Arhiva

Instituţia Prefectului confirmă ilegalitaţile de la Primăria Unirea

Print Friendly, PDF & Email

1. Potrivit prevederilor Contractului de leasing, Consiliul local al comunei Unirea este Utilizatorul bunului – autogunoieră, proprietarul bunului fiind UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.

Conform Condiţiilor generale pentru contractele de leasing financiar pentru persoane, în cazul în care bunurile ce formează obiectul Contractului de leasing sunt constituite din autoturisme sau alte autovehicule, Utilizatorului nu îi este permis să utilizeze bunurile pentru activităţi de tip închiriere, decât cu acordul prealabil scris al Finanţatorului.
Conform dispoziţiilor Legii nr.215/2011 cu modificările şi completările ulterioare, comunele sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale.
Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate deplină şi patrimoniu propriu, fiind titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.
Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în unităţile administrativ-teritoriale sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative şi primarii, ca autorităţi executive.
Având în vedere cele mai sus precizate, considerăm că Primăria comunei Unirea, reprezentată de primar, nu putea încheia contractele de închiriere, având ca obiect bunul autogunoieră, deoarece nu era proprietarul acelui bun, utilizatorul fiind Consiliul local al comunei Unirea, singura autoritate publică care putea, cu acordul prealabil scris al Finanţatorului contractului de leasing financiar, să încheie astfel de contracte.
Primarul comunei Unirea, domnul Olteanu Anghel, nu a prezentat o hotărâre a consiliului local prin care să fie împuternicit să încheie contracte de închiriere pentru bunul „autogunoieră” ce face obiectul Contractului de leasing.
Primarul comunei Unirea, domnul Olteanu Anghel a încheiat contracte de închiriere pentru bunul „autogunoieră” cu S.C. Runde Sall S.R.L. al cărei asociat unic este Olteanu Ciprian Andrei, fiul primarului.

2. La angajările făcute în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice SFÂNTA MARIA, s-au constatat următoarele aspecte:
 toate angajările s-au făcut în urma concursului din data de 18.12.2008
şi anume un director, un administrator, 8 îngrijitori şi un paznic.
 comisia de concurs a fost constituită în baza dispoziţiei emisă de către primar nr. 286/04.12.2008 şi a avut următoarea componenţă:
o Preşedinte – Olteanu Anghel – primarul comunei Unirea;
o Membri: Ene Alexandru, Herciog Marin şi Tărtăreanu Vasilica Cristina
o Secretar – Moraru Ovidiu.
La acest concurs candidaţii au concurat astfel:
 un candidat pentru postul de director;
 un candidat pentru postul de administrator;
 16 candidaţi pentru postul de îngrijitor;
 2 candidaţi pentru postul de paznic.
Urmare a acestui concurs au fost admişi următori:
 Olteanu Georgica Tudoriţa – director
 Moldoveanu Elena – administrator
 Bogdan Nicolae – paznic
 Moise Nicoleta – îngrijitor
 Mitrea Lucica – îngrijitor
 Stoica Mariana – îngrijitor
 Stroie Rodica – îngrijitor
 Prodan Mihaela – îngrijitor
 Iordan Florica – îngrijitor
 Dincă Gheorghe – îngrijitor.

Se constată că preşedintele comisiei de concurs este domnul Olteanu Anghel, soţul candidatei pentru postul de director, doamna Olteanu Georgica Tudoriţa, candidată declarată admisă în urma concursului, încălcându-se astfel articolul 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în care se arată că: “primarii şi viceprimarii sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie dacă aduce vreun folos material pentru: propria persoană, pentru soţ/soţie, rudele sale de gradul I “

3. Din verificarea contractelor de arendă încheiate de persoane fizice sau juridice cu arendaşul S.C. Algap S.R.L şi a registrului de înregistrare a contractelor, a reieşit că în perioada 22.07.2009 – 04.09.2009 sunt înregistrate contracte de arendă cu semnătura domnului Olteanu Anghel, primar al comunei Unirea, atât în calitate de „arendaş”, cât şi sub ştampila Consiliului local Unirea.
Prin Procura autentificată sub nr.3234/2.10.2008 la Biroul Notarial Public Mitache Iuliana Adriana, doamna Olteanu Lavinia Elena, asociat unic şi administrator al S.C. Algap S.R.L. Călăraşi împuterniceşte pe soţii, Olteanu Anghel şi Olteanu Georgica Tudoriţa, ca în numele acesteia şi pentru aceasta să administreze împreună sau în mod separat, S.C. Algap S.R.L.

4. Au fost verificate contracte de arendă conform tematicii, ocazie cu care au fost identificate următoarele contracte:
– Contract de arendă înregistrat la Consiliul local Unirea sub nr.2727/15.01.2009, încheiat între Primăria comunei Unirea, reprezentată de primar ing. Olteanu Anghel, ca arendator şi S.C. Mery Clau S.R.L. prin domnul Belu Florian, pentru suprafaţa de 24 ha situată în extravilanul localităţii Unirea, în T 34 P 116, pe o perioadă de 10 ani începând de la data 01.01.2009 şi până la data de 30.12.2019, stabilind nivelul arendei la 1000 kg/ha; Există anexat Referatul nr.160/15.01.2009, întocmit de către responsabila cu achiziţiile publice din Primăria com.Unirea, doamna Tărtăreanu Vasilica-Cristina, care invocând prevederile Legii nr.16/1994 propune în numele Consiliului local Unirea încheierea contractului cu S.C. Mery Clau S.R.L. pentru suprafaţa de 24 ha la preţul de 1000 kg/ha. Acest referat este aprobat de către Primarul com. Unirea, însă nu este însoţit de Hotărârea Consiliului local Unirea.
– Contract de arendă înregistrat la Consiliul local Unirea sub nr.2921/29.01.2009, încheiat între Primăria comunei Unirea, reprezentată de primar ing. Olteanu Anghel, ca arendator şi S.C. Mery Clau S.R.L. prin domnul Belu Florian, pentru suprafaţa de 1,30 ha situată în extravilan localităţii Unirea, în T 34 P 116, pe o perioadă de 10 ani începând de la data 29.01.2009 şi până la data de 28.12.2019, stabilind nivelul arendei la 1000 kg/ha. Există anexată adresa S.C. Mery Clau S.R.L. înregistrată la Consiliulul local Unirea sub nr.2343/19.07.2010, prin care se solicită reanalizarea contractelor de arendă nr.2727/2009 şi nr.2921/2009, deoarece suprafeţele arendate de Consiliul local nu sunt în zona irigabilă , drept pentru care solicită ca arenda să fie diminuată la 600 kg/ha. Pe adresă există două rezoluţii sub semnătură, ale primarului, ambele din 16.07.2010, şi anume: „D-l Secretar – Şedinţă C.L.”, respectiv „ Contabilitate – De acord cu arenda de 600 kg grâu/ ha”.
– Contract de arendă înregistrat la Consiliul local Unirea sub nr.3010/04.03.2009, încheiat între Primăria comunei Unirea, reprezentată de primar ing. Olteanu Anghel, ca arendator şi P.F.A. Marin Cristian pentru suprafaţa de 10 ha situată în extravilan localităţii Unirea, în T 42 P 140, pe o perioadă de 10 ani începând de la data 04.03.2009 şi până la data de 03.03.2019, stabilind nivelul arendei la 1000 kg/ha. Există anexat Referatul nr.805/03.03.2009, întocmit de către responsabila cu achiziţiile publice din Primăria com.Unirea, doamna Tărtăreanu Vasilica-Cristina, care invocând prevederile Legii nr.16/1994 propune în numele Consiliului local Unirea încheierea contractului cu P.F.A. Marin Cristian pentru suprafaţa de 10 ha, la preţul de 1000 kg/ha. Acest referat este aprobat de către Primarul com. Unirea, însă nu este însoţit de Hotărârea Consiliului local Unirea.

Contractele de arendă nu sunt încheiate întotdeauna de către titularul dreptului de proprietate, persoana fizică sau juridică, anexându-se titluri de proprietate pentru persoane fizice fără să se facă dovada că arendatorul este proprietar, uzufructuar sau deţinător legal al terenului din titlul de proprietate care se invocă în contract.
Contractele de arendă nu sunt datate, necunoscându-se data la care au fost încheiate, pentru a se putea verifica dacă s-a respectat termenul de 15 zile pentru înregistrarea acestora în registrul special.
În registrul special nu se precizează numărul chitanţei cu care s-a achitat taxa de înregistrare a contractelor de arendă.
S-au identificat contracte de arendă încheiate între persoane juridice fără să existe acte doveditoare ale dreptului de proprietate, ci doar tabele întocmite de arendator cu pesoane fizice, număr antecontract, nume şi număr titlu, tarlaua, parcela şi suprafaţă.

Conform dispoziţiilor Legii nr.215/2011 cu modificările şi completările ulterioare, comunele sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale.
Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate deplină şi patrimoniu propriu, fiind titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.
Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în unităţile administrativ-teritoriale sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative şi primarii, ca autorităţi executive.
Făcând referire la atribuţiile consiliului local, conform art.36 alin.(5) lit.a) şi b) din Legea nr.215/2001 cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea acestora, hotărăşte darea în administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor proprietate publică a comunei şi totodată, hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei.
Având în vedere cele mai sus precizate, reţinem că Primăria comunei Unirea nu avea calitatea să încheie un contract de arendare pentru bunuri aparţinând domeniului public sau privat al comunei Unirea şi totodată nu putea arenda conform Legii nr.16/1994, terenuri aparţinând domeniului public sau privat al comunei, deoarece legiuitorul distinge modalităţile prin care se pot încheia acte de administrare, precum şi autoritatea publică care o poate încheia, şi anume Consiliul local.

Deşi în referatele (aprobate de primarul com.Unirea) întocmite de către doamna Tărtăreanu Vasilica-Cristina, persoană responsabilă cu achiziţiile publice, se face referire la arendarea de către Consiliul local Unirea a unor suprafeţe de teren conform Legii nr.16/1994, totuşi sus numita propune încredinţarea directă a contractelor de arendă (care s-au materializat sub nr.2727/15.01.2009 şi nr.3010/04.03.2009), fără să existe Hotărâre de Consiliul local.

Conform adresei Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Călăraşi nr.1324/12.05.2011, domnul Banu Florian este atât asociat unic, cât şi administrator al S.C. Mery Clau S.R.L. Totodată domnul Banu Florian are calitatea de consilier în Consiliul local al comunei Unirea.
Deoarece S.C. Mery Clau S.R.L. a încheiat contractele de arendă nr.2727/15.01.2009, respectiv nr.2921/29.01.2009 cu primarul com. Unirea, considerăm că asupra domnului Banu Florian planează suspiciunea că s-ar afla în stare de incompatibilitate, conform dispoziţiilor art.90 alin.(1) din Legea nr.161/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Domnul Marin Dobre are calitatea de consilier în Consiliul local al comunei Unirea, iar Marin Cristian este tatăl dânsului.
P.F.A. Marin Cristian a încheiat contractul de arendă nr.3010/04.03.2009 cu primarul com. Unirea, ceea ce face ca asupra domnului Marin Dobre să planeze suspiciunea că s-ar afla în stare de incompatibilitate, conform dispoziţiilor art.90 alin.(2) din Legea nr.161/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Din referatele pentru achiziţionarea de seminţe şi lucrări pentru înfiinţarea lucernăriei, întocmite de către persoana responsabilă cu achiziţiile publice şi aprobate de primarul com. Unirea, rezultă încredinţarea acestor lucrări în mod direct, nefiind încheiate contracte de prestări servicii.
Referatele întocmite de către persoana responsabilă cu achiziţiile publice, sunt anacronice în raport cu data de emitere a facturilor, acestea fiind emise anterior datei întocmirii referatului sau în aceiaşi zi, ele fiind achitate integral, ca urmare a avizării de către ordonatorul principal de credit, primarul com. Unirea cu ştampila Bun de plată.
S-au emis facturi de către S.C. Bliss SRL pentru „cosit lucernă” fără să existe documente justificative aşa cum prevede OUG nr.34/2006. Nu s-au găsit documente din care să reiasă faptul că a fost recepţionată şi valorificată lucerna cosită. Viceprimarul comunei Unirea a făcut parte din Comisia de înfiinţare, respectiv recepţie a lucernei în suprafaţă de 55 ha din izlazul comunal, ocazie cu care au fost întocmite procesele-verbale nr. 1138/30.03.2009 şi 1619/30.04.2009.

Conform adresei Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Călăraşi nr.1342/12.05.2011, S.C. Bliss SRL are asociat unic pe Nica Daniel care deţine şi funcţia de Viceprimar al comunei Unirea, judeţul Călăraşi.

În anul 2010 nu există o hotărâre emisă de către Consiliul local al comunei Unirea prin care să aprobe executarea de prestări servicii pentru izlazul comunal.
În Programul anual de achiziţii publice pe anul 2010 nu există aprobare pentru executarea de prestări servicii pe izlazul comunal.
Doamna Tărtăreanu Vasilica-Cristina, persoana responsabilă cu achiziţiile publice, întocmeşte documente justificative, pe baza cărora se încheie contracte de prestări servicii pe izlazul comunal, între Primăria com.Unirea reprezentată prin primar şi PFA Duda Vasile, S.C. Mery Clau SRL şi S.C. Com Perisoru.
Contractele de prestări servicii pe izlazul comunal sunt încheiate de către Primăria com.Unirea, prin primar, care nu are personalitate juridică, administratorul de drept al izlazului comunal fiind Consiliul local al comunei Unirea.

Domnul Dudă Vasile are calitatea de consilier în Consiliul local al comunei Unirea.
P.F.A. Duda Vasile a încheiat contractul de servicii nr.2757/26.08.2010 cu primarul com.Unirea, ceea ce face ca asupra domnului Dudă Vasile să planeze suspiciunea că s-ar afla în stare de incompatibilitate, conform dispoziţiilor art.90 alin.(2) din Legea nr.161/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Deşi subvenţia primită de la APIA trebuia folosită pentru lucrări agricole pe izlazul comunal, din evidenţa contabilă pusă la dispoziţie reiese că au fost efectuate plăţi care nu au nici o legătură cu izlazul (ex.: s-au achitat facturi de energie electrică, s-au achitat facturi pentru transport gunoi menajer, etc.).

5. S-a procedat la verificarea prin sondaj a certificatelor de atestare fiscală eliberate în anul 2010 şi în anul 2011.
S-au verificat prin sondaj un număr de 25 certificate de atestare fiscală, pentru persoane fizice, reieşind următoarele:
– 16 certificate de atestare fiscală au fost eliberate conform datelor conţinute în registrul de rol fiscal;
– 9 certificate de atestare fiscală au fost eliberate fără datorii, deşi în registrul de rol fiscal persoanele fizice figurau cu datorii

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp