi nejustificate. În acelaşi an, s-au efectuat cheltuieli pentru care nu există bază legală de finanţare din buget, respectiv cu plata unor penalităţi de întârziere, în sumă totală de 21.992 lei, calculate de furnizorul de energie electrică pentru facturi emise, dar neachitate la data scadentă. Toate aceste aspecte au avut drept consecinţă prejudicierea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi.

Lucrări neefcetuate, dar plătite din bani publici

La lucrarea “Reparaţii capitale la secţiile de obstretică ginecologie şi neonatologie etajul IV corp F şi G”, toate situaţiile de lucrări întocmite de executant şi înaintate la plată au fost confirmate atât de reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, cât şi de cele ale dirigintelui de şantier. A fost efectuată operaţiunea de lichidare prin confirmarea sub semnătură şi “bun de plată” a lucrărilor facturate şi a fost exercitată operaţiunea de ordonanţare la plată sub semnătură, în condiţiile în care nu au fost executate faptic toate articolele menţionate în situaţiile prezentate la plată pentru obiectivul menţionat, iar pardoselile nu au fost executate din material plastic cu covor pvc pe suport textil, aşa cum s-a menţionat în situaţiile de lucrări prezentate la plată, dar s-a admis recepţia la terminarea lucrărilor, în baza procesului-verbal nr. 5489, din 15.03.2010. Tot pentru această lucrare, au fost admise la plată lucrări recepţionate, dar neexecutate, reprezentând obiecte sanitare şi electrice, pereţi despărţitori, uşi din lemn, ferestre din pvc şi confecţii metalice. S-au afcturat şi acceptat la plată cheltuieli indirecte în procent de 11 la sută şi profit de 6 la sută, în condiţiile în care prevederile legale menţionează o limită maximă de 10 şi, respectiv 5 la sută. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi nu a procedat la recuperarea cheltuielilor cu utilităţile (apă, gaz, energie, canalizare), necesare antreprenorului pentru executarea şi finalizarea lucrărilor contractate. Aceleaşi aspecte se regăsesc şi în cadrul lucrării “Modernizare şi refuncţionalizare Spital Judeţean de Urgenţă Călăraşi – corp C, etaj III, Chirurgie”, unde nu au fost efectuate faptic toate articolele menţionate în situaţiile prezentate la plată. Toate acestea au condus la prejudicierea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi cu suma de 125.349 lei, aceasta fiind valoarea estimată a lucrărilor neefectuate de către SC Colt SA Olteniţa, dar plătite de unitate pe baza documentelor justificative întocmite nelegal. În plus, bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi a mai fost prejudiciat cu suma de 14.496 lei, reprezentând valoarea estimativă a chiriilor neîncasate corespunzător suprafeţei ocupate de diverşi agenţi economici, în perimetrul aferent instituţiei.

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp