Acasă | BREAKING NEWS | Exclusiv: Faptele lotului Fundulea devoalate după 9 ani

Exclusiv: Faptele lotului Fundulea devoalate după 9 ani

image_pdfimage_print

1
R O M Â N I A
SECŢIA DE COMBATERE A CORUPŢIEI
Nr. 216/P/2014
Operator date nr. 4472
Verificat
legalitatea şi temeinicia
în conf. cu art. 222 alin.1
din OUG nr. 43/2002 şi
art. 328 alin. 1 C.p.p.
Procuror şef secţie,
(…)
R E C H I Z I T O R I U
16 septembrie 2016
(…) – procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei,
Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul
de mai sus, privind pe inculpații:
ŞERBAN JENEL, (…);
JARUL EUGENIU, (…);
COMAN CORNEL, (…);
IFRIM ELENA, (…);
NĂBÎRGEAC ION, (…);
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE
2
DOBRE AURELIAN, (…);
TUDONE DUMITRU, (…);
TUDOR LUCIAN, (…);
CULEA DUMITRU, (…);
GIUREA CONSTANTIN, (…);
MANEA VICTOR, (…);
MARCU NICULAE, (…);
CHIRICĂ CONSTANTIN, (…);
DOROBANŢU DOREL, (…);
STAN AUREL, (…);
CORA GHEORGHE, (…);
ENESCHI TOMA, (…);
toți cercetați, în stare de libertate, pentru săvârşirea
infracţiunii de abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de
corupţie, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art.
297 alin. 1 C.p. şi la art. 309 C.p.,
EXPUN URMĂTOARELE:
SITUAȚIA DE FAPT
I. Situaţia de fapt pe scurt:
În data de 02.07.2007, inc. DOROBANŢU DOREL, în calitate de
Preşedinte al Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Fundulea, a transmis invitaţiile cu nr.
8248/02.07.2007 către I.N.C.D.A. Fundulea, Comisia Judeţeană
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor
3
Călăraşi, O.C.P.I. Călăraşi, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală Călăraşi, Agenţia Domeniilor Statului Călăraşi, pentru a
participa la o şedinţă având ca obiect delimitarea suprafeţelor de
terenuri agricole ce urmau a fi preluate de la I.N.C.D.A. Fundulea, în
scopul soluţionării cererilor formulate în baza Legii nr. 247/2005 (…).
Ulterior, în data de 4.07.2007, la sediul Primăriei Orașului
Fundulea s-a organizat ședința la care au participat inc. NĂBÂRGEAC
ION, în calitate de director al Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Călărași (O.C.P.I. Călărași), inc. IFRIM ELENA și suspectul
CLĂBESCU DORU – EDUARD, în calitate de reprezentanți ai Comisiei
județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași, inc. DOROBANȚU DOREL, în calitate de primar
al Orașului Fundulea și președinte al Comisiei locale Fundulea pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, precum
și numiții (…) – secretarul acestei comisii, și viceprimarul Orașului (…)
– membru al Comisiei locale Fundulea, respectiv reprezentanții
I.N.C.D.A. Fundulea și diverse persoane îndreptățite, după cum
rezultă din procesul-verbal aferent întâlnirii cu nr. 8559/4.07.2007
(…).
Conform procesului-verbal nr. 8559/4.07.2007 (…), ședința a
fost convocată în scopul delimitării suprafețelor de teren ce urma a fi
preluate de la I.N.C.D.A. Fundulea pentru punerea în posesie a
persoanelor îndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate.
Astfel, după cum rezultă din conținutul procesului-verbal
antemenționat cu nr. 8559/4.07.2007, cu această ocazie, inc.
NĂBÂRGEAC ION, în calitate de director al O.C.P.I. Călărași, inc.
IFRIM ELENA și suspectul CLĂBESCU DORU – EDUARD, în calitate
de reprezentanți ai Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Călărași, și inc. DOROBANȚU
DOREL, în calitate de primar al Orașului Fundulea și președinte al
Comisiei locale Fundulea pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor, au luat la cunoștință despre poziția
reprezentanților I.N.C.D.A. Fundulea cu privire la delimitarea
terenului, respectiv:
4
– pe vechile amplasamente solicitate se află loturi de terenuri pe
care se realizează cercetarea;
– reconstituirea dreptului de proprietate să se realizeze în
marginea de sud a perimetrului agricol al I.N.C.D.A. Fundulea.
Subliniem faptul că, cu ocazia acestei ședințe, s-a pus în discuție
delimitarea terenurilor foștilor proprietari care au avut vechile
amplasamente pe terenul administrat de către I.N.C.D.A. Fundulea,
conform procesului-verbal nr. 8559/4.07.2007 (…).
La data de 12.07.2007 a fost încheiat Procesul-verbal de
delimitare a suprafețelor (…), prin care Comisia locală de fond
funciar Fundulea a procedat la delimitarea unei suprafețe de
1.982,54 ha, aflată în domeniul public al statului și în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea. Conform respectivului Proces-verbal, această
suprafață a fost preluată de către Comisia locală de fond funciar
Fundulea în vederea punerii în posesie a persoanelor al căror drept
de proprietate a fost reconstituit în temeiul Legii nr. 18/1991, Legii
nr. 1/2000 și Legii nr. 247/2005, de către Comisiile locale Fundulea,
Tămădău, Gurbănești, Sărulești, Nicolae Bălcescu, Valea Argovei,
Nana, Lehliu și Lupșanu.
Din partea introductivă a Procesului – verbal a rezultat faptul că
acesta a fost încheiat de către inc. DOROBANȚU DOREL, în calitate
de Primar al orașului Fundulea, în prezența reprezentantului Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Călărași, inc. STAN AUREL, iar
la finalul acestuia apar mențiunile „Comisia locală Fundulea”,
respectiv „delegat O.C.P.I. Călăraşi”, în dreptul cărora sunt două
semnături olografe. Procesul – verbal a fost vizat „pentru luare în
evidenţa O.C.P.I. Călăraşi” de către directorul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Călăraşi, inc. NĂBÂRGEAC ION.
În data de 13.07.2007, Comisia județeană pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași a aprobat
procesul-verbal de delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha pe
I.N.C.D.A. Fundulea pe teritoriul administrativ Fundulea. Acest
aspect a fost menționat în procesul-verbal al Comisiei județene
aferent ședinței din 13.07.2007 (…).
5
Astfel, Comisia județeană nu a mai luat în discuție doar cererile
ce vizau retrocedarea terenurilor pe vechiul amplasament situat pe
raza I.N.C.D.A. Fundulea, ci terenuri cu amplasamentul în localitățile
Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Nana, Valea Argovei, Lupşanu,
Tămădău Mare și Gurbăneşti din jud. Călărași.
Este de reținut faptul că ordinea de zi a Comisiei judeţene a fost
întocmită în data de 12.07.2007, fără să cuprindă iniţial vreun
punct referitor la aprobarea procesului-verbal de delimitare a
suprafeței de 1.982,54 ha (…), iar procesul-verbal de delimitare a
suprafeței de 1.982,54 ha a fost transmis Comisiei judeţene de către
O.C.P.I. Călăraşi cu adresa nr. 4944/13.07.2007 (semnată de inc.
NĂBÂRGEAC ION), înregistrată la registratura Instituţiei Prefectului
Judeţului Călăraşi sub nr. 6126/13.07.2007, fiind repartizată la
compartimentul Fond funciar din prefectură abia în data de
16.07.2007 (…).
Prin urmare, se constată că această documentația a fost
înregistrată la Comisia județeană în data de 16.07.2007, deci ulterior
ședinței din data de 13.07.2007.
Procesul-verbal de delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha pe
I.N.C.D.A. Fundulea pe teritoriul administrativ Fundulea a fost citit şi
supus spre aprobare la finalul şedinţei Comisiei judeţene din data de
13.07.2007 de către inc. ŞERBAN JENEL, (…)
Membrii Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Călărași care au participat la
ședința din data de 13.07.2007 au aprobat în unanimitate procesulverbal
de delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha pe I.N.C.D.A.
Fundulea pe teritoriul administrativ Fundulea, (…) .
Această aprobare a fost materializată prin Hotărârea nr.
1604/13.07.2007 a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Călărași.
Astfel, prin Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, Comisia județeană
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Călărași (…), a aprobat procesul-verbal de delimitare pentru suprafața
de 1.982,54 ha (…), teren ce se afla în administrarea I.N.C.D.A.
6
Fundulea și a trecut această suprafață din domeniul public al
statului în domeniul privat al orașului Fundulea.
Membrii Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Călărași care au participat la
ședința din data de 13.07.2007 sunt: președinte ȘERBAN JENEL,
subprefect COMAN CORNEL, membrii IFRIM ELENA, NĂBÂRGEAC
ION, DOBRE AURELIAN, JARUL EUGEN, CORA GHEORGHE (care la
substituit pe PȘANU STELIAN), TUDONE DUMITRU, ENESCHI
TOMA (care l-a substituit pe ANA TITU).
ENESCHI TOMA, în calitate de reprezentant al Direcției Silvice
Călărași, a participat la ședința Comisiei Județene de fond funciar
Călărași din data de 13.07.2007, conform adresei de răspuns cu nr.
363/15.01.2015 emisă de către Romsilva – Direcția Silvică Călărași
(…).
Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor Călărași a emis Hotărârea nr.
1604/13.07.2007, având în vedere faptul că, anterior, în cursul
anului 2007, inculpaţii MARCU NICULAE, TUDOR LUCIAN,
CHIRICĂ CONSTANTIN, GIUREA CONSTANTIN, CULEA DUMITRU,
MANEA VICTOR, precum şi numitul (…) (decedat), în calitate de
primari / preşedinţi ai Comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Săruleşti, Nicolae Bălcescu,
Nana, Valea Argovei, Lupşanu, Tămădău Mare, Gurbăneşti, au
întocmit anexele 23, respectiv anexele 30 – (…) .
Astfel, prin întocmirea anexelor 23 şi 30, inculpaţii MARCU
NICULAE, TUDOR LUCIAN, CHIRICĂ CONSTANTIN, GIUREA
CONSTANTIN, CULEA DUMITRU, MANEA VICTOR, au atestat, în
lipsa oricăror verificări sau demersuri legale, că nu mai există
suprafeţe de teren agricol suficient pentru restituire integrală,
respectiv că nu mai sunt terenuri agricole disponibile pentru a fi
reconstituite în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 4 din Legea nr.
1/2000.
Ulterior, inc. DOROBANŢU DOREL, în calitate de Preşedinte al
Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
7
asupra terenurilor Fundulea, a solicitat, prin adresele cu nr.
2386/15.02.2008, Comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Săruleşti, Nicolae Bălcescu,
Nana, Valea Argovei, Lupşanu, Tămădău Mare, Gurbăneşti,
Săruleşti, dar şi Lehliu-Gară, să i se comunice anexele validate în
aceste localităţi în baza Legii nr. 247/2005, pentru punerea în
posesie a persoanelor îndreptăţite potrivit Hotărârii nr.
1604/13.07.2007 a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Călăraşi (…).
Drept răspuns, inculpaţii MARCU NICULAE, TUDOR LUCIAN,
CHIRICĂ CONSTANTIN, GIUREA CONSTANTIN, CULEA DUMITRU,
MANEA VICTOR, precum şi numitul (…) (decedat), în calitate de
preşedinţi ai Comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Săruleşti, Nicolae Bălcescu,
Nana, Valea Argovei, Lupşanu, Tămădău Mare, Gurbăneşti, au
transmis Comisiei locale Fundulea anexele 23, respectiv anexele
30, după caz, cu adresele nr. 1082/02.04.2008 (Com. Săruleşti),
21/11.04.2008 (Com. Tămădău Mare), 431/2008 (Com. Nicolae
Bălcescu), 748/24.04.2008 (Com. Nana), 605/05.03.2008 şi
1225/24.03.2008 (Com. Valea Argovei) – (…) .
Menţionăm că anexele 23 reprezintă tabele nominale ce cuprind
persoanele fizice pentru care nu există suprafeţe de teren agricol
suficient pentru restituirea integrală a proprietăţii, solicitate prin
cerere, cărora li se vor acorda diferenţă de teren / despăgubiri pentru
diferenţa de teren neretrocedată, precum şi în cazurile în care nu
sunt terenuri agricole disponibile pentru a fi reconstituite în
conformitate cu prevederile art. 3 alin. 4 din Legea nr. 1/2000.
De asemenea, anexele 30 reprezintă tabele nominale ce cuprind
persoanele fizice prevăzute la art. 37, 38 şi 39 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate,
la cerere, pentru terenurile agricole şi pentru diferenţa dintre
suprafaţa de 10 ha şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50
ha de proprietar deposedat, potrivit art. 15 alin. 1 din Legea nr.
1/2000.
8
Prin Protocolul încheiat între I.N.C.D.A. Fundulea (reprezentat
prin (…)) şi Comisia locală de aplicare a Legii Fondului Funciar
Fundulea (reprezentată prin inc. Dorobanţu Dorel), înregistrat sub
numerele 1910/03.04.2008 și 5248/10.04.2008, I.N.C.D.A.
Fundulea a predat Primăriei Orașului Fundulea suprafața de teren de
1.982,54 ha, drept consecinţă a Hotărârii Comisiei Județene nr.
1604/13.07.2007 (…).
Referitor la suprafețele de teren agricol, disponibile la nivelul
județului Călărași și a județelor limitrofe, în perioada 2008-2009,
Agenția Domeniilor Statului (A.D.S.) – Direcția Administrare
Patrimoniu a comunicat Direcției Naționale Anticorupție, prin adresa
de răspuns nr. 81928/25.03.2013, următoarele (…):
– la nivelul județului Călărași, la data de 1.01.2008, exista
suprafața disponibilă în vederea retrocedării de 4.069,84 ha,
nefiind incluse suprafețele de teren ce fac obiectul art. 22 1 din Legea
nr. 1/2000, în perioada 01.01.2008 – 31.12.2009 fiind retrocedată
suprafața de 1.454,58 ha;
– la nivelul județului Giurgiu era disponibilă în anul 2008
suprafața de 3.116 ha, iar în anul 2009 suprafața de 801 ha.
De asemenea, conform datelor transmise de către Agenția de
Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) cu adresa nr.
31884/30.09.2014, în perioada 2007 – 2011, Consiliile locale
Gurbănești, Valea Argovei, Nicolae Bălcescu şi Lupșanu din
județul Călărași au solicitat și au obținut plata per hectar a
subvenției pentru terenuri (…), astfel:
– în anul 2007: Gurbăneşti – 527,7 ha; Lupşanu – 229,52 ha;
Valea Argovei – 273,31 ha;
– în anul 2008: Nicolae Bălcescu – 161,05 ha; Gurbăneşti –
453,45 ha; Lupşanu – 227,67 ha; Valea Argovei – 124,53 ha;
– în anul 2009: Nicolae Bălcescu – 53,68 ha; Lupșanu – 207,12
ha;
– în anul 2010: Valea Argovei – 111,75 ha; Nicolae Bălcescu –
41,41 ha;
9
– în anul 2011: Valea Argovei – 111 ha.
Prin urmare, la nivelul judeţului Călăraşi în cadrul A.D.S., în
perioada 2008 – 2009, exista suficient teren disponibil în vederea
retrocedării, respectiv 4.069,84 ha, sens în care nu se impunea
sub nici o formă punerea în posesie pe amplasamentul I.N.C.D.A.
Fundulea.
Mai mult, după cum am prezentat mai sus situaţia
subvenţiilor, chiar în localitățile antemenţionate în perioada de
referinţă existau suprafeţe importante de teren disponibile ce
trebuiau avute în vedere de către Comisiile locale de fond funciar
pentru retrocedare, totalizând peste 1.100 ha.
Inclusiv în județul limitrof Giurgiu era disponibil teren în anul
2008 în suprafața de 3.116 ha.
Prin urmare, întocmirea anexelor 23 şi 30 în cursul anului
2007 de către inculpaţii MARCU NICULAE, TUDOR LUCIAN,
CHIRICĂ CONSTANTIN, GIUREA CONSTANTIN, CULEA DUMITRU,
MANEA VICTOR (primari), în calitate de preşedinţi ai Comisiilor
locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Valea Argovei, Lupşanu,
Tămădău Mare, Gurbăneşti, s-a realizat în mod ilegal, întrucât au
atestat că nu există suprafeţe de teren agricol disponibile, deşi
acestea existau, după cum am arătat mai sus.
Faptul că inculpaţii MARCU NICULAE, TUDOR LUCIAN,
CHIRICĂ CONSTANTIN, GIUREA CONSTANTIN, CULEA DUMITRU,
MANEA VICTOR şi-au încălcat atribuţiile legale, în sensul că nu
au efectuat nici un fel de demersuri pentru a identifica teren
agricol disponibil în localităţile din județ sau judeţele limitrofe,
conform prevederilor legale, a condus la adoptarea Hotărârii nr.
1604/13.07.2007 a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Călărași.
În concret, aceştia au întocmit propuneri (anexele 23 şi 30
antemenţionate) către Comisia județean pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Călărași pentru solicitarea unor
suprafeţe de teren, deşi aveau teren disponibil, neefectuând
10
demersuri pentru identificarea altor suprafeţe, contrar prevederilor
legale.
Precizăm că numai în cazul neîndeplinirii acestor condiţii se
putea solicita teren echivalent de la staţiunile şi institutele de
cercetare. Sus numiţii au contribuit în acest mod la obţinerea unor
foloase necuvenite pentru persoanele care au fost puse în posesie cu
suprafeţele de teren respective, având o valoare mult mai mare decât
cele la care erau îndreptăţiţi, dacă reglementările legale ar fi fost
respectate.
Paguba în dauna patrimoniului statului este în cuantum de
3.771.012 euro, iar în dauna I.N.C.D.A. Fundulea de 8.632.940
lei.
(…)
III. Consideraţii generale cu privire la Institutul Naţional
de Cercetare – Dezvoltare Agricolă (I.N.C.D.A.) Fundulea
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă (I.N.C.D.A.)
Fundulea este continuatorul de drept al activităţii de cercetare
efectuate în domeniul plantelor de câmp de către Institutul de
Cercetări Agronomice al României (înfiinţat în anul 1927) şi de către
Institutul de Cercetări pentru Cultura Porumbului (înfiinţat în anul
1957), preluând astfel o îndelungată tradiţie de cercetare în slujba
agriculturii României.
Denumit iniţial, în 1962, Institutul de Cercetări pentru Cereale
şi Plante Tehnice Fundulea, institutul a primit ca efect al Legii nr.
290/2002 , începând cu anul 2003, o nouă denumire – Institutul de
Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea – iar, începând cu 1
ianuarie 2007, unitatea a devenit institut naţional, cu denumirea
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea,
instituţie de interes public.
11
În conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. 1, precum și cele ale
Anexei nr. 1, din H.G. nr. 1882/2005, Institutul Național de
Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea, aflat în coordonarea
Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu – Șișești”, s-a
înființat prin reorganizarea Institutului de Cercetări pentru Cereale și
Plante Tehnice Fundulea, care s-a desființat.
De asemenea, în baza dispozițiilor art. 2 alin. 1 din H.G. nr.
1882/2005, patrimoniul Institutului Național de Cercetare –
Dezvoltare nou – înființat era constituit din bunuri proprietate publică
a statului, bunuri proprietate privată a statului și bunuri proprii.
Anexa nr. 1 lit. d – Date de identificare a suprafețelor de teren din
domeniul public al statului, care se dau în administrarea Institutului
Național de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea, din H.G. nr.
1882/22.12.2005, stabilește că institutul urmează să primească în
administrare suprafața totală de 4.914 ha teren agricol și neagricol
din domeniul public al statului, conform datelor privind suprafața
înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. MF 112624 (…).
De asemenea, conform adresei nr. 526125/16.01.2015 emisă de
Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală de legislație și
reglementare în domeniul activelor statului, Institutul s-a reorganizat
prin H.G. nr. 1882/2005, act normativ emis în temeiul Legii nr.
290/2002, potrivit căruia i s-a dat în administrare suprafața de
4.966,29 ha domeniu public al statului. Institutul figurează în
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
aprobat prin H.G. nr. 1705/2006, modificată, cu suprafața de
4.966,29 ha în administrare la numărul MFP 153526, așa cum
rezultă din fila de inventar (…).
În acest sens, Agenția Domeniilor Statului (A.D.S.), prin
Protocolul de predare-primire nr. 36779/15.11.2006, a predat către
I.N.C.D.A. Fundulea suprafața totală de 4.966,29 ha teren agricol și
neagricol din proprietatea publică a statului, cu 52,29 ha mai mult
decât era prevăzut în Anexa nr. 1 lit. d din H.G. nr. 1882/2005 (…).
12
IV. Sediul materiei în domeniul retrocedării terenurilor aflate în
administrarea Institutelor de Cercetare – Dezvoltare Agricolă
Suprafeţele de teren utilizate de către staţiunile şi institutele de
cercetare – dezvoltare ar fi trebuit predate Comisiilor locale de fond
funciar de către Agenţia Domeniilor Statului în condiţiile legislaţiei în
materie, prin protocol.
Activitatea de predare-preluare ar fi trebuit să se efectueze cu
respectarea următoarelor acte normative: Legea nr. 147/2004, Legea
nr. 268/2001, H.G. nr. 626/2001, Legea nr. 1/2000, modificată,
H.G. nr. 890/2005, modificată, H.G. nr. 1832/2005, Legea nr.
290/2002, Legea nr. 213/1998, Legea nr. 247/2005.
Conform dispoziţiilor art. 223 din Legea nr. 290/2007,
„suprafeţele de teren trecute potrivit legii de aprobare a prezentei
ordonanţe de urgenţă în administrarea institutelor, unităţilor, staţiunilor
de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de
perfecţionare agricolă, precum şi a instituţiilor de învăţământ superior
agricol şi silvic rămân definitiv şi irevocabil în administrarea
acestora.”
De asemenea, art. 9 alin. 1 din Legea nr. 1/2000, prevede că
„terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele şi
staţiunile de cercetare, destinate cercetării şi producerii de seminţe, de
material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de
rasă, rămân în administrarea acestora, cu excepţia terenurilor
agricole preluate de la foştii proprietari şi solicitate de
persoanele îndreptăţite la reconstituire. Terenurile din perimetrele
staţiunilor, institutelor şi centrelor de cercetare care fac obiectul
retrocedării se vor delimita în sole compacte, începând de la marginea
perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu modificările şi
completările ulterioare.
13
(11) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi terenurilor folosite la data
intrării în vigoare a prezentei legi de unităţile de învăţământ cu profil
agricol sau silvic. Suprafeţele care rămân în administrarea instituţiilor
de învăţământ vor fi delimitate prin hotărâre a Guvernului în termen de
90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(12) Pentru suprafeţele de teren care se restituie pe vechiul
amplasament persoanelor îndreptăţite în condiţiile alin. (1) şi (11)
unităţile de cercetare şi învăţământ vor primi în administrare suprafeţe
de teren corespunzătoare din proprietatea statului. (…)”.
De asemenea, conform art. 10 – (1) din aceeaşi lege, „persoanelor
fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor
deţinute de institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă,
precum şi de regiile autonome cu profil agricol sau de societăţile
naţionale cu profil agricol li se vor atribui terenuri în natură din
terenurile proprietate privată a statului.
(2) În situaţia în care suprafeţele proprietate privată a statului
sunt insuficiente acestea pot fi suplimentate cu suprafeţe ce se vor
scoate din domeniul public al statului, în condiţiile legii, la propunerea
prefectului, sau se vor acorda despăgubiri.”
De altfel, în Legea 290/2002 (până la modificările aduse în anul
2009) se prevedea la art. 223 că „suprafeţele de teren trecute,
potrivit Legii nr. 147/2004, în administrarea institutelor, unităţilor,
centrelor, staţiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol,
precum şi a instituţiilor de învăţământ superior agricol şi silvic rămân
în administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole
preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele
îndreptăţite la reconstituire, precum şi a celor prevăzute în anexa
nr. 61. Terenurile aparţinând foştilor proprietari, dar
indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare, colecţiile de
material biologic, loturile demonstrative, suprafeţele destinate
producerii de sămânţă şi material de plantat din verigi
superioare, testărilor tehnologice şi terenurile pentru
producerea furajelor necesare animalelor de experienţă şi
producţie, plantaţiile cu rol în ameliorare, parcelele amenajate
14
special pentru experimentări multianuale, în care s-au investit
sume importante dificil de recuperat sau care implică investiţii
noi considerabil de mari, vor fi păstrate în administrarea
unităţilor de profil.”
În H.G. nr. 890/2005, modificată, se arată la art. 10
următoarele:
„(…) (4) Atunci când nu mai există teren în rezerva comisiei de fond
funciar, aceasta se va putea adresa, prin intermediul comisiei judeţene
de fond funciar, instituţiilor şi autorităţilor publice care administrează
teren proprietate a statului.
(5) Toate instituţiile şi autorităţile publice care au în administrare
terenuri proprietate publică a statului sunt obligate să răspundă
cererilor formulate de comisiile de fond funciar şi să comunice acestora
suprafeţele de teren care pot fi disponibilizate, în condiţiile legii, în
termen de 45 de zile de la data primirii cererii.
(6) Comisiile de fond funciar vor putea solicita teren pentru
compensarea cu teren echivalent de la staţiunile şi institutele de
cercetare doar dacă nu mai există teren disponibil administrat de
alte instituţii şi autorităţi publice în judeţul respectiv sau în
judeţele învecinate.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică atunci când retrocedarea se face
pe vechiul amplasament al proprietarului deposedat.
(8) În aplicarea art. 9 alin. (1) şi a art. 24 alin. (6) din Legea nr.
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările
şi completările ulterioare, reconstituirea dreptului de proprietate pentru
vechile amplasamente se face în perimetrul unităţilor de cercetaredezvoltare
pe terenuri agricole care nu sunt indispensabile
cercetării.”
15
H.G. nr. 626/2001 stabileşte prin art. 9 alin. 1 că „terenurile
cu destinaţie agricolă a căror retrocedare se solicită în conformitate cu
prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu
modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale
Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare, se transmit de A.D.S.
comisiilor locale, pe bază de protocol, la cererea comisiilor judeţene,
conform modelului aprobat de Consiliul de administraţie al A.D.S.
(2) Anterior încheierii protocolului prevăzut la alin. (1) vor fi
parcurse următoarele etape:
a) prezentarea către A.D.S. a cererii comisiei judeţene de aplicare a
Legii fondului funciar, împreună cu actele ce stau la baza acesteia,
precum şi a documentaţiei de predare a terenurilor cu destinaţie
agricolă, stabilită de Consiliul de administraţie al A.D.S.;
b) verificarea de către direcţiile de specialitate din cadrul A.D.S. a
legalităţii documentaţiei prezentate.”
În concluzie, comisiile judeţene de fond funciar ar fi putut
valida în mod legal propunerile Comisiilor locale de fond funciar
privind reconstituirea dreptului de proprietate prin predarea către
petenţi a terenurilor ce s-au aflat în administrarea staţiunilor şi
institutelor de cercetare şi dezvoltare, doar în următoarele condiţii:
– comisiile de fond funciar vor putea solicita teren pentru
compensarea cu teren echivalent de la staţiunile şi institutele de
cercetare doar dacă nu mai există teren disponibil administrat de
alte instituţii şi autorităţi publice în judeţul respectiv sau în
judeţele învecinate;
– „terenurile proprietate de stat, administrate de institutele,
centrele şi staţiunile de cercetare, destinate cercetării şi producerii de
seminţe, de material săditor din categorii biologice superioare şi de
animale de rasă, rămân în administrarea acestora, cu excepţia
16
terenurilor agricole preluate de la foştii proprietari şi solicitate
de persoanele îndreptăţite la reconstituire (deci numai dacă
vechiul amplasament revendicat se suprapune cu terenul aflat în
administrarea staţiunilor/institutelor);
– reconstituirea dreptului de proprietate pentru vechile
amplasamente se face în perimetrul unităţilor de cercetare-dezvoltare
pe terenuri agricole care nu sunt indispensabile cercetării.
V. Regimul domeniului public în cursul anului 2007
(trecerea bunurilor imobile din domeniul public al statului în
domeniul privat)
Conform disp. art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998,
trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz,
prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local,
dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel.
De asemenea, conform adresei nr. 8717/2008;
5272/28.07.2009 emisă de Comisia județeană pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași
către A.N.R.P. (…), Comisia judeţeană cunoştea opinia
Ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în sensul
că apartenenţa la domeniul public a terenurilor destinate
cercetării-dezvoltării din domeniul agricol, inclusiv cele
administrate de I.N.C.D.A. Fundulea, este stabilită prin legi organice
şi nu prin acte administrative prin care se realizează doar
identificarea şi delimitarea cadastrală a terenurilor, precum şi faptul
că Legea nr. 247/2005 nu conţine nicio derogare de la prevederile
Legii nr. 213/1998 care să dispună trecerea terenurilor din domeniul
public al statului în domeniul privat al localităţii printr-o hotărâre a
comisiei judeţene de fond funciar.
17
Totodată, indicăm adresa nr. 37475/02.10.2007 emisă de
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor – A.N.R.P.
(…), din care rezultă că Ministerul Finanţelor Publice susţine că
trecerea terenurilor din domeniul public al statului în domeniul privat
se face, conform disp. art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, prin
hotărâre a Guvernului României.
În sensul celor de mai sus, aplicabil speței de față, Î.C.C.J. a
reținut într-un recurs în interesul legii (…) faptul că doar prin
H.G. se putea face trecerea din domeniul public în cel privat.
VI. Atribuțiile de serviciu ale inculpaților şi îndeplinirea
acestora cu încălcarea legii
Faptele inculpaților au fost reținute în funcție de calitatea
acestora de membru / Președinte a Comisiei Județene de Fond
Funciar, respectiv a Comisiilor Locale de fond funciar, atribuțiile lor
de serviciu fiind clar prevăzute de legislația aplicabilă anului 2007.
Conform Regulamentului privind procedura de constituire,
atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a
proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005 (în vigoare în anul
2007):
– Art. 2 – (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale se
constituie prin ordin al prefectului şi sunt formate din:
a) primar – preşedintele comisiei;
b) viceprimarul, iar în cazul municipiilor reşedinţă de judeţ,
viceprimarul desemnat de consiliul local;
c) secretarul unităţii administrativ-teritoriale – secretarul comisiei;
d) un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol,
organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare sau un specialist în
18
cadastru general, de regulă din cadrul serviciilor comunitare pentru
cadastru şi agricultură;
e) un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al
oficiului de consultanţă agricolă sau din aparatul de specialitate al
consiliului local;
f) un jurist din sistemul de organizare a agriculturii şi dezvoltării
rurale sau din aparatul de specialitate al instituţiei prefectului ori al
autorităţilor administraţiei publice locale;
g) şeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia;
h) 2 – 4 reprezentanţi ai foştilor proprietari deposedaţi sau
moştenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în
funcţie de mărimea comunei, oraşului sau municipiului. Pentru
alegerea reprezentanţilor proprietarilor în comisia locală, consiliul
local convoacă o adunare a proprietarilor, în termen de 15 zile de la
intrarea în vigoare a prezentului Regulament sau de la vacantarea
unei poziţii în comisie, adunare care va fi legal constituită dacă este
prezentă majoritatea din numărul acestora. Hotărârea privind
alegerea reprezentanţilor proprietarilor în comisie se adoptă cu
majoritatea simplă, jumătate plus unu, din numărul celor prezenţi.
Reprezentanţii proprietarilor pot fi revocaţi cu respectarea procedurii
de mai sus. Organizarea adunării pentru revocarea reprezentanţilor
proprietarilor trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25%
dintre proprietari.
– Art. 4 – (1) Comisia judeţeană sau a municipiului Bucureşti
este numită prin ordin al prefectului şi va avea următoarea
componenţă:
a) prefectul – preşedintele comisiei;
b) subprefectul desemnat de prefect – în caz de indisponibilitate
determinată de boală, demisie sau suspendare a prefectului preia
prerogativele acestuia;
c) secretarul general al instituţiei prefectului – secretarul comisiei;
19
d) directorul direcţiei de contencios administrativ şi controlul
legalităţii;
e) directorul oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;
e1) directorul executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare
rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti;
f) reprezentantul teritorial al Agenţiei Domeniilor Statului;
g) directorul sucursalei teritoriale a Administraţiei Naţionale
“Îmbunătăţiri Funciare” – R.A.;
h) un reprezentant desemnat de consiliul judeţean, respectiv al
municipiului Bucureşti;
i) inspectorul-şef al inspectoratului silvic teritorial sau
împuternicitul acestuia;
j) directorul direcţiei silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor –
Romsilva sau împuternicitul acestuia;
k) un reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din
România;
l) un reprezentant al Asociaţiei Administratorilor de Păduri;
m) un reprezentant al asociaţiilor proprietarilor de terenuri agricole
legal constituite;
La Cap. II din Regulament cu referire la atribuțiile comisiilor se
prevăd următoarele:
Art. 5 – Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale au
următoarele atribuţii principale:
a) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile
legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
20
agricole şi celor forestiere, cu excepţia celor formulate de comune,
oraşe sau municipii;
b) verifică în mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.
9 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu
modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate relaţiile şi datele
necesare;
c) stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren, pentru
care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit
legii, propune alte amplasamente şi consemnează în scris acceptul
fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia pentru punerea în
posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în
mod legal altor persoane;
d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul
regulament cu persoanele fizice şi juridice îndreptăţite;
e) primesc şi transmit comisiei judeţene contestaţiile formulate de
persoanele interesate;
f) întocmesc situaţii definitive, potrivit competenţelor ce le revin,
privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să li se atribuie teren,
cu suprafaţa şi amplasamentele stabilite, conform planului de
delimitare şi parcelare întocmit;
g) întocmesc situaţii cu titlurile de proprietate eliberate în
condiţiile art. 27 alin. (22) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazurile în care
proprietarii renunţă la titlul de proprietate pentru intrarea în legalitate
şi înaintează comisiei judeţene propuneri de revocare a acestor titluri;
h) înaintează şi prezintă spre aprobare şi validare comisiei judeţene
situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesară, precum şi
divergenţele produse şi consemnate la nivelul acestor comisii;
i) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să
primească terenul, completează fişele de punere în posesie a acestora,
21
după validarea de către comisia judeţeană a propunerilor făcute, şi le
înmânează titlurile de proprietate, potrivit competenţelor ce le revin;
j) analizează lunar evoluţia cauzelor în justiţie în care comisia locală
este parte şi în funcţie de aceasta hotărăşte şi propune organului
competent poziţia procesuală pentru termenele următoare;
k) sesizează organele competente pentru sancţionarea membrilor
comisiei, când este cazul;
l) identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează primarul, care
înaintează sub semnătură acţiuni în constatarea nulităţii absolute
pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997, cu
modificările şi completările ulterioare;
m) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale
şi prezentului regulament.
Art. 6 – Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti au
următoarele atribuţii principale:
a) organizează instruirea comisiilor comunale, orăşeneşti şi
municipale şi asigură distribuirea legilor, a prezentului regulament, a
hărţilor şi planurilor la zi, precum şi a altor materiale necesare pentru
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora;
b) asigură îndrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti
şi municipale prin desemnarea pe comune, oraşe şi municipii a
membrilor din comisia judeţeană;
c) verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale,
orăşeneşti şi municipale, în special existenţa actelor doveditoare,
pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestora;
d) soluţionează contestaţiile formulate împotriva măsurilor stabilite
de comisiile locale;
e) validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale,
orăşeneşti sau municipale, împreună cu proiectele de delimitare şi
parcelare;
22
f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;
g) soluţionează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a
comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere;
h) analizează propunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de
proprietate eliberate în condiţiile art. 27 alin. (22) din Legea nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
verifică temeinicia acestor propuneri şi hotărăsc în consecinţă;
i) identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează prefectul, care va
promova acţiuni în constatarea nulităţii absolute pentru cazurile
prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi
completările ulterioare;
j) analizează lunar evoluţia cauzelor în justiţie în care comisia
judeţeană, respectiv comisia municipiului Bucureşti este parte şi
decide asupra măsurilor ce trebuie luate;
k) atribuie şi dispun delimitarea în teren, completarea proceselorverbale
de punere în posesie a comunelor, oraşelor şi municipiilor
pentru terenurile forestiere proprietate publică ce le revin;
l) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile
legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere în cazul persoanelor care solicită
reconstituirea dreptului de proprietate privată pe raza teritorială a mai
multor localităţi din judeţ; în aceste cazuri comisia judeţeană va
îndeplini, în mod corespunzător, şi atribuţiile prevăzute la literele b),
c), d) şi h) de mai sus;
m) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale
şi prezentului regulament.
De asemenea, în Cap. III din Regulament, cu referire la
funcţionarea comisiilor, se prevăd următoarele:
Art. 7 – (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale îşi
desfăşoară activitatea în plen, în prezenţa majorităţii membrilor
23
acestora, cu prezenţa obligatorie a primarului sau, după caz, a
viceprimarului.
(2) Lucrările de secretariat ale comisiei locale se asigură de
secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
(3) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi,
votul preşedintelui decide.
Art. 8 – (1) Comisiile judeţene sau a municipiului Bucureşti îşi
desfăşoară activitatea în prezenţa majorităţii membrilor acestora.
(2) Hotărârile comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti şi ale
celor comunale, orăşeneşti sau municipale se adoptă cu votul
majorităţii membrilor lor şi se consemnează într-un proces-verbal
semnat de toţi participanţii.
(3) Pentru adoptarea hotărârilor comisiile vor solicita prezentarea
tuturor actelor necesare şi vor lua act de recunoaşterea reciprocă a
limitelor proprietăţii de către vecini.
(4) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi,
votul preşedintelui decide.
În exercitarea acestor atribuţii, inculpaţii au încălcat
următoarele dispoziţii legale:
– Activitatea de predare-preluare ar fi trebuit să se efectueze cu
respectarea următoarelor acte normative: Legea nr. 268/2001, H.G.
nr. 626/2001, Legea nr. 1/2000, modificată, H.G. nr. 890/2005,
modificată, H.G. nr. 1832/2005, Legea nr. 290/2002, Legea nr.
213/1998, Legea nr. 247/2005.
– art. 9 alin. 1 din Legea nr. 1/2000, prevede că „terenurile
proprietate de stat, administrate de institutele, centrele şi staţiunile de
cercetare, destinate cercetării şi producerii de seminţe, de material
săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă, rămân
24
în administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole
preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele
îndreptăţite la reconstituire. Terenurile din perimetrele staţiunilor,
institutelor şi centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedării se vor
delimita în sole compacte, începând de la marginea perimetrului,
conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea
unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii,
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
“Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu modificările şi completările ulterioare.
(11) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi terenurilor folosite la data
intrării în vigoare a prezentei legi de unităţile de învăţământ cu profil
agricol sau silvic. Suprafeţele care rămân în administrarea instituţiilor
de învăţământ vor fi delimitate prin hotărâre a Guvernului în termen de
90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(12) Pentru suprafeţele de teren care se restituie pe vechiul
amplasament persoanelor îndreptăţite în condiţiile alin. (1) şi (11)
unităţile de cercetare şi învăţământ vor primi în administrare suprafeţe
de teren corespunzătoare din proprietatea statului. (…)”.
– art. 10 – (1) din aceeaşi lege, „persoanelor fizice cărora li sa
reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor deţinute de
institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, precum şi de
regiile autonome cu profil agricol sau de societăţile naţionale cu profil
agricol li se vor atribui terenuri în natură din terenurile
proprietate privată a statului.
(2) În situaţia în care suprafeţele proprietate privată a
statului sunt insuficiente acestea pot fi suplimentate cu
suprafeţe ce se vor scoate din domeniul public al statului, în
condiţiile legii, la propunerea prefectului, sau se vor acorda
despăgubiri.”
– Legea 290/2002 (până la modificările aduse în anul 2009)
prevedea la art. 223
că „suprafeţele de teren trecute, potrivit Legii nr.
147/2004, în administrarea institutelor, unităţilor, centrelor, staţiunilor
de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, precum şi a instituţiilor de
25
învăţământ superior agricol şi silvic rămân în administrarea
acestora, cu excepţia terenurilor agricole preluate de la foştii
proprietari şi solicitate de persoanele îndreptăţite la
reconstituire, precum şi a celor prevăzute în anexa nr. 61. Terenurile
aparţinând foştilor proprietari, dar indispensabile activităţii de
cercetare-dezvoltare, colecţiile de material biologic, loturile
demonstrative, suprafeţele destinate producerii de sămânţă şi
material de plantat din verigi superioare, testărilor tehnologice
şi terenurile pentru producerea furajelor necesare animalelor de
experienţă şi producţie, plantaţiile cu rol în ameliorare,
parcelele amenajate special pentru experimentări multianuale,
în care s-au investit sume importante dificil de recuperat sau
care implică investiţii noi considerabil de mari, vor fi păstrate
în administrarea unităţilor de profil.”
– art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998: trecerea din
domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin
hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local,
dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel. Legea nr.
247/2005 nu conţine nicio derogare de la prevederile Legii nr.
213/1998 care să dispună trecerea terenurilor din domeniul public al
statului în domeniul privat al localităţii printr-o hotărâre a comisiei
judeţene de fond funciar.
– art. 27 din Legea nr. 18/1991: (1) Punerea în posesie şi
eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea
loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare
pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei,
amplasamentului stabilit şi întocmirea documentelor
constatatoare prealabile. (2) În toate cazurile în care reconstituirea
dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia
măsurătorilor comisia locală ia act de recunoaşterea reciprocă a
limitelor proprietăţii de către vecini, le consemnează în documentele
constatatoare, întocmind planurile parcelare şi înaintează
documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi,
respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate.
26
– art. 6 din Legea nr. 1/2000: (1) La stabilirea, prin
reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi
forestiere, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile
comunale, orăşeneşti, municipale şi comisiile judeţene, constituite
potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenţa actelor
doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991,
republicată, precum şi pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea
şi concludenţa acestor acte, ţinându-se seama şi de
dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege.
– Art. 12 din Legea nr. 1/2000:(1) Comisiile comunale,
orăşeneşti sau municipale din unităţile administrativ-teritoriale
pe care se află terenurile, împreună cu oficiile de cadastru şi
publicitate imobiliară vor delimita terenurile solicitate pe vechile
amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor
persoane, sau în sole situate în vecinătatea localităţilor,
acceptate de foştii proprietari, cu asigurarea accesului la
lucrările de hidroamelioraţii, acolo unde ele există. (4) Procesulverbal
de delimitare împreună cu hotărârea comisiei locale vor fi
supuse spre validare comisiei judeţene, care este obligată să se
pronunţe în termen de 30 de zile de la primirea acestuia. (5)
Hotărârea comisiei judeţene şi, respectiv, procesul-verbal de delimitare
şi planul de situaţie vor fi transmise societăţilor comerciale, institutelor
şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, regiilor autonome şi
societăţilor naţionale cu profil agricol, precum şi comisiilor locale,
pentru a fi luate în considerare la întocmirea documentaţiei necesare la
stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la punerea în posesie a
titularilor, precum şi la eliberarea titlurilor de proprietate.
VII. Analiza probatoriului:
Din cuprinsul Raportului de control (…) întocmit de către
Corpul de Control al Primului – Ministru privind verificarea
respectării dispozițiilor legale în legătură cu trecerea unei suprafețe de
teren din domeniul public al statului și administrarea Institutului
27
Național de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea (denumit în
continuare I.N.C.D.A. Fundulea) în domeniul privat al orașului
Fundulea, rezultă, în esență, următoarele:
Prin Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, Comisia județeană pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași
(…), a aprobat procesul-verbal de delimitare pentru suprafața de
1982,54 ha (…), teren ce se afla în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea
și a trecut această suprafață din domeniul public al statului în
domeniul privat al orașului Fundulea.
Menționăm faptul că, în temeiul dispozițiilor art. 12 alin. 1 din
Legea nr. 18/1991, republicată și modificată, în scopul stabilirii
dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia,
atribuirii efective a terenurilor celor îndreptățiți și eliberării titlurilor
de proprietate, în fiecare comună, oraș sau municipiu, se constituie,
prin ordinul prefectului, o comisie condusă de primar.
A. La data de 12.07.2007 a fost încheiat Procesul-verbal de
delimitare a suprafețelor (…), prin care Comisia locală de fond
funciar Fundulea a procedat la delimitarea unei suprafețe de
1.982,54 ha, aflată în domeniul public al statului și în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea. Conform respectivului Proces-verbal, această
suprafață a fost preluată de către Comisia locală de fond funciar
Fundulea în vederea punerii în posesie a persoanelor al căror drept de
proprietate a fost reconstituit în temeiul Legii nr. 18/1991, Legii nr.
1/2000 și Legii nr. 247/2005, de către Comisiile locale Fundulea,
Tămădău, Gurbănești, Sărulești, Nicolae Bălcescu, Valea Argovei,
Nana, Lehliu și Lupșanu.
Din partea introductivă a Procesului – verbal a rezultat faptul că
acesta a fost încheiat de către inc. DOROBANȚU DOREL, în calitate
de Primar al orașului Fundulea, în prezența reprezentantului Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Călărași, inc. STAN AUREL, iar
la finalul acestuia apar mențiunile „Comisia locală Fundulea”,
respectiv „delegat O.C.P.I. Călăraşi”, în dreptul cărora sunt două
semnături olografe.
28
Procesul – verbal a fost vizat „pentru luare în evidenţa O.C.P.I.
Călăraşi” de către directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi, inc. NĂBÂRGEAC ION.
Totodată, din conţinutul Procesului – verbal de delimitare a
suprafeţelor solicitate conform prevederilor Legii nr. 247/2005
încheiat în data de 12.07.2007 (…), au rezultat următoarele:
Temeiul legal în baza căruia a fost încheiat procesul-verbal l-au
constituit dispozițiile art. 47 din Regulamentul privind procedura de
constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și
modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în
posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu
modificările și completările ulterioare, în condițiile în care obiectul
acestui proces-verbal îl constituia delimitarea unei suprafețe aflate în
administrarea I.N.C.D.A. Fundulea.
Însă, dispozițiile art. 47 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.
890/2005, cu modificările și completările ulterioare, prevăd
următoarele:
„În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 7 din Legea nr.
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi conform art. 9 şi 10 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 626/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
terenurile care fac obiectul retrocedării drepturilor proprietarilor,
conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare,
se vor preda pe bază de protocol comisiilor locale, în vederea eliberării
titlurilor de proprietate şi punerii în posesie a celor îndreptăţiţi, în cel
mult 30 zile de la comunicarea hotărârii însoţită de documentaţia
care a stat la baza acesteia.”
29
Prin urmare, după cum rezultă din conţinutul dispoziţiilor art.
47 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, aceste
dispoziţii legale puteau constitui temeiul legal al încheierii unui
proces-verbal de delimitare a unui teren aflat în administrarea
Agenţiei Domeniilor Statului, nu a unui teren aflat în administrarea
unui Institut naţional de cercetare – dezvoltare agricolă.
Astfel, la momentul întocmirii procesului-verbal de delimitare a
suprafeţei de 1.982,54 ha, acest teren se afla în domeniul public al
statului şi în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, dispoziţiile art. 47
din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005 neputând constitui
temeiul legal al încheierii acestui proces-verbal de delimitare.
Este de menţionat faptul că delimitarea suprafeţei de teren
menţionate, respectiv încheierea procesului-verbal de delimitare a
suprafeţei respective, s-au făcut fără participarea unui reprezentant
al administratorului terenului, respectiv I.N.C.D.A. Fundulea, deşi
procesul-verbal întocmit în data de 12.07.2007 a avut ca obiect
delimitarea unei suprafeţe de teren aflate în domeniul public al
statului şi în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea.
Procesul-verbal întocmit în data de 12.07.2007, având ca obiect
delimitarea suprafeței de teren de 1.982,54 ha aflată în domeniul
public al statului și în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, a prevăzut
și faptul că „această suprafață se preia de către Comisia locală
Fundulea” în vederea punerii în posesie a persoanelor al căror drept
de proprietate a fost reconstituit.
Or, în acest proces-verbal s-a prevăzut faptul că suprafața de
1.982,54 ha se preia de către Comisia locală Fundulea anterior
trecerii suprafeței de teren menționate din domeniul public al statului
în domeniul privat al orașului Fundulea.
De asemenea, din conținutul procesului-verbal de delimitare,
întocmit în data de 12.07.2007, nu a rezultat modul în care a fost
stabilită suprafața respectivă.
30
Deși procesul-verbal de delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha sa
întocmit la nivelul Primăriei Orașului Fundulea, prin adresa nr.
2846/17.03.2014, Primăria Orașului Fundulea a comunicat Corpului
de control al primului-ministru faptul că nu cunoaște „modul de
calcul al suprafeței de 1982,54 ha, la data întocmirii procesului-verbal
de delimitare”.
(…)
B. Emiterea, de către Comisia județeană pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Călărași, a Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, cu încălcarea
dispoziţiilor legale
Prin Hotărârea nr. 1604/13.07.2007 (…), Comisia județeană
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Călărași a aprobat Procesul-verbal de delimitare a suprafeţelor
solicitate conform prevederilor Legii nr. 247/2005, la oraşul Fundulea,
pentru suprafaţa de 1982,54 ha, teren ce se afla în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea.
De asemenea, prin Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, Comisia
județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași a dispus trecerea suprafeţei de 1982,54 ha din
domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului
Fundulea şi punerea terenului la dispoziţia Comisiei locale de fond
funciar Fundulea, în vederea punerii în posesie, conform prevederilor
art. 27 alin. 71 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu
modificările şi completările ulterioare.
Conform prevederilor hotărârii Comisia județeană pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași,
această suprafaţă reprezenta „dreptul de proprietate reconstituit
conform prevederilor Legii nr. 247/2005, persoanelor îndreptăţite la
oraşele: Fundulea, Lehliu Gară şi comunele: Tămădău, Gurbăneşti,
Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Valea Argovei, Nana şi Lupşanu”.
Art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
31
ulterioare, prevede că „trecerea din domeniul public în domeniul
privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului
judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau
a consiliului local, dacă prin Constituţie sau prin lege nu se
dispune altfel.
Or, legile fondului funciar nu conţin dispoziţii conform cărora
trecerea terenurilor din domeniul public al statului în domeniul privat
al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale să se realizeze
altfel decât potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998,
cu modificările şi completările ulterioare. Dimpotrivă, dispoziţiile art.
10 alin. 2 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, prevedeau că, în
situaţia în care suprafeţele proprietate privată a statului sunt
insuficiente, acestea pot fi suplimentate cu suprafeţe ce se vor
scoate din domeniul public al statului, la propunerea prefectului,
în condiţiile legii. În consecinţă, legea aplicabilă, în sensul
dispoziţiilor art. 10 alin. 2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, este chiar Legea nr. 213/1998, cu modificările
şi completările ulterioare, legea-cadru care reglementează
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi care instituie
obligativitatea parcurgerii procedurii de trecere din domeniul public al
statului în domeniul privat al statului sau al unei unităţi
administrativ-teritoriale, prin hotărâre a Guvernului.
Terenul în suprafaţă de 1.982,54 ha, care a făcut obiectul
trecerii în domeniul privat al oraşului Fundulea, prin Hotărârea
nr. 1604/13.07.2007, emisă de către Comisia județeană pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Călărași, făcea parte din domeniul public al statului, fiind
administrat de I.N.C.D.A. Fundulea.
În acest sens, la pct. I.5 din „Lista cuprinzând unele bunuri
care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativteritoriale”,
Anexă la Legea nr. 213/1998, cu modificările şi
completările ulterioare, „terenurile institutelor şi staţiunilor de cercetări
ştiinţifice şi ale unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, destinate
32
cercetării şi producerii de seminţe şi de material săditor din categoriile
biologice şi de animale de rasă” sunt prevăzute ca făcând parte din
domeniul public al statului.
Prin adresa nr. 4798/13.12.2013, transmisă Corpului de
control al primului-ministru, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu – Siseşti”, instituţie în subordinea căreia se află
I.N.C.D.A. Fundulea, a precizat faptul că „(…) la nivelul anului 2007,
întreaga suprafaţă de teren (agricol şi neagricol) făcea parte din
domeniul public al statului, I.N.C.D.A. Fundulea neadministrând
altfel de teren” (…).
În sensul celor de mai sus, prin adresa nr.
109223/21.02.2014, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a
arătat la lit. A pct. 1 din adresă că suprafața de teren aflată în
domeniul public al statului și în administrarea I.N.C.D.A.
Fundulea destinată cercetării și producerii de semințe, de material
săditor din categorii biologice superioare este de 4.966,29 ha (…).
Conform dispoziţiilor art. 136 alin. 4 teza I din Constituţia
României, republicată, art. 11 alin. 1 din Legea nr. 213/1998, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 5 alin. 2 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi art. 1844 din Codul civil din 1864, caracterele specifice
ale dreptului de proprietate publică sunt inalienabilitatea,
imprescriptibilitatea şi insesizabilitatea.
De asemenea, conform dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare, trecerea din domeniul public al statului în
domeniul privat al statului sau al unei unităţi administrativteritoriale
se face prin hotărâre a Guvernului.
Făcând parte din domeniul public al statului, terenul
menţionat putea fi trecut în proprietatea privată a oraşului Fundulea
numai prin hotărâre a Guvernului, orice excepţie de la competenţa
Guvernului de a decide cu privire la regimul juridic al bunurilor
proprietate publică a statului trebuind să respecte principiul ierarhiei
actelor normative, urmând a se face printr-un act normativ cu aceeaşi
forţă juridică ca cea a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv printr-o lege organică.
33
Or, Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, emisă de Comisia
județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași, reprezintă un act administrativ şi nu un act
normativ, o comisie judeţeană de fond funciar neputându-se substitui
puterii executive şi, prin urmare, neavând dreptul de a exercita
atribuţiile prevăzute de Legea nr. 213/1998, cu modificările şi
completările ulterioare, date în competenţa exclusivă a Guvernului.
Sancţiunea nerespectării competenţei şi a procedurii de
dezafectare a terenurilor din domeniul public şi de trecere a
acestora în domeniul privat era, la data emiterii Hotărârii nr.
1604/13.07.2007 de către Comisia județeană pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași, expres
prevăzută de art. 11 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, cu modificările şi
completările ulterioare, aceasta fiind nulitatea absolută.
Conform dispoziţiilor art. 10 alin. 1 din Legea nr. 213/1998,
în forma în vigoare la momentul emiterii Hotărârii nr.
1604/13.07.2007, dreptul de proprietate publică nu putea înceta
decât prin modalităţile indicate expres, respectiv prin pieirea bunului
ori prin trecerea acestuia în domeniul privat, conform legii, în caz
contrar fiind încălcat caracterul inalienabil al terenurilor aflate în
domeniul public al statului şi în administrarea institutului de
cercetare-dezvoltare agricolă.
Prin adresa nr. 314/23.01.2014, I.N.C.D.A. Fundulea a
comunicat Corpului de control al primului-ministru următoarele (…):
„Pentru ca reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea
foştilor proprietari să fie legală, indiferent că era vorba de vechiul
amplasament sau în compensare, trebuiau respectate dispoziţiile
legale imperative privind regimul juridic al terenurilor, în speţă
dispoziţiile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 coroborate cu
dispoziţiile art. 10 (…) din Legea nr. 1/2000.
I.N.C.D.A. Fundulea consideră că restituirea terenurilor
agricole destinate cercetării şi producerii de sămânţă, respectiv
producerii de material săditor din categorii biologice superioare
aflate în domeniul public al statului şi în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea s-a făcut fără a respecta procedura legală
de trecere din domeniul public al statului în domeniul privat al
oraşului Fundulea (…).”
34
Prin adresa nr. 4798/13.12.2013, transmisă Corpului de
control al primului-ministru, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu-Șiseşti”, a precizat următoarele (…):
„Hotărârea Comisiei Judeţene (H.C.J.) nr. 1604/13.07.2007
(…) identifică suprafaţa de teren de 1982,54 ha (nr. tarla, nr. parcelă şi
categoria de folosinţă) şi o trece din domeniul public în domeniul privat
al statului şi o pune la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor cu încălcarea flagrantă a
dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 care stipula în mod imperativ
că trecerea terenurilor din domeniul public în domeniul privat
nu se poate face decât prin Hotărâre de Guvern, în speţă
hotărârea de Guvern a lipsit cu desăvârşire.
Precizăm că I.N.C.D.A. – Fundulea a atacat în instanţă H.C.J.
nr. 1604/13.07.2007, solicitând anularea hotărârii.
Prin Sentinţa Civilă nr. 666/09.10.2007 (…), rămasă
irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 60/PJ30.01.2008, instanţa s-a
pronunţat în favoarea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de
Proprietate asupra Terenurilor.
De altfel, facem precizarea că pe parcursul anilor 2008 şi 2009,
aceleaşi comisii de aplicare a legilor fondului funciar au mai emis alte 6
hotărâri de comisie judeţeană prin care au reconstituit în aceeaşi
manieră ilegală suprafeţe de teren din domeniul public,
indispensabil activităţii de cercetare, aflate în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea, toate acele hotărâri fiind atacate în
instanţă cu acţiune în nulitate absolută, cereri admise în mod
definitiv şi irevocabil cu consecinţa constatării nulităţii
absolute a acestora.”
(…)
În concluzie, suprafaţa de 1.982,54 ha a fost trecută din
domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului Fundulea,
prin Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, emisă de Comisia judeţeană de
fond funciar Călăraşi, cu încălcarea dispoziţiilor art. 10 alin. 2 din
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
35
C. Reconstituirea dreptului de proprietate, cu
nerespectarea dispoziţiilor legale, cu privire la o suprafaţă de
teren indispensabilă activităţii de cercetare
Legalitatea reconstituirii dreptului de proprietate cu privire la
terenurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea era condiţionată de îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiţii:
Trecerea acestor terenuri din domeniul public al statului în
domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale în a căror
rază se aflau terenurile, trebuia să se realizeze conform dispoziţiilor
legale în materie. Din datele expuse la cap. II, pct. 11.2, lit. B din
raportul de control, rezultă că trecerea terenului din domeniul public
al statului în domeniul privat al oraşului Fundulea s-a realizat cu
încălcarea dispoziţiilor legale.
Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia fondului
funciar, respectiv de dispoziţiile Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale
Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi de dispoziţiile Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu
modificările şi completările ulterioare.
Astfel, terenurile aflate în domeniul public al statului şi în
administrarea I.N.C.D.A. Fundulea puteau fi retrocedate doar în
două situaţii, respectiv:
a) în cazul în care terenurile solicitate, aflate în
domeniul public al statului şi în administrarea I.N.C.D.A.
Fundulea, reprezentau vechiul amplasament al proprietarului
deposedat, legile fondului funciar au prevăzut fostului proprietar
sau moştenitorilor acestuia dreptul de a solicita retrocedarea
suprafeţei respective.
în acest sens, dispoziţiile art. 9 alin. 1 teza I din Legea nr.
1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, au prevăzut
următoarele:
„Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele,
centrele şi staţiunile de cercetare, destinate cercetării şi producerii de
seminţe, de material săditor din categorii biologice superioare şi de
36
animale de rasă, rămân în administrarea acestora, cu excepţia
terenurilor agricole preluate de la foştii proprietari şi
solicitate de persoanele îndreptăţite la reconstituire.”
b) în cazul în care terenurile aflate în domeniul public al
statului şi în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea nu reprezentau
vechile amplasamente, persoanele îndreptăţite puteau solicita teren
în compensare cu teren echivalent de la institut doar dacă nu mai
exista teren disponibil administrat de alte instituţii şi autorităţi
publice în judeţul respectiv sau în judeţele învecinate.
În acest sens, conform dispoziţiilor art. 10 alin. 6 din
Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, „Comisiile de fond funciar vor putea solicita
teren pentru compensarea cu teren echivalent de la staţiunile şi
institutele de cercetare doar dacă nu mai există teren
disponibil administrat de alte instituţii şi autorităţi publice în
judeţul respectiv sau în judeţele învecinate.”
În ambele situaţii, fie că este vorba de retrocedarea pe
vechiul amplasament, fie că este vorba de solicitarea de teren în
compensare de la I.N.C.D.A. Fundulea, legislaţia în materia fondului
funciar a impus îndeplinirea unei condiţii negative referitoare la
retrocedarea terenurilor administrate de institut, anume aceea ca
terenurile ce făceau obiectul reconstituirii dreptului de
proprietate să nu fie indispensabile cercetării.
În acest sens, conform dispoziţiilor art. 10 alin. 8 din
Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, „în aplicarea art. 9 alin. 1 şi a art. 24 alin. 6
din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, reconstituirea
dreptului de proprietate pentru vechile amplasamente se face
în perimetrul unităţilor de cercetare-dezvoltare pe terenuri
agricole care nu sunt indispensabile cercetării.”
În sensul celor prezentate anterior s-a exprimat şi Agenţia
Domeniilor Statului când, prin adresa nr. 56925/21.11.2006, a
37
transmis un punct de vedere I.N.C.D.A. Fundulea, referitor la
procedura de retrocedare a suprafeţelor de teren din domeniul public,
situate în incintele staţiunilor şi institutelor de cercetare.
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă
Fundulea, prin adresa nr. 314/23.01.2014 (…) şi Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin adresa nr. 109223/21.02.2014
(…), au comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul că
din suprafaţa de teren de 1982,54 ha, era indispensabilă
activităţii de cercetare-dezvoltare o suprafaţă de 1936,59 ha
teren arabil, restul de 45,95 reprezentând categoria de
folosinţă vie.
I.N.C.D.A. Fundulea, prin adresa nr. 314/23.01.2014,
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Șiseşti”,
prin adresa nr. 4798/13.12.2013, precum şi Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, prin adresa nr. 109223 din data de 21.02.2014, au
comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul că nu li sa
solicitat niciun punct de vedere cu privire la trecerea, în anul
2007, a unei suprafeţe de 1982,54 ha din domeniul public al
statului şi administrarea I.N.C.D.A. Fundulea în domeniul privat
al oraşului Fundulea, în vederea reconstituirii dreptului de
proprietate.
Suprafaţa de teren agricol putea fi trecută din domeniul
public al statului şi administrarea I.N.C.D.A. Fundulea în domeniul
privat al oraşului Fundulea, cu respectarea dispoziţiilor legale, numai
după identificarea terenurilor aflate în administrarea institutului care
erau indispensabile activităţii de cercetare.
După identificarea terenurilor indispensabile activităţii de
cercetare, se puteau delimita terenurile aflate în domeniul public al
statului şi în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, ce puteau face
obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.
După parcurgerea acestor etape, o suprafaţă de teren agricol
aflată în domeniul public al statului şi administrarea I.N.C.D.A.
Fundulea putea fi trecută în domeniul privat al oraşului Fundulea
numai prin hotărâre a Guvernului.
Conform dispoziţiilor legale în materia fondului funciar,
prezentate mai sus în cadrul raportului de control, chiar dacă terenul
respectiv reprezenta vechiul amplasament al persoanelor îndreptăţite
38
la reconstituirea dreptului de proprietate, dacă acesta făcea parte din
categoria terenurilor agricole strict necesare activităţii de cercetare, el
nu putea fi retrocedat.
Deşi, prin adresa nr. 314/23.01.2014, I.N.C.D.A. Fundulea a
comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul că „din
suprafaţa de teren de 1982,54 ha, era indispensabilă activităţii
de cercetare-dezvoltare o suprafaţă de 1936,59 ha teren arabil’,
prin cererea de chemare în judecată introdusă de reprezentantul
institutului la data de 23.08.2007 nu a fost invocat acest aspect.
Comisia locală de fond funciar Fundulea a formulat cerere de
intervenţie în interes propriu în cadrul procesului având ca obiect
anularea Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, emisă de Comisia judeţeană
de fond funciar Călăraşi.
Prin această cerere s-a arătat faptul că, din totalul suprafeţei
administrate de I.N.C.D.A Fundulea, numai 931 ha reprezenta
suprafaţa destinată cercetării fundamentale şi aplicative, invocânduse,
în acest sens, adresa nr. 4285/06.07.2007, transmisă Primăriei
Oraşului Fundulea de către institut.
I.N.C.D.A. Fundulea a depus în data de 01.10.2007 la
instanţa de judecată „un punct de vedere referitor la cererea de
intervenţie în interes propriu” formulată de Comisia locală de fond
funciar Fundulea, dar nici de această dată reprezentanţii
institutului nu au menţionat faptul că suprafaţa indispensabilă
cercetării era mult mai mare decât cea menţionată de Comisia
locală de fond funciar Fundulea.
Prin adresa nr. 557/27.01.2014, Instituţia Prefectului –
Judeţul Călăraşi a transmis Corpului de control al primuluiministru,
referitor la situaţia terenului indispensabil cercetării,
adresa nr. 4285/06.07.2007, înaintată Primăriei Oraşului Fundulea
de către I.N.C.D.A. Fundulea.
Conform adresei nr. 4285/06.07.2007, referitoare la
recalcularea impozitului pe terenuri, I.N.C.D.A. Fundulea a
comunicat Primăriei Oraşului Fundulea faptul că „din totalul
suprafeţei de 3.333,51 ha teren arabil, aflată în administrarea
unităţii, suprafaţa de 931 ha reprezintă suprafaţa destinată
strict cercetării fundamentale şi aplicative, fiind scutită de plata
impozitului.
39
Comisia locală de fond funciar Fundulea s-a folosit de
conţinutul acestei adrese formulând cererea de intervenţie în interes
propriu în procesul având ca obiect anularea Hotărârii nr.
1604/13.07.2007, emisă de Comisia judeţeană de fond funciar
Călăraşi, însă I.N.C.D.A. Fundulea nu s-a apărat prin a arăta că, din
suprafaţa de teren de 1982,54 ha, era indispensabilă activităţii de
cercetare-dezvoltare o suprafaţă mult mai mare decât suprafaţa de
931 ha teren arabil.
Deşi, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 lit. c din
Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi
avea atribuţia de a verifica legalitatea propunerilor înaintate de
comisiile locale, aceasta nu a purtat corespondenţă cu I.N.C.D.A.
Fundulea, cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Șiseşti” sau cu Ministerul Agriculturii, referitor la situaţia
juridică a terenului aparţinând domeniului public al statului şi aflat
în administrarea institutului, care a făcut obiectul trecerii în
domeniul privat al oraşului Fundulea, în vederea retrocedării.
Mai mult decât atât, prin adresa nr. 557/27.01.2014,
referitor la situaţia terenului indispensabil cercetării, Comisia
judeţeană de fond funciar Călăraşi a transmis Corpului de control al
primului-ministru adresa nr. 4285/06.07.2007, de care s-a prevalat
şi Comisia locală de fond funciar Fundulea, adresă transmisă
primăriei de către I.N.C.D.A. Fundulea, care nu se referea la trecerea
suprafeţei de teren de 1982,54 ha din domeniul public al statului în
domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale.
Chiar dacă, contrar celor susţinute de I.N.C.D.A. Fundulea,
de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Șiseşti”
sau de Ministerul Agriculturii, la nivelul anului 2007, terenul agricol
destinat cercetării era în suprafaţă de numai 931 ha, nu a fost
stabilit dacă această suprafaţă sau cât din această suprafaţă făcea
parte din terenul de 1982,54 ha, ce a făcut obiectul dezafectării din
domeniul public printr-o hotărâre a Comisiei judeţene de fond
funciar.
(…)
Deşi avea atribuţia de a verifica legalitatea propunerilor
înaintate de comisiile locale, Comisia judeţeană de fond funciar
40
Călăraşi, înainte de emiterea Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu a
lămurit situaţia juridică a terenului aparţinând domeniului public
al statului ce a făcut obiectul trecerii în domeniul privat al
oraşului Fundulea, respectiv nu a lămurit dacă terenul
administrat de I.N.C.D.A. Fundulea făcea parte din terenurile
agricole indispensabile activităţii de cercetare.
D. Trecerea de către Comisia judeţeană de fond funciar
Călăraşi a suprafeţei de teren din domeniul public al statului în
domeniul privat al oraşului Fundulea, pentru persoane
îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate în alte
unităţi administrativ-teritoriale
În conformitate cu prevederile art. 2 teza a II-a din Hotărârea
nr. 1604/13.07.2007, emisă de Comisia judeţeană de fond funciar
Călăraşi, suprafaţa de 1982,54 ha „reprezintă dreptul de proprietate
reconstituit conform prevederilor Legii nr. 247/2005, persoanelor
îndreptăţite la oraşele: Fundulea, Lehliu Gară şi comunele: Tămădău,
Gurbăneşti, Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Valea Argovei, Nana şi
Lupşanu”.
Conform dispoziţiilor legale în materia fondului funciar,
analizate la cap. II, pct. II.2, lit. C din raportul de control, în cazul în
care retrocedarea se făcea pe vechiul amplasament al proprietarului
deposedat, fostului proprietar deposedat sau moştenitorilor
acestuia i se putea retroceda terenul administrat de I.N.C.D.A.
Fundulea, cu excepţia cazului în care terenul era strict destinat
cercetării.
Din conţinutul Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, emisă de
Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi, a rezultat faptul că
suprafaţa de 1982,54 ha a reprezentat dreptul de proprietate
reconstituit şi persoanelor îndreptăţite la reconstituire în alte oraşe,
respectiv Lehliu Gară, dar şi în comunele Tămădău, Gurbăneşti,
Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Valea Argovei, Nana şi Lupşanu.
Prin adresele nr. 4509 si nr. 4510 din data de 18.07.2007,
transmise Corpului de control al primului-ministru de către
I.N.C.D.A. Fundulea prin adresa nr. 314/23.01.2014, institutul a
41
comunicat Comisiei locale de fond funciar Fundulea şi Comisiei
judeţene de fond funciar Călăraşi faptul că, în şedinţa Consiliului de
administraţie din data de 16.07.2007, s-au analizat propunerile
Comisiei locale de fond funciar Fundulea, în legătură cu cererile
formulate pentru retrocedarea suprafeţelor de teren pe vechiul
amplasament.
De asemenea, prin aceleaşi adrese, I.N.C.D.A. Fundulea a
precizat faptul că membrii consiliului de administraţie, în temeiul
dispoziţiilor art. 9 alin. 1 teza I din Legea nr. 1/2000, cu modificările
şi completările ulterioare (referitoare la reconstituirea dreptului de
proprietate pe vechile amplasamente aflate în perimetrul
unităţilor de cercetare-dezvoltare), au aprobat terenurile ce urmau
a fi puse la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar Fundulea, în
suprafaţă totală de 220 ha.
Prin adresa nr. 12060/28.11.2013, Primăria Oraşului
Fundulea a comunicat Corpului de control al primului-ministru
următoarele:
„Prin adresa nr. 4509/18.07.2007 (…) I.N.C.D.A. Fundulea
transmite că este de acord cu predarea unei suprafeţe de numai
220 ha şi prezintă structura amplasării acestei suprafeţe”.
Din Anexa la adresa nr. 4509/18.07.2007, menţionată mai
sus, a rezultat faptul că suprafaţa de 220 ha reprezenta terenul ce se
propunea de către I.N.C.D.A. Fundulea a fi pus la dispoziţia Comisiei
locale de fond funciar Fundulea, prin aplicarea art. 9 alin. 1 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform dispoziţiilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, „Terenurile proprietate de stat,
administrate de institutele, centrele şi staţiunile de cercetare, destinate
cercetării şi producerii de seminţe, de material săditor din categorii
biologice superioare şi de animale de rasă, rămân în administrarea
acestora, cu excepţia terenurilor agricole preluate de la foştii
proprietari şi solicitate de persoanele îndreptăţite la
reconstituire.”
În concluzie, I.N.C.D.A. Fundulea a aprobat punerea la
dispoziţia Comisiei locale de fond funciar Fundulea a unei
suprafeţe totale de 220 ha, în vederea reconstituirii dreptului de
proprietate pe vechile amplasamente.
42
Totodată, prin adresa nr. 12060/28.11.2013, Primăria
Oraşului Fundulea a comunicat Corpului de control al primuluiministru
faptul că „din totalul suprafeţei de 50 ha, reconstituit
pe vechiul amplasament, numai suprafaţa de 25 ha este inclusă
în perimetrul celor 1982,54 ha, teren preluat de la I.N.C.D.A.
Fundulea prin H.C.J. nr. 1604/2007.”
Prin adresa nr. 2846/17.03.2014, Primăria Oraşului
Fundulea a comunicat Corpului de control al primului-ministru
faptul că „din suprafaţa totală de 1982,54 ha, teren agricol
preluat de la I.N.C.D.A. Fundulea s-a pus în posesie, pe vechile
amplasamente, o suprafaţă totală de 197,5570 ha (145,5570 ha
pentru persoanele validate în anexele de la oraşul Fundulea şi 50 ha
pentru persoanele validate în anexele de la comuna Tămădău).”
Din conţinutul adreselor Primăriei Oraşului Fundulea,
menţionate mai sus, transmise Corpului de control al primuluiministru,
nu a rezultat în mod concret cât din totalul suprafeţei de
1982,54 ha a reprezentat vechiul amplasament al persoanelor
îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate.
Prin adresa nr. 1843/24.03.2014, Instituţia Prefectului –
Judeţul Călăraşi a comunicat Corpului de control al primuluiministru
următoarele:
„(…) în urma reverificării arhivei proprii (documentele de fond
funciar din perioada 2005-2007) nu am identificat documente din
care să rezulte cu exactitate ce suprafaţă a fost destinată
reconstituirii pe vechile amplasamente din totalul de 1.982,54
ha.”
În condiţiile în care reconstituirea dreptului de proprietate cu
privire la terenurile aflate în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea se
putea face prin retrocedarea vechiului amplasament, numai dacă
terenurile respective nu erau indispensabile cercetării, doar
suprafaţa de cel mult 197,55 ha din totalul suprafeţei de 1.982,54
ha reprezenta vechiul amplasament al persoanelor îndreptăţite.
E. Trecerea de către Comisia judeţeană de fond funciar
Călăraşi a unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului
în domeniul privat al oraşului Fundulea, fără respectarea
43
procedurii prevăzute de Regulamentul aprobat prin H.G. nr.
890/2005, cu modificările şi completările ulterioare
În condiţiile în care, conform adresei nr. 2846/17.03.2014,
emisă de către Primăria Oraşului Fundulea, din totalul suprafeţei de
1.982,54 ha, preluată de Comisia locală de fond funciar Fundulea de
la I.N.C.D.A. Fundulea, doar suprafaţa de cel mult 197,55 ha
reprezenta vechiul amplasament, a rezultat că cea mai mare parte a
terenului dezafectat, în anul 2007, din domeniul public al statului,
reprezenta teren în compensare cu teren echivalent de la institut.
Conform dispoziţiilor legale în vigoare la momentul emiterii de
către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi a Hotărârii nr.
1604/13.07.2007, în situaţia în care într-o anumită localitate nu
mai exista suficient teren în rezerva comisiei de fond funciar care
să fie atribuit în proprietate foştilor proprietari deposedaţi sau
moştenitorilor acestora, comisiile locale de fond funciar aveau la
dispoziţie următoarele variante:
a) Conform dispoziţiilor art. 10 alin. 2 din Regulamentul
aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, comisiile de fond funciar trebuiau să se adreseze
comisiilor de fond funciar din alte localităţi care urmau să pună
la dispoziţie terenurile rămase disponibile.
b) Conform dispoziţiilor art. 10 alin. 3 din Regulamentul
aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, comisiile locale de fond funciar trebuiau să ataşeze, la
cerere, o situaţie centralizatoare privind terenurile aflate la
dispoziţia lor, sub semnătura tuturor membrilor comisiei, avizată de
comisia judeţeană de fond funciar, care să ateste că în rezerva
comisiei locale de fond funciar nu mai exista teren, pe baza
situaţiei suprafeţelor de teren pentru care s-au emis titluri de
proprietate, situaţie comunicată de către oficiile de cadastru şi
publicitate imobiliară.
c) Conform dispoziţiilor art. 10 alin. 4 din Regulamentul
aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările
ulterioare,atunci când nu mai exista teren în rezerva comisiei de
fond funciar, aceasta se putea adresa, prin intermediul comisiei
44
judeţene de fond funciar, instituţiilor şi autorităţilor publice care
administrau teren proprietate a statului.
d) Conform dispoziţiilor art. 10 alin. 6 din Regulamentul
aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, comisiile de fond funciar puteau solicita teren pentru
compensarea cu teren echivalent de la staţiunile şi institutele de
cercetare doar dacă nu mai exista teren disponibil administrat de
alte instituţii şi autorităţi publice în judeţul respectiv sau în
judeţele învecinate.
Prevederile art. 10 alin. 6 din Regulamentul aprobat prin H.G.
nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplicau
atunci când retrocedarea se făcea pe vechiul amplasament al
proprietarului deposedat.
Referitor la situaţia terenurilor aflate la dispoziţia comisiilor
locale de fond funciar, de la care s-au transferat anexe către Comisia
locală de fond funciar Fundulea, prin adresa nr. 557/27.01.2014,
Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi a comunicat Corpului de
control al primului-ministru următoarele:
„La data la care Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi a
validat Anexele 23 de la localităţile Lupşanu, Valea Argovei, Săruleşti,
Gurbăneşti, Nicolae Bălcescu, Nana, Tămădău Mare, Fundulea, Lehliu
Gară, nu exista rezervă de teren la dispoziţia comisiilor locale
mai sus enumerate (…). Facem precizarea că din verificarea
efectuată la această dată a arhivei de fond funciar nu am putut
identifica situaţiile centralizatoare privind terenurile aflate la
dispoziţia comisiilor locale de fond funciar.”
Contrar precizărilor făcute de Instituţia Prefectului – Judeţul
Călăraşi, prin adresa nr. 557 din data de 27.01.2014, din verificările
efectuate a rezultat faptul că unele comisii locale de fond funciar
aveau teren în rezervă atât la momentul emiterii Hotărârii nr.
1604/13.07.2007, cât şi la momentul transferului de anexe la
Comisia locală de fond funciar Fundulea.
Această constatare rezultă din următoarele împrejurări:
a) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi, prin
adresa nr. 4728/21.10.2008, a comunicat Instituţiei Prefectului –
Judeţul Călăraşi următoarele:„Menţionăm că pe localitatea Nana
mai este disponibilă suprafaţa de 233,21 ha teren preluat de la
45
A.D.S., iar suprafaţa de teren validată şi nepusă în posesie pe comuna
Nana este de 165,24 ha.”
Prin adresa nr. 98/17.01.2014, Primăria Comunei Nana a
comunicat Corpului de control al primului-ministru următoarele:
„La data transferului anexelor către Comisia locală de fond funciar
Fundulea nu exista întocmită documentaţia cadastrală la nivelul
comunei Nana pentru a putea identifica cu exactitate suprafaţa de
teren la dispoziţia comisiei locale Nana. Abia în anul 2012 la nivelul
localităţii a început lucrarea de cadastru general. Din punctajul
efectuat cu specialistul de la O.C.P.I. Călăraşi, comisia locală de fond
funciar Nana avea deficit de teren conform notei 510/29.01.2009. Tot
la începutul anului 2009 şi O.C.P.I. prin adresa nr. 1901/2009 face
precizarea că exista deficit la comuna Nana.”
Din conţinutul notei de constatare nr. 510/29.01.2009,
întocmită de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Călăraşi, transmisă Corpului de control al primului-ministru de către
Primăria Comunei Nana prin adresa nr. 2732/07.12.2013, a rezultat
faptul că aceasta nu conţinea menţiuni cu privire la deficitul de teren
existent la nivelul comunei Nana.
Prin adresa nr. 1901/2009, transmisă Corpului de control al
primului-ministru de către Primăria Comunei Nana, Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi a comunicat Comisiei
judeţene de fond funciar Călăraşi faptul că „pe teritoriul comunei
Nana este de pus în posesie pe L 247/2005 o suprafaţă de 122,04 ha,
iar suprafaţa disponibilă este de 104,27 ha, rezultând un deficit de
17,77ha (…).”
Deşi în adresa nr. 1901/2009, menţionată mai sus, s-a
făcut referire la un deficit de teren în suprafaţă de 17,77 ha, existent
la nivelul Comisiei locale de fond funciar Nana, acest deficit este
corespunzător anului 2009.
La data emiterii Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, precum
şi la data transferului anexelor de la Comisia locală de fond
funciar Nana la Comisia locală de fond funciar Fundulea, nu au
fost identificate, în documentele transmise Corpului de control
al primului-ministru, documente din care să rezulte deficitul de
teren existent la nivelul Comisiei locale de fond funciar Nana,
46
care să motiveze necesitatea transferului anexelor la Comisia
locală de fond funciar Fundulea.
b) De asemenea, din verificările efectuate a rezultat că şi
Comisia locală de fond funciar Gurbăneşti avea teren în rezervă,
acest fapt rezultând chiar din conţinutul unor hotărâri ale Comisiei
judeţene de fond funciar Călăraşi, prin care s-au admis cererile unor
persoane de revocare a transferului unor poziţii din Anexa nr. 23 a
comunei Gurbăneşti în Anexa nr. 23 a oraşului Fundulea.
Astfel, prin Hotărârile nr. 781, nr. 782 şi nr. 785, emise în
data de 13.07.2012, Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi a
revocat transferul unor poziţii din Anexa nr. 23 a Comunei
Gurbăneşti în Anexa nr. 23 a Oraşului Fundulea, deoarece „pe
teritoriul comunei Gurbăneşti există teren disponibil.
c) Totodată, Comisia locală de fond funciar Săruleşti avea
teren în rezervă, acest fapt rezultând atât din conţinutul unor
hotărâri ale Comisiei judeţene de fond funciar Călăraşi, prin care s-au
invalidat anumite poziţii din anexele transferate la Comisia locală de
fond funciar Fundulea, cât şi din conţinutul unor adrese ale
Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi.
Astfel, prin Hotărârea nr. 529/09.06.2010, Comisia
judeţeană de fond funciar Călăraşi a invalidat 136 de poziţii
transferate în anexele Comisiei locale de fond funciar Fundulea,
reprezentând o suprafaţă totală de 85,48 ha, iar solicitanţii urmau
„să rămână înscrişi în anexele 23 şi 30 ale comunei Săruleşti, în
vederea punerii în posesie pe teritoriul comunei Săruleşti.”
Prin adresa nr. A-301/2009/26.02.2010, Comisia
judeţeană de fond funciar Călăraşi a comunicat Comisiilor locale de
fond funciar Fundulea şi Săruleşti faptul că unele poziţii din anexele
transferate de la comuna Săruleşti la oraşul Fundulea urmau a fi
retransferate la comuna Săruleşti, deoarece „s-au identificat
terenuri libere la dispoziţia Comisiei locale Săruleşti pentru
punerea în posesie a cetăţenilor îndreptăţiţi’.
47
Referitor la terenul proprietate a statului, administrat
de instituţii şi autorităţi publice pe raza judeţului Călăraşi,
facem următoarele precizări:
1. Corpul de control al primului-ministru a solicitat
Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi să comunice dacă s-au
efectuat demersuri de către comisiile locale de fond funciar, de la
care s-au transferat anexe, către instituţiile şi autorităţile publice
care administrau teren proprietate a statului, în vederea obţinerii
terenului necesar pentru reconstituirea dreptului de proprietate.
Prin adresa nr. 557/27.01.2014, Instituţia Prefectului –
Judeţul Călăraşi a transmis Corpului de control al primului-ministru
solicitarea nr. 1900/06.03.2007, către Agenţia Domeniilor Statului,
referitoare la încheierea protocoalelor de predare-primire a terenurilor
necesare reconstituirii dreptului de proprietate.
Din conţinutul adresei menţionate, a rezultat faptul că
Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi a învederat Agenţiei
Domeniilor Statului necesitatea încheierii protocoalelor de predareprimire
cu mai multe comisii locale de fond funciar, respectiv:
Ciocăneşti, Chiselet, Nana, Vasilaţi, Dragalina, Plătăreşti şi Fundeni.
De asemenea, din conţinutul aceleiaşi adrese, a rezultat
faptul că, prin adresele nr. 200161 şi nr. 200164, ambele din data de
31.01.2007, pentru comuna Nana s-au solicitat două suprafeţe de
teren, de 374,66 ha, respectiv de 192,12 ha, exploatate de S.C.
Agromixt Buciumeni S.A.
Ca urmare a solicitării Instituţiei Prefectului – Judeţul
Călăraşi, prin adresa nr. 31719/30.03.2007, Agenţia Domeniilor
Statului a returnat documentaţia referitoare doar la terenurile
solicitate pentru Comisiile locale de fond funciar Ciocăneşti, Jegălia,
Chiselet, Olteniţa, Vasilaţi, aflate în administrarea A.D.S. şi pe care
se aflau incinte îndiguite şi desecate, deoarece acestea nu puteau
face obiectul retrocedării, în conformitate cu dispoziţiile art. 221 din
Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin urmare, din conţinutul adresei nr. 31719/30.03.2007,
a rezultat faptul că Agenţia Domeniilor Statului nu a returnat
documentaţia referitoare la încheierea protocoalelor privind
suprafeţele solicitate pentru Comisia locală de fond funciar Nana.
48
Mai mult, prin Protocolul înregistrat la Agenţia Domeniilor
Statului cu nr. 30577 din data de 20.02.2007, Agenţia Domeniilor
Statului a predat Comisiei locale de fond funciar Nana suprafaţa de
374,36 ha, iar prin Protocolul înregistrat la Agenţia Domeniilor
Statului cu nr. 30578 din data de 20.03.2007, Agenţia Domeniilor
Statului a predat Comisiei locale de fond funciar Nana suprafaţa de
192,12 ha.
În concluzie, din cele prezentate anterior, a rezultat, faptul că
suprafeţele solicitate de Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi,
pentru comuna Nana, au fost predate de Agenţia Domeniilor Statului
Comisiei locale de fond funciar Nana, prin Protocoalele nr. 30577
20.02.2007 şi nr. 30578 din data de 20.03.2007, astfel încât, la
momentul emiterii Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, suprafeţele de
teren solicitate de la Agenţia Domeniilor Statului erau deja
predate Comisiei locale de fond funciar Nana.
Corespondenţa referitoare la alte suprafeţe de teren, preluate
deja de la Agenţia Domeniilor Statului de către Comisia locală de fond
funciar Nana, la momentul emiterii Hotărârii nr. 1604/13.07.2007,
nu putea constitui dovada îndeplinirii procedurii prevăzute de art. 10
alin. (4) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru suprafeţele de teren
preluate de la I.N.C.D.A. Fundulea.
În ceea ce priveşte celelalte comisii locale de fond funciar, de
la care s-au transferat poziţii din anexele întocmite, respectiv Lehliu
Gară, Tămădău, Gurbăneşti, Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Valea
Argovei şi Lupşanu, Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi nu a
transmis corespondenţa purtată de aceste comisii locale de fond
funciar cu instituţiile şi autorităţile publice care administrau
teren proprietate a statului.
2.Prin adresa nr. 10.517/24.01.2014, Agenţia Domeniilor
Statului a transmis Corpului de control al primului-ministru o
„situaţie a suprafeţelor de teren rămase în administrarea A.D.S.,
actualizată la data de 30.01.2008″ (…).
Din această situaţie a rezultat faptul că, la data de
30.01.2008, suprafaţa totală de teren agricol din judeţul Călăraşi
aflată în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi în exploatarea
unor societăţi comerciale, reorganizate în baza Legii nr. 15/1990
49
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi
societăţi comerciale, era de 38.943,90 ha.
3.Prin adresa nr. 10.517/24.01.2014, Agenţia Domeniilor
Statului a transmis Corpului de control al primului-ministru şi
„Inventarul terenurilor aflate în judeţul Călăraşi’ înregistrat la A.D.S.
cu nr. 712/22.12.2008, din care a rezultat faptul că, la data
respectivă, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, la nivelul
judeţului Călăraşi, se afla o suprafaţă totală de teren agricol
de 42.451,31 ha, din care 15.823,36 ha teren aparţinând
domeniului public al statului şi 26.627,95 ha aparţinând
domeniului privat al statului.
Deşi a fost invocată necesitatea reconstituirii dreptului de
proprietate pentru persoane îndreptăţite la 9 localităţi din judeţul
Călăraşi, anterior emiterii Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, Comisia
judeţeană de fond funciar Călăraşi nu a efectuat demersuri
pentru obţinerea terenurilor de la Agenţia Domeniilor Statului,
care, la data de 30.01.2008, ulterior emiterii Hotărârii nr.
1604/2007, avea în administrare o suprafaţă de 38.943,90 ha în
judeţul Călăraşi, dată în exploatarea unor societăţi comerciale.
Prin urmare, prin Hotărârea nr. 1604/13.07.2007,
Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi a trecut suprafaţa de
1982,54 ha din domeniul public al statului în domeniul privat al
oraşului Fundulea, în vederea reconstituirii dreptului de
proprietate unor persoane îndreptăţite la alte unităţi
administrativ-teritoriale, în condiţiile în care:
– în rezerva unora dintre comisiile locale de fond funciar, de la
care s-au transferat anexe la Comisia locală de fond funciar
Fundulea, exista teren disponibil;
– din documentele transmise Corpului de control al primuluiministru,
nu a rezultat faptul că a fost solicitat teren de către
comisiile locale de fond funciar, în rezerva cărora nu mai exista teren
disponibil, comisiilor de fond funciar din alte localităţi, precum şi
instituţiilor şi autorităţilor publice care administrau teren proprietate
a statului.
50
– la data de 30.01.2008, ulterior emiterii Hotărârii nr.
1604/13.07.2007, Agenţia Domeniilor Statului avea în administrare o
suprafaţă de teren agricol de 38.943,90 ha în judeţul Călăraşi, dată în
exploatarea unor societăţi comerciale, suprafaţă ce putea fi folosită
pentru reconstituirea dreptului de proprietate.
Conform dispoziţiilor legale în materia fondului funciar, în
situaţia în care, într-o anumită localitate nu mai exista suficient teren
în rezerva comisiei locale de fond funciar, procedura era următoarea:
Comisiile locale de fond funciar trebuiau să se adreseze
comisiilor de fond funciar din alte localităţi, care să pună la dispoziţie
terenurile rămase disponibile. Atunci când nu mai exista teren în
rezerva comisiei locale de fond funciar, aceasta se putea adresa, prin
intermediul comisiei judeţene de fond funciar, instituţiilor şi
autorităţilor publice care administrau teren proprietate a statului.
Comisiile de fond funciar puteau solicita teren pentru
compensare cu teren echivalent de la staţiunile şi institutele de
cercetare doar dacă nu mai exista teren disponibil administrat de alte
instituţii şi autorităţi publice în judeţul respectiv sau în judeţele
învecinate.
În concluzie, Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi
a emis Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, fără respectarea
procedurii prevăzute de dispoziţiile art. 10 din Regulamentul
aprobat de H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu încălcarea disp. Art. 10 din Legea nr.
290/2002, art. 27 din Legea nr. 18/1991, art. 6 din Legea nr.
1/2000.
F. Trecerea, de către Comisia judeţeană de fond funciar
Călăraşi, a suprafeţei de teren de 1.982,54 ha din domeniul
public al statului în domeniul privat al oraşului Fundulea, fără o
justificare prealabilă
Prin Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, Comisia judeţeană de
fond funciar Călăraşi a trecut suprafaţa de 1982,54 ha din domeniul
public al statului şi administrarea I.N.C.D.A. Fundulea în domeniul
privat al oraşului Fundulea, în vederea reconstituirii dreptului de
51
proprietate unor persoane îndreptăţite la alte unităţi administrativteritoriale.
La momentul emiterii de către Comisia judeţeană de fond
funciar Călăraşi a Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, mai multe anexe
întocmite la Comisiile locale de fond funciar Lupşanu, Valea Argovei,
Săruleşti, Gurbăneşti, Nicolae Bălcescu, Nana şi Tămădău Mare şi
transferate, ulterior, la Comisia locală de fond funciar Fundulea, nu
erau nici măcar validate de către Comisia judeţeană de fond
funciar Călăraşi.
În condiţiile în care o parte a anexelor, ulterior transferate la
Comisia locală de fond funciar Fundulea, nu erau validate de către
Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi, Hotărârea nr.
1604/13.07.2007, prin care s-a aprobat procesul-verbal de
delimitare pentru suprafaţa de 1982,54 ha, nu avea o justificare a
modului în care a fost determinată suprafaţa respectivă.
Totodată, pentru mai multe poziţii din anexe validate de
Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi, propuse a fi
transferate la Comisia locală de fond funciar Fundulea, erau
emise deja titluri de proprietate.
Astfel, prin adresa nr. 7057/04.02.2009, Oficiul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Călăraşi a comunicat Instituţiei Prefectului –
Judeţul Călăraşi următoarele:
„Menţionăm că pentru poziţiile 195, 265, 341 şi 346 din
anexa nr. 23 validată prin H.C.J. nr. 1535/05.10.2005, comuna
Nicolae Bălcescu, propuse de Comisia locală de fond funciar
Nicolae Bălcescu pentru a fi transferate în anexa nr. 23 a
oraşului Fundulea, au fost emise titlurile de proprietate nr.
166443/30.10.2008, 166441/30.10.2006, 166440/30.10.2006 şi
166170/04.04.2008, pe teritoriul administrativ Ileana, iar
pentru poziţiile 152 şi 201 din anexa nr. 23, validată prin
aceeaşi H.C.J., au fost emise titlurile de proprietate nr.
167046/22.09.2008 şi 166820113.08.2008, pe teritoriul
administrativ Fundulea.”
52
De asemenea, prin adresa nr. 4728/21.10.2008, Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi a comunicat Instituţiei
Prefectului – Judeţul Călăraşi faptul că „în HCJ nr.
1257/07.08.2008 au fost înscrise greşit, dintr-o eroare materială,
anumite poziţii din aceste anexe”.
Prin Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, Comisia judeţeană
de fond funciar Călăraşi a aprobat procesul-verbal de delimitare
pentru suprafaţa de 1982,54 ha şi a dispus trecerea acesteia din
domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului
Fundulea, fără a exista o justificare pentru delimitarea acestei
suprafeţe de teren, întrucât:
O parte a anexelor, transferate la Comisia locală de fond
funciar Fundulea, nu erau nici măcar validate de către Comisia
judeţeană de fond funciar Călăraşi la momentul emiterii Hotărârii nr.
1604/13.07.2007.
Nu se putea determina, la data emiterii Hotărârii nr. 1604,
totalul suprafeţei de teren necesare pentru reconstituirea dreptului
de proprietate, ce urma a fi preluat de la I.N.C.D.A. Fundulea,
deoarece anexele întocmite la nivelul comisiilor locale de fond
funciar, cuprinzând persoanele cu suprafeţele de teren la care erau
îndreptăţite, ulterior transferate la Comisia locală de fond funciar
Fundulea, nu erau toate validate de către Comisia judeţeană de fond
funciar Călăraşi.
Pentru mai multe poziţii din anexe validate de Comisia
judeţeană de fond funciar Călăraşi, propuse a fi transferate la
Comisia locală de fond funciar Fundulea, erau emise deja titluri de
proprietate.
În Hotărârea nr. 1257/07.08.2008, emisă de Comisia
judeţeană de fond funciar Călăraşi, au fost înscrise greşit anumite
poziţii din aceste anexe.
Prin adresa nr. 1672/10.03.2014, Corpul de control al
primului-ministru a solicitat Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi
să dispună a se menţiona actele care au stat la baza adoptării
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, emisă de Comisia judeţeană de fond
funciar Călăraşi.
53
Referitor la acest aspect, prin adresa nr. 1843/24.03.2014,
Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi a comunicat Corpului de
control al primului-ministru următoarele:
„(…) în urma reverificării arhivei proprii (documentele de fond
funciar din perioada 2005-2007) hotărârea nr. 1604/13.07.2007 este
însoţită de adresa OCPI Călăraşi nr. 4944/13.07.2007, procesul-verbal
de delimitare pentru suprafaţa de 1982,54 ha şi două schiţe de
amplasament cu suprafaţa delimitată.”
În concluzie, prin Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, Comisia
judeţeană de fond funciar Călăraşi a aprobat procesul-verbal de
delimitare pentru suprafaţa de 1982,54 ha şi a dispus trecerea
acesteia din domeniul public al statului în domeniul privat al
oraşului Fundulea, fără a exista o justificare prealabilă.
G. Majorarea valorii terenurilor agricole, prin transferul
acestora de la mai multe comisii locale de fond funciar la
Comisia locală de fond funciar Fundulea
1. Suprafeţele de teren transferate pe raza administrativteritorială
a oraşului Fundulea.
Prin Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, Comisia judeţeană de
fond funciar Călăraşi a aprobat Procesul-verbal de delimitare a
suprafeţelor solicitate conform dispoziţiilor Legii nr. 247/2005, pentru
suprafaţa de 1982,54 ha din planul cadastral al oraşului Fundulea,
teren ce se afla în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea.
Potrivit art. 2 din Hotărârea nr. 1604, această suprafaţă
reprezenta „dreptul de proprietate reconstituit conform prevederilor
Legii nr. 247/2005 persoanelor îndreptăţite la oraşele: Fundulea,
Lehliu Gară şi comunele: Tămădău, Gurbăneşti, Săruleşti, Nicolae
Bălcescu, Valea Argovei, Nana, Lupşanu”, fără a se indica în
conţinutul hotărârii suprafeţele de teren corespunzătoare fiecărei
localităţi în parte.
Ulterior, prin adresa nr. 205/23.01.2009, Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi a comunicat Comisiei
judeţene de fond funciar Călăraşi următoarele:
54
„Din suprafaţa de 1982,54 ha aprobată prin HCJ nr.
1604/13.07.2007, suprafaţă solicitată conform prevederilor Legii
247/2005, pe teritoriul administrativ Fundulea s-a validat o suprafaţă
de 2124,3828 ha prin transfer de anexe şi hotărâri, astfel:
-pentru comuna Gurbăneşti – suprafaţa de 736,6559 ha
-pentru comuna Săruleşti – suprafaţa de 199,66 ha
-pentru comuna Valea Argovei – suprafaţa de 222,03 ha
-pentru comuna Nicolae Bălcescu – suprafaţa de 135,10 ha
-pentru comuna Lupşanu – suprafaţa de 198, 97 ha
-pentru comuna Nana – suprafaţa de 54,96 ha
-pentru comuna Tămădău – suprafaţa de 246,5412 ha
-pentru oraş Lehliu Gară – suprafaţa de 179,29 ha
-pentru comuna Lehliu – suprafaţa de 5,00’ha
-pentru comuna Dor Mărunt – suprafaţa de 3,59 ha
– pe vechile amplasamente 142,5857, rezultând un surplus de
141,8428 ha.”
2. Valoarea terenurilor agricole aflate pe teritoriul
administrativ al judeţului Călăraşi.
Prin adresa nr. 5294/10.12.2013, Uniunea Naţională a
Notarilor Publici din România a transmis Corpului de control al
primului-ministru „Ghidul cu preţurile orientative ale proprietăţilor
imobiliare pentru judeţul Călăraşi, pentru anul 2007.
Potrivit punctului 5.2.2. („Teren cu destinaţie exclusiv
agricolă”) din Ghid, valoarea unui teren arabil a fost stabilită în
funcţie de caracteristicile terenului, respectiv teren arabil cu
facilităţi, teren arabil cu facilităţi reduse, teren arabil fără facilităţi,
fiind totodată raportată şi la amplasamentul acestuia. Astfel, au
rezultat următoarele valori:
> Valoarea terenului agricol situat pe teritoriul comunei
Gurbăneşti a fost evaluată la un preţ cuprins între minim 300
EUR/ha şi maxim de 600 EUR/ha;
> Valoarea terenului agricol situat pe teritoriul comunei
Săruleşti a fost evaluată la un preţ cuprins între minim 400
EUR/ha şi maxim 800 EUR/ha;
> Valoarea terenului agricol situat pe teritoriul comunei Valea
55
Argovei a fost evaluată la un preţ cuprins între minim 400 EUR/ha
şi maxim 800 EUR/ha;
> Valoarea terenului agricol situat pe teritoriul comunei
Nicolae Bălcescu a fost evaluată la un preţ cuprins între minim
300 EUR/ha şi maxim 600 EUR/ha;
> Valoarea terenului agricol situat pe teritoriul comunei
Lupşanu a fost evaluată la un preţ cuprins între minim 300
EUR/ha şi maxim 600 EUR/ha;
> Valoarea terenului agricol situat pe teritoriul comunei Nana
a fost evaluată la un preţ cuprins între minim 300 EUR/ha şi
maxim 600 EUR/ha;
> Valoarea terenului agricol situat pe teritoriul comunei
Tămădău Mare a fost evaluată la un preţ cuprins între minim 300
EUR/ha şi maxim 600 EUR/ha;
> Valoarea terenului agricol situat pe teritoriul oraşului
Fundulea a fost evaluată la un preţ cuprins între minim 750
EUR/ha şi maxim 1.500 EUR/ha.
Totodată, potrivit punctului 5.2.1. „Teren adiacent căilor
rutiere sau la limita construită a localităţilor (posibil de transferat în
intravilan)” din Ghid, valoarea unui teren amplasat în oraşul
Fundulea şi oraşul Lehliu Gară, şi adiacent căilor rutiere, a fost
evaluat la 30.000 EUR/ha.
3. Diferenţele dintre valorile terenurilor situate în
judeţul Călăraşi (comune comparativ cu Fundulea).
Prin raportarea suprafeţelor de teren menţionate în adresa
nr. 205/23.01.2009, emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi, la valorile prezentate în „Ghidul cu preţurile
orientative ale proprietăţilor imobiliare pentru judeţul Călăraşi”, pentru
anul 2007, au rezultat următoarele valori şi diferenţe dintre preţurile
terenurilor aflate pe teritoriul localităţilor ale căror anexe au fost
transferate, pe de o parte, şi cele de pe teritoriul oraşului Fundulea,
pe de altă parte:
> Pe teritoriul administrativ al comunei Gurbăneşti,
suprafaţa de 736,6559 ha avea valori cuprinse între minim
220.996,77 EUR şi maxim 441.993,54 EUR, iar pe teritoriul
56
administrativ al oraşului Fundulea, avea valori cuprinse între minim
552.491,92 EUR şi maxim 1.104.983,85 EUR;
> Pe teritoriul administrativ al comunei Săruleşti, suprafaţa
de 199,66 ha avea valori cuprinse între minim 79.864 EUR şi maxim
159.728 EUR, iar pe teritoriul administrativ al oraşului Fundulea,
avea valori cuprinse între minim 149.745 EUR şi maxim 299.490
EUR;
> Pe teritoriul administrativ al comunei Valea Argovei,
suprafaţa de 222,03 ha avea valori cuprinse între minim 88.812 EUR
şi maxim 177.624 EUR, iar pe teritoriul administrativ al oraşului
Fundulea, avea valori cuprinse între minim 166.522,50 EUR şi
maxim 333.045 EUR;
> Pe teritoriul administrativ al comunei Nicolae Bălcescu,
suprafaţa de 135,10 ha avea valori cuprinse între minim 40.530 EUR
şi maxim 81.060 EUR, iar pe teritoriul administrativ al oraşului
Fundulea, avea valori cuprinse între minim 101.325 EUR şi maxim
202.650 EUR;
> Pe teritoriul administrativ al comunei Lupşanu, suprafaţa
de 198,97 ha avea valori cuprinse între minim 59.691 EUR şi maxim
119.382 EUR, iar pe teritoriul administrativ al oraşului Fundulea,
avea valori cuprinse între minim 149.227,50 EUR şi maxim 298.455
EUR;
> Pe teritoriul administrativ al comunei Nana, suprafaţa de
54,96 ha avea valori cuprinse între minim 16.488 EUR şi maxim
32.976 EUR, iar pe teritoriul administrativ al oraşului Fundulea,
avea valori cuprinse între minim 41.220 EUR şi maxim 82.440 EUR;
> Pe teritoriul administrativ al comunei Tămădău Mare,
suprafaţa de 246,5412 ha avea valori cuprinse între minim
73.962,36 EUR şi maxim 147.924,72 EUR, iar pe teritoriul
administrativ al oraşului Fundulea, avea valori cuprinse între minim
184.905,90 EUR şi maxim 369.811,80 EUR.
Astfel, s-a constatat faptul că, prin transferul anexelor cu
suprafeţele de teren validate pentru persoanele care au solicitat
reconstituirea dreptului de proprietate de la Comisiile locale de
fond funciar Gurbăneşti, Săruleşti, Valea Argovei, Nicolae
Bălcescu, Lupşanu, Nana şi Tămădău Mare, la Comisia locală de
57
fond funciar Fundulea, valoarea suprafeţelor de teren a fost
majorată considerabil.
4. Nulitatea absolută a transferurilor de terenuri dintr-o
localitate în alta, efectuate cu încălcarea condiţiilor prevăzute de
lege
Potrivit dispoziţiilor art. III alin. 1 lit. g din Legea nr.
169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, „sunt lovite de
nulitate absolută (…) transferurile de terenuri dintr-o localitate
în alta, efectuate cu încălcarea condiţiilor prevăzute de lege, în
scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit
ca urmare a transferului”.
Valoarea suprafeţei totale de 1.793,9171 ha, transferată la
oraşul Fundulea de la comunele Gurbăneşti, Săruleşti, Valea Argovei,
Nicolae Bălcescu, Lupşanu, Nana şi Tămădău Mare, cuprinsă între
minim 580.314,13 EUR şi maxim 1.160.688,26 EUR pentru aceste
comune, a fost sporită la valori cuprinse între minim
1.345.437,82 EUR şi maxim 2.690.875,65 EUR pentru oraşul
Fundulea, aferente categoriei de teren prevăzute la punctul 5.2.2.
(„Teren cu destinaţie exclusiv agricolă”) din „Ghidul cu preţurile
orientative ale proprietăţilor imobiliare pentru judeţul Călăraşi”, pentru
anul 2007, transmis Corpului de control al primului-ministru prin
adresa nr. 5294/10.12.2013 de către Uniunea Naţională a Notarilor
Publici din România.
Transferul terenurilor de la comunele Gurbăneşti, Săruleşti,
Valea Argovei, Nicolae Bălcescu, Lupşanu, Nana şi Tămădău Mare la
oraşul Fundulea, s-a realizat cu încălcarea dispoziţiilor legale, prin
trecerea unui teren din domeniul public al statului în domeniul privat
al oraşului Fundulea, fără a se respecta dispoziţiile art. 10 alin. (2)
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile
art. 10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu
modificările şi completările ulterioare.
58
Prin urmare, în sensul dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. g) din
Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărârile Comisiei judeţene de fond funciar Călăraşi privind
transferul terenurilor de la comunele Gurbăneşti, Săruleşti, Valea
Argovei, Nicolae Bălcescu, Lupşanu, Nana şi Tămădău Mare, oraşul
Fundulea, reprezintă acte administrative emise cu nerespectarea
condiţiilor impuse de legile fondului funciar.
În concluzie, Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi a
emis Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, prin care:
– A aprobat Procesul-verbal de delimitare a suprafeţelor
solicitate conform prevederilor Legii nr. 247/2005, la oraşul Fundulea,
pentru suprafaţa de 1982,54 ha, teren ce se afla în administrarea
Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea;
– A dispus trecerea suprafeţei de 1.982,54 ha din domeniul
public al statului în domeniul privat al oraşului Fundulea şi punerea
terenului la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar Fundulea, în
vederea punerii în posesie a mai multor persoane care au solicitat
reconstituirea dreptului de proprietate.
Emiterea Hotărârii nr. 1604/13.07.2007 s-a făcut cu
încălcarea dispoziţiilor legale, astfel:
a)Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare, dispune faptul că „trecerea din domeniul
public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a
Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti sau a consiliului local,dacă prin Constituţie
sau prin lege nu se dispune altfel.
Contrar acestor dispoziţii legale, trecerea suprafeţei de
1982,54 ha din domeniul public al statului în domeniul privat al
oraşului Fundulea s-a făcut prin hotărâre a Comisiei judeţene de
fond funciar Călăraşi.
b)Conform dispoziţiilor art. 10 alin. (8) din Regulamentul
aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările
ulterioare,„(…)reconstituirea dreptului de proprietate pentru
59
vechile amplasamente se face în perimetrul unităţilor de
cercetare-dezvoltare pe terenuri agricole care nu sunt
indispensabile cercetării.”
Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi a dispus trecerea
suprafeţei de 1982,54 ha din domeniul public al statului în domeniul
privat al oraşului Fundulea, fără ca, în prealabil, să lămurească
situaţia juridică a terenului în suprafaţă de 1982,54 ha, respectiv
dacă terenul menţionat era indispensabil activităţii de cercetare,
situaţie în care acesta nu putea să facă obiectul reconstituirii
dreptului de proprietate.
Din corespondenţa purtată de către Corpul de control al
primului-ministru cu I.N.C.D.A. Fundulea şi cu Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a rezultat faptul că, din suprafaţa
de teren de 1982,54 ha, era indispensabilă activităţii de
cercetare-dezvoltare o suprafaţă de 1936,59 ha teren arabil.
c) Prin Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, Comisia judeţeană
de fond funciar Călăraşi a trecut suprafaţa de 1982,54 ha din
domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului Fundulea,
în vederea reconstituirii dreptului de proprietate unor persoane
îndreptăţite la alte unităţi administrativ-teritoriale, în condiţiile în
care:
> în rezerva unora dintre comisiile locale de fond funciar, de
la care s-au transferat anexe la Comisia locală de fond funciar
Fundulea, exista teren disponibil;
> din documentele transmise Corpului de control al
primului-ministru, nu a rezultat faptul că a fost solicitat teren de
către comisiile locale de fond funciar, în rezerva cărora nu mai exista
teren disponibil, comisiilor de fond funciar din alte localităţi, precum
şi instituţiilor şi autorităţilor publice care administrau teren
proprietate a statului.
Conform dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat de
H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, atunci
când într-o anumită localitate nu mai exista teren suficient în
rezerva comisiei de fond funciar, procedura era următoarea:
Comisia locală de fond funciar trebuia să se adreseze
comisiilor locale de fond funciar din alte localităţi, care să pună la
dispoziţie terenurile rămase disponibile.
60
Comisia locală de fond funciar putea solicita teren pentru
compensare cu teren echivalent de la staţiunile şi institutele de
cercetare doar dacă nu mai exista teren disponibil administrat de
alte instituţii şi autorităţi publice în judeţul respectiv sau în judeţele
învecinate.
În concluzie, Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi
a emis Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, în condiţiile în care nu a
fost respectată procedura prevăzută de dispoziţiile art. 10 din
Regulamentul aprobat de H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi
completările ulterioare şi a fost încălcat art. 10 al.2 din Legea
nr. 213/1998.
La momentul emiterii de către Comisia judeţeană de fond
funciar Călăraşi a Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, mai multe anexe
întocmite de comisiile locale de fond funciar care, ulterior, au fost
transferate la Comisia locală de fond funciar Fundulea, nu erau nici
măcar validate de către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi.
Determinarea suprafeţei de 1982,54 ha nu a fost justificată,
în condiţiile în care o parte a anexelor, ulterior transferate la Comisia
locală de fond funciar Fundulea, nu erau validate de către Comisia
judeţeană de fond funciar Călăraşi.
d)Pentru mai multe poziţii din anexe validate de Comisia
judeţeană de fond funciar Călăraşi, propuse a fi transferate în anexe
întocmite la Comisia locală de fond funciar Fundulea, erau emise deja
titluri de proprietate.
e) Prin transferul anexelor cu suprafeţele de teren validate,
pentru persoanele care au solicitat reconstituirea dreptului de
proprietate, de la Comisiile locale de fond funciar Gurbăneşti,
Săruleşti, Valea Argovei, Nicolae Bălcescu, Lupşanu, Nana şi
Tămădău Mare, la Comisia locală de fond funciar Fundulea, valoarea
suprafeţelor de teren a fost majorată considerabil.
În acest sens, dispoziţiile art. III alin. (1) lit. g) din Legea nr.
169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd că sunt
lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile,
aplicabile la data încheierii actului juridic, „transferurile de
terenuri dintr-o localitate în alta, efectuate cu încălcarea
61
condiţiilor prevăzute de lege, în scopul ilicit de a spori prin
aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului””.
Consecinţa emiterii Hotărârii nr. 1607 din data de
13.07.2007, de către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi, a
fost diminuarea domeniului public al statului în mod nelegal şi
netemeinic, cu suprafaţa de 1982,54 ha, având o valoare între
1.486.905 EUR şi 2.973.810 EUR, potrivit „Ghidului cu preţurile
orientative ale proprietăţilor imobiliare pentru judeţul Călăraşi’,
pentru anul 2007, transmis Corpului de control al primuluiministru
de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.
Totodată, în situaţia în care terenul în suprafaţă de
1982,54 ha este situat adiacent căilor rutiere sau la limita
construită a localităţilor (posibil de transferat în intravilan)
valoarea acestuia era, la momentul emiterii Hotărârii nr.
1604/13.07.2007, de 59.476.200 EUR.
Conform Ordinului nr. 88 din data de 14.02.2007, emis de
Prefectul judeţului Călăraşi, la data de 13.07.2007 componenţa
Comisiei judeţene de fond funciar Călăraşi era următoarea:
– ŞERBAN Jenei – Preşedinte – Prefectul judeţului Călăraşi;
– COMAN Cornel – Subprefect al judeţului Călăraşi;
– CLĂBESCU Doru Eduard – Secretar – Subprefect al
judeţului Călăraşi;
– IFRIM Elena – Membru – Director executiv – Instituţia
Prefectului;
– NĂBÎRGEAC Ion – Membru – Director O.J.C.P.I. Călăraşi;
– DOBRE Aurelian – Membru – Director Executiv D.A.D.R.
Călăraşi;
– JARUL Eugen – Membru – Şeful A.D.S. – Sucursala Călăraşi;
– PŞANU Stelian – Membru – Director SNIF S.A. Călăraşi;
– TUDONE Dumitru – Membru – Secretarul judeţului Călăraşi;
– MARINESCU Badea – Membru – Inspector Şef al
Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Bucureşti;
– TITU Ana – Membru – Director Direcţia Silvică Călăraşi;
– BURUIANĂ Cornel – Membru – Reprezentant al Asociaţiei
62
Naţionale a Proprietarilor de Pământ, de Păduri „PROPACT”.
Fapta membrilor Comisiei judeţene de fond funciar Călăraşi
care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, prin Hotărârea nr. 1604
din data de 13.07.2007, au aprobat delimitarea unui teren în
suprafaţă de 1982,54 ha, aflată în administrarea I.N.C.D.A.
Fundulea şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în
domeniul privat al oraşului Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor art.
10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi a dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat prin H.G.
nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu
încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a verifica şi
clarifica situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din
domeniul public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era
indispensabil activităţii de cercetare, în condiţiile în care, la
momentul emiterii Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu exista o
justificare a delimitării suprafeţei de teren respective, faptă urmată
de validarea transferului unor poziţii din anexele întocmite la nivelul
mai multor comisii locale de fond funciar în anexe întocmite la
nivelul Comisiei locale de fond funciar Fundulea, având drept
consecinţă sporirea valorii terenului transferat, prin care s-a produs
o pagubă patrimoniului statului constând în diminuarea acestuia cu
terenul dezafectat din domeniul public, valoarea acestui teren fiind
cuprinsă, potrivit „Ghidului cu preţurile orientative ale proprietăţilor
imobiliare pentru judeţul Călăraşi, pentru anul 2007, transmis de
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, între:
– minim 1.486.905 EUR şi maxim 2.973.810 EUR, în
situaţia în care suprafaţa de 1982,54 ha reprezintă teren agricol
situat pe teritoriul administrativ al oraşului Fundulea,
– 59.476.200 EUR, în situaţia în care terenul în suprafaţă
de 1982,54 ha este situat adiacent căilor rutiere sau la limita
construită a localităţilor (posibil de transferat în intravilan),
poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz
în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 248 Cod
penal (art. 297 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009,
63
cu modificările şi completările ulterioare) combinat cu art. 2481
Cod penal (art. 309 din Codul penal, aprobat prin Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
III.1. Despre preluarea netemeinică şi nelegală a
suprafeţei de 1982,54 ha aflată în domeniul public al statului si
în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare
Agricolă Fundulea
A. În conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, „în scopul stabilirii dreptului de proprietate
prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a
terenurilor celor îndreptăţiţi şi eliberării titlurilor de proprietate, în
fiecare comună, oraş sau municipiu, se constituie, prin ordinul
prefectului, o comisie condusă de primar.”
La data de 12.07.2007, primarul oraşului Fundulea,
DOROBANŢU Dorel, în calitate de preşedinte al Comisiei locale de
fond funciar Fundulea, a încheiat Procesul-verbal de delimitare a
suprafeţelor solicitate conform prevederilor Legii nr. 247/2005, prin
care a fost delimitată o suprafaţă de 1982,54 ha, aflată în domeniul
public al statului şi în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, „în
vederea punerii în posesie a persoanelor al căror drept de proprietate a
fost reconstituit (…) de către comisiile locale Fundulea, Tămădău,
Gurbăneşti, Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Valea Argovei, Nana, Lehliu,
Lupşanu”.
În conţinutul procesului-verbal au fost invocate dispoziţiile
art. 47 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, care nu erau aplicabile
terenurilor aflate în administrarea institutelor naţionale de
cercetare-dezvoltare agricolă.
B. Din conţinutul procesului-verbal de delimitare întocmit în
data de 12.07.2007, pentru suprafaţa de 1982,54 ha, aflată în
64
domeniul public al statului şi în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea,
nu a rezultat modul în care a fost calculată suprafaţa respectivă.
Deşi procesul-verbal de delimitare a suprafeţei de 1982,54
ha, încheiat de primarul oraşului Fundulea, DOROBANŢU Dorel, s-a
întocmit la nivelul Primăriei Oraşului Fundulea, prin adresa nr.
2846/17.03.2014, semnată de DOROBANŢU Dorel, Primăria Oraşului
Fundulea a comunicat Corpului de control al primului-ministru
faptul că „Nu cunoaştem modul de calcul al suprafeţei de
1982,54 ha, la data întocmirii procesului-verbal de delimitare”,
precizând totodată că „(…) instituţia la nivelul căreia s-a luat
decizia întocmirii procesului-verbal de delimitare a suprafeţei
de 1982,54 ha este Comisia judeţeană de fond funciar
Călăraşi.”
Prin adresa nr. 1843/24.03.2014, Instituţia Prefectului –
Judeţul Călăraşi a comunicat Corpului de control al primuluiministru
faptul că „(…) în spatele procesului-verbal de delimitare
pentru suprafaţa de 1982,54 ha (…), nu sunt alte documente
care să reflecte modul de calcul al acestei suprafeţe, în afară de
2 planuri de amplasament ale suprafeţei sus menţionate (…) nu am
identificat documente din care să rezulte instituţia/comisiile de
fond funciar la nivelul cărora s-a luat decizia întocmirii
procesului-verbal de delimitare a suprafeţei de 1982,54 ha.”
III.2. Despre trecerea suprafeţei de 1982,54 ha din
domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului
Fundulea prin Hotărârea nr. 1604/13.07.2007 a Comisiei
judeţene de fond funciar Călăraşi, cu încălcarea dispoziţiilor
legale
A. Procesul-verbal de delimitare a suprafeţelor solicitate
conform prevederilor Legii nr. 247/2005, la oraşul Fundulea, pentru
suprafaţa de 1982,54 ha, teren ce se afla în administrarea I.N.C.D.A.
Fundulea a fost aprobat de către Comisia judeţeană de fond funciar
Călăraşi prin Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, în care s-a dispus, de
asemenea, trecerea suprafeţei de 1982,54 ha din domeniul public
65
al statului în domeniul privat al oraşului Fundulea şi punerea
terenului la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar Fundulea.
Emiterea Hotărârii nr. 1604/13.07.2007 s-a făcut cu
nerespectarea dispoziţiilor legale prevăzute de art. 10 alin. (2) din
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, conform cărora „trecerea din domeniul public în
domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului,
a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti sau a consiliului local (…)”.
Contrar acestor dispoziţii legale, trecerea suprafeţei de
1982,54 ha din domeniul public al statului în domeniul privat al
oraşului Fundulea s-a făcut prin hotărâre a Comisiei judeţene de
fond funciar Călăraşi.
Sancţiunea nerespectării competenţei şi a procedurii de
dezafectare a terenurilor din domeniul public şi de trecere a
acestora în domeniul privat era, la data emiterii Hotărârii nr.
1604/13.07.2007, expres prevăzută de art. 11 alin. (2) din Legea nr.
213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta fiind
nulitatea absolută a actelor juridice încheiate cu încălcarea
acestor dispoziţii legale.
B. Prin adresa nr. 314/23.01.2014, I.N.C.D.A. Fundulea a
comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul că a atacat
în instanţă Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, emisă de Comisia
judeţeană de fond funciar Călăraşi, solicitând anularea hotărârii ca
nelegală şi netemeinică.
Cu toate acestea, motivele invocate de I.N.C.D.A. Fundulea,
în calitate de reclamant, nu au vizat modul de trecere a terenului în
suprafaţă de 1982,54 ha din domeniul public al statului în domeniul
privat al oraşului Fundulea, ci doar aspecte referitoare la
nerespectarea procedurii prevăzute de Regulamentul aprobat prin
H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
III.3. Despre trecerea, de către Comisia judeţeană de
fond funciar Călăraşi, a suprafeţei de teren de 1982,54 ha din
domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului
Fundulea, fără o justificare prealabilă
66
Prin Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, Comisia judeţeană de
fond funciar Călăraşi a aprobat procesul-verbal de delimitare pentru
suprafaţa de 1982,54 ha şi a dispus trecerea acesteia din domeniul
public al statului în domeniul privat al oraşului Fundulea, fără a
exista o justificare pentru delimitarea acestei suprafeţe de teren,
întrucât:
i) O parte a anexelor, transferate la Comisia locală de fond
funciar Fundulea, nu erau nici măcar validate de către Comisia
judeţeană de fond funciar Călăraşi la momentul emiterii
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007.
La data emiterii Hotărârii nr. 1604/13.07.2007 nu se putea
determina totalul suprafeţei de teren necesare pentru reconstituirea
dreptului de proprietate ce urma a fi preluat de la I.N.C.D.A.
Fundulea, deoarece o parte din anexele întocmite la nivelul
comisiilor locale de fond funciar, cuprinzând persoanele cu
suprafeţele de teren la care erau îndreptăţite, şi care, ulterior, au
fost transferate la Comisia locală de fond funciar Fundulea, nu erau
validate de către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi.
ii) Pentru mai multe poziţii din anexe validate de Comisia
judeţeană de fond funciar Călăraşi, propuse a fi transferate la
Comisia locală de fond funciar Fundulea, erau emise deja titluri de
proprietate.
III.4. Despre nerespectarea procedurii prevăzute de
Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările si
completările ulterioare, în legătură cu emiterea Hotărârii nr.
1604/2007
A. în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, terenurile
aflate în domeniul public al statului şi în administrarea I.N.C.D.A.
Fundulea puteau fi retrocedate doar în două situaţii, respectiv:
a) în cazul în care terenurile solicitate reprezentau vechiul
amplasament al proprietarului deposedat, conform dispoziţiilor
art. 9 alin. (1) teza I din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi
completările ulterioare.
67
Primăria Oraşului Fundulea a comunicat Corpului de
control al primului-ministru faptul că „din suprafaţa totală de
1982,54 ha, teren agricol preluat de la I.N.C.D.A. Fundulea s-a pus în
posesie, pe vechile amplasamente, o suprafaţă totală de
197,5570 ha (…)”.
Totodată, prin adresa nr. 1843/24.03.2014, Instituţia
Prefectului – Judeţul Călăraşi a comunicat Corpului de control al
primului-ministru faptul că nu a identificat „documente din care să
rezulte cu exactitate ce suprafaţă a fost destinată reconstituirii pe
vechile amplasamente din totalul de 1.982,54 ha.”
b) în cazul în care terenurile solicitate nu reprezentau
vechile amplasamente, persoanele îndreptăţite puteau solicita teren
în compensare cu teren echivalent de la institut doar dacă nu mai
exista teren disponibil administrat de alte instituţii şi autorităţi
publice în judeţul respectiv sau în judeţele învecinate.
B. Conform dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat
prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în
situaţia în care în anumite localităţi nu mai exista suficient teren în
rezerva comisiilor locale de fond funciar, acestea aveau la dispoziţie
următoarele variante:
i) Să se adreseze comisiilor de fond funciar din alte localităţi
care urmau să pună la dispoziţie terenurile rămase disponibile;
ii)Comisiile locale de fond funciar trebuiau să ataşeze, la
cerere,o situaţie centralizatoare privind terenurile aflate la dispoziţia
lor, care să ateste că în rezerva comisiei respective nu mai exista
teren;
iii)Atunci când nu mai exista teren în rezerva comisiei de
fond funciar, aceasta se putea adresa, prin intermediul comisiei
judeţene de fond funciar, instituţiilor şi autorităţilor publice care
administrau teren proprietatea statului;
iv) Comisiile de fond funciar puteau solicita teren, pentru
compensarea cu teren echivalent, de la staţiunile şi institutele de
cercetare doar dacă nu mai exista teren disponibil administrat de
alte instituţii şi autorităţi publice în judeţul respectiv sau în
judeţele învecinate.
68
C.Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi a comunicat
Corpului de control al primului-ministru faptul că în rezerva
comisiilor locale de fond funciar Lupşanu, Valea Argovei, Săruleşti,
Gurbăneşti, Nicolae Bălcescu, Nana, Tămădău Mare, Fundulea,
Lehliu Gară nu mai exista teren, nefiind identificate „situaţiile
centralizatoare privind terenurile aflate la dispoziţia
comisiilor locale de fond funciar.”
Contrar precizărilor Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi,
din verificările efectuate a rezultat faptul că, la momentul emiterii
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, comisiile locale de fond funciar
Nana, Gurbăneşti şi Săruleşti aveau teren în rezervă.
D. Din documentele transmise Corpului de control al
primului-ministru nu a rezultat faptul că, anterior trecerii suprafeţei
de 1982,54 ha din domeniul public al statului în domeniul privat al
oraşului Fundulea, Comisiile locale de fond funciar Lupşanu, Valea
Argovei, Săruleşti, Gurbăneşti,Nicolae Bălcescu, Nana, Tămădău
Mare, Fundulea, Lehliu Gară, în rezerva cărora nu
ar mai fi existat teren disponibil, au solicitat teren comisiilor de fond
funciar din alte localităţi, precum şi instituţiilor şi autorităţilor
publice care administrau teren proprietate a statului.
Din „Inventarul terenurilor aflate în judeţul Călăraşi
înregistrat la Agenţia Domeniilor Statului cu nr. 712 din data de
22.12.2008, că, la data respectivă, în administrarea Agenţiei
Domeniilor Statului, la nivelul judeţului Călăraşi, se afla o suprafaţă
totală de teren agricol de 42.451,31 ha, din care 15.823,36 ha teren
aparţinând domeniului public şi 26.627,95 ha aparţinând
domeniului privat.
Prin urmare, anterior emiterii Hotărârii nr. 1604/13.07.2007
de către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi, deşi a fost
invocată necesitatea reconstituirii dreptului de proprietate pentru
persoane îndreptăţite la 9 localităţi din judeţul Călăraşi, Comisia
judeţeană de fond funciar Călăraşi nu a efectuat demersuri
pentru obţinerea terenurilor de la Agenţia Domeniilor Statului.
III.5. Despre majorarea considerabilă a valorii terenurilor
prin transferul anexelor cu suprafeţele de teren validate pentru
69
persoanele care au solicitat reconstituirea dreptului de
proprietate la mai multe comisii locale de fond funciar
A. Prin adresa nr. 5294/10.12.2013, Uniunea Naţională a
Notarilor Publici din România a transmis Corpului de control al
primului-ministru „Ghidul cu preţurile orientative ale proprietăţilor
imobiliare pentru judeţul Călăraşi, pentru anul 2007.
Potrivit punctului 5.2.2. („Teren cu destinaţie exclusiv
agricolă”) din Ghid, valoarea unui teren arabil a fost stabilită în
funcţie de caracteristicile terenului, respectiv teren arabil cu facilităţi,
teren arabil cu facilităţi reduse, teren arabil fără facilităţi, valoarea
fiind totodată raportată şi la amplasamentul acestuia.
B. Prin transferul anexelor cu suprafeţele de teren validate
pentru persoanele care au solicitat reconstituirea dreptului de
proprietate, de la Comisiile locale de fond funciar Gurbăneşti,
Săruleşti, Valea Argovei, Nicolae Bălcescu, Lupşanu, Nana şi
Tămădău Mare, la Comisia locală de fond funciar Fundulea, valoarea
suprafeţelor de teren a fost majorată considerabil.
Valoarea aferentă suprafeţei totale de teren de 1.793,9171
ha, care urma să facă obiectul reconstituirii dreptului de proprietate,
transferată de la comunele Gurbăneşti, Săruleşti, Valea Argovei,
Nicolae Bălcescu, Lupşanu, Nana şi Tămădău Mare, cuprinsă între
minim 580.344,13 EUR şi maxim 1.160.688,26 EUR pentru aceste
comune, a fost sporită la valori cuprinse între minim
1.345.437,82 EUR şi maxim 2.690.875,65 EUR pentru oraşul
Fundulea, aferente categoriei de teren prevăzută la punctul 5.2:2:
Teren cu destinaţie exclusiv agricolă”) din „Ghidul cu preţurile
orientative ale proprietăţilor imobiliare pentru judeţul Călăraşi”, pentru
anul 2007.
C.Potrivit dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. g) din Legea nr.
169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991,cu modificările şi completările ulterioare, „sunt lovite de
nulitate absolută (…) transferurile de terenuri dintr-o localitate
în alta, efectuate cu încălcarea condiţiilor prevăzute de lege, în
scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca
urmare a transferului”.
70
Transferul terenurilor de la comunele Gurbăneşti, Săruleşti,
Valea Argovei, Nicolae Bălcescu, Lupşanu, Nana şi Tămădău Mare la
oraşul Fundulea, s-a realizat cu nerespectarea condiţiilor legale,
având în vedere faptul că trecerea terenului din domeniul public al
statului în domeniul privat al oraşului Fundulea s-a făcut cu
încălcarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul
aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările
ulterioare.
D. Consecinţa emiterii Hotărârii nr. 1607/13.07.2007, de
către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi, a fost diminuarea
domeniului public al statului în mod nelegal şi netemeinic, cu
suprafaţa de 1982,54 ha, având o valoare între 1.486.905 EUR şi
2.973.810 EUR, potrivit „Ghidului cu preţurile orientative ale
proprietăţilor imobiliare pentru judeţul Călăraşi, pentru anul 2007,
transmis Corpului de control al primului-ministru de Uniunea
Naţională a Notarilor Publici din România.
În situaţia în care terenul în suprafaţă de 1982,54 ha era
situat adiacent căilor rutiere sau la limita construită a
localităţilor (posibil de transferat în intravilan) valoarea acestuia
era, la momentul emiterii Hotărârii nr. 1604/13.07.2007 de către
Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi, de 59.476.200 EUR.
Pentru soluționarea cu celeritate a cauzei, la data de
22.03.2013, Direcția Națională Anticorupție a solicitat Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Control și
Antifraudă efectuarea unei verificări de specialitate la Agenția
Domeniilor Statului (A.D.S.) și I.N.C.D.A. Fundulea cu privire la
transmiterea terenurilor agricole administrate de către I.N.C.D.A.
Fundulea către Comisia Locală de Fond Funciar Fundulea, în baza
Hotărârilor Comisiei Județene de Fond Funciar cu nr.
1257/7.08.2008 și nr. 179/10.02.2009.
Astfel, în urma efectuării verificărilor solicitate, Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Control și
Antifraudă a întocmit Nota de control nr. 237096/25.06.2013,
ocazie cu care s-au stabilit, printre altele, următoarele (…):
71
Anexa nr. 1 lit. d – Date de identificare a suprafețelor de teren
din domeniul public al statului, care se dau în administrarea
Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea, din
H.G. nr. 1882/22.12.2005, stipulează că institutul urmează să
primească în administrare suprafața totală de 4.914 ha teren agricol
și neagricol din domeniul public al statului, conform datelor privind
suprafața înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. MF
112624 (…).
A.D.S., prin Protocolul de predare-primire nr. 36779/
15.11.2006, a predat către I.N.C.D.A. Fundulea suprafața totală de
4.966,29 ha teren agricol și neagricol din proprietatea publică a
statului, cu 52,29 ha mai mult decât era prevăzut în Anexa nr. 1 lit.
d din H.G. nr. 1882/2005 (…).
Din adresa A.D.S. nr. 82579/1.04.2013 rezultă că, în
perioada 2008-2009, agenția nu a predat Comisiei locale de fond
funciar Fundulea suprafețe de teren aparținând I.N.C.D.A. Fundulea,
întrucât acestea au fost predate către I.N.C.D.A. Fundulea, prin
Protocolul de predare-preluare nr. 36.779/15.11.2006.
Referitor la aspectele cuprinse în Nota de control de mai
sus cu nr. 237096/25.06.2013 întocmită de către Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Control și
Antifraudă cu privire la neregulile constatate referitoare la predarea
de către A.D.S. a unor terenuri aflate în concesiune la S.C.D.P.M.A.
Fundulea către Comisiile locale de fond funciar Fundulea și
Belciugatele, urmează să se dispună disjungerea și efectuarea de
cercetări într-un nou dosar de către Direcția Națională Anticorupție.
Urmare a solicitării Direcției Naționale Anticorupție,
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor – Direcţia
pentru coordonarea şi controlul aplicării legislaţiei din domeniul
restituirii proprietăţii funciare a procedat la efectuarea unor
verificări de specialitate la Comisia locală de fond funciar Valea
Argovei, Comisia locală de fond funciar Săruleşti, Comisia locala de
fond funciar Gurbăneşti, Comisia locală de fond funciar Nicolae
Bălcescu, Comisia locală de fond funciar Nana, Comisia locală de
fond funciar Tămădău, Comisia locală de fond funciar Fundulea,
72
I.N.C.D.A Fundulea şi la Comisia județeană pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași.
Rezultatul verificărilor efectuate de către A.N.R.P. a fost transmis
Direcției Naționale Anticorupție cu adresa nr.1630/DFF/23.02.2013,
constatându-se următoarele (…):
1. referitor la Comisia locală de fond funciar Valea Argovei:
Din nota de constatare nr. 500 din 29.01.2009 încheiată între
reprezentantul O.C.P.I Călăraşi şi secretarul comunei Valea Argovei,
rezultă că suprafaţa din anexa nr. 23 transferată către Comisia locală
Fundulea este de 222, 03 ha.
Prin hotărârea Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Călărași nr. 1257/07.08.2008,
completată şi modificată prin H.C.J. nr. 1432/05.09.2008, a fost
validat transferul anexei nr. 23 de la Comisia locală de fond funciar
Valea Argovei la Comisia locală de fond funciar Fundulea în vederea
întocmirii proceselor – verbale de punere în posesie pe terenul preluat
de la I.N.C.D.A. Fundulea.
Facem precizarea că terenul preluat a fost pus la dispoziţia
persoanelor înscrise în anexa nr. 23 a Comisiei locale de fond funciar
Valea Argovei, cu toate că aceste persoane înscrise în anexă nu au
avut vechiul amplasament pe terenurile I.N.C.D.A Fundulea.
Din adresa nr. 838 din 10.08.2009 transmisă de către Instituţia
Prefectului Călăraşi Comisiei locale de fond funciar Valea Argovei
rezultă că la dispoziţia acestei comisii se mai afla disponibilă
suprafaţa de 145, 64 ha.
De asemenea, menţionăm faptul că în cazul în care, la acea
dată, mai existau persoane ale căror cereri de reconstituire a
dreptului de proprietate nu erau soluţionate, acestea puteau fi puse
în posesie pe următoarele teritorii administrative:
• (…)
Din adresa nr. 1313 din 08.04.2013 rezultă că pe teritoriul
administrativ al comunei Valea Argovei există liberă suprafaţa de
138,85 ha teren agricol şi izlaz.
73
2. referitor la Comisia locală de fond funciar Săruleşti:
Din adresa Instituţiei Prefectului Călăraşi nr. 6174 din 24.
02.2009 rezultă că suprafaţa necesară punerii în posesie a
persoanelor înscrise în anexa nr.23 a Comisiei locale Săruleşti şi
transferate ulterior la Comisia locală fond funciar Fundulea era de
195, 16 ha.
Din documentele puse la dispoziţie nu rezultă că persoanele
validate în anexa nr. 23, transferată la comisia locală de fond funciar
Fundulea, ar fi avut vechiul amplasament pe terenul administrat
de către I.N.C.D.A Fundulea.
Prin adresa nr. 1137 din 17.03.2009, preşedintele Comisiei
locale de fond funciar Săruleşti, (…) , a informat Comisiei județene
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Călărași că urma să preia de la A.D.S. suprafaţa de 83 ha aflată pe
teritoriul administrativ al Comunei Săruleşti, judeţul Călăraşi.
Din situaţia pusă la dispoziţie de Comisia locală de fond funciar
Săruleşti, rezultă că exista disponibilă la nivelul comisiei locale
suprafaţa de 93 ha.
De asemenea, în urma analizării documentelor puse la
dispoziţie de Comisia locală de fond funciar Săruleşti şi a Notei nr.
1368 din 08.04. 2013, întocmită de către (…) , in calitate de secretar
al unităţii administrative teritoriale Săruleşti, a rezultat că la nivelul
Primăriei Săruleşti, în perioada 2006-2012, nu a existat un ordin al
Prefectului privind componenţa membrilor comisiei locale de fond
funciar.
De remarcat este faptul că, deşi nu a fost înfiinţată comisia
locală de fond funciar Săruleşti, primarul şi secretarul comunei
făceau propuneri de validare şi invalidare către Comisiei județene
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Călărași, încălcând astfel prevederile legale în materie.
3. referitor la Comisia locală de fond funciar Gurbăneşti:
Din adresa înregistrată la Primăria Comunei Gurbăneşti cu nr.
750 din 25.02.2009 rezultă că suprafaţa validată în anexa 23 ce urma
a fi transferată către Comisia locală Fundulea era de 729, 27 ha.
74
De asemenea, facem precizarea că din verificarea documentelor
puse la dispoziţie s-a constatat că în luna februarie 2013 suprafaţa
aflată la dispoziţia comisiei locale de fond funciar Gurbăneşti era de
198,1026 ha.
Totodată, facem precizarea că, prin adresa nr. 783/13.03.2013,
Primăria comunei Gurbăneşti comunică Comisiei județene pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași
faptul că în urma unei analize s-a constatat că la nivelul comunei
Gurbăneşti exista teren disponibil pentru punerea în posesie a unui
număr de 46 de poziţii. Prin aceeaşi adresă s-a propus
retransferarea la comuna Gurbăneşti a celor 46 poziţii cu suprafaţa
de 63,1226 ha.
La data de 19.03.2013, prin adresa nr. 837, Primăria comunei
Gurbăneşti a propus revocarea transferului aprobat prin Hotărârea
Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Călărași nr. 179/16.02.2009 pentru un număr de
45 de poziţii.
Din documentele puse la dispoziţie nu rezultă că persoanele
validate în anexa nr. 23, transferată la comisia locală de fond funciar
Fundulea, ar fi avut vechiul amplasament pe terenul administrat
de către I.N.C.D.A Fundulea.
4. referitor la Comisia locală de fond funciar Nicolae
Bălcescu:
Din adresa nr. 4728 din 21.10.2008, transmisă de O.C.P.I
Călăraşi Instituţiei Prefectului Călăraşi, rezultă că suprafaţa validată
în anexa nr. 23 la Comisia locală de fond funciar Nicolae Bălcescu ce
urma a fi transferată către Comisia locală de fond funciar Fundulea
era de 135,10 ha.
Din adresa nr. 566 din 10.04.2013 rezultă că la nivelul Comisiei
locale de fond funciar Nicolae Bălcescu se mai afla disponibilă
suprafaţa de 100 ha teren, precum şi suprafaţa de 150 ha păşune.
Din documentele puse la dispoziţie nu rezultă că persoanele
validate în anexa nr. 23, transferată la comisia locală de fond funciar
Fundulea, ar fi avut vechiul amplasament pe terenul administrat
de către I.N.C.D.A Fundulea.
75
5. referitor la Comisia locală de fond funciar Nana:
Din adresa nr. 4728 din 21.10.2008, transmisă de O.C.P.I
Călăraşi Instituţiei Prefectului Județului Călăraşi, rezultă că
suprafaţa validată în anexa nr. 23 ce urma a fi transferată de la
Comisia locală de fond funciar Nana la Comisia locală de fond funciar
Fundulea era de 40,96 ha.
Din corespondenţa (adresa nr. 510 din 29.01.2009) purtată între
O.C.P.I Călăraşi şi primăria Nana, rezultă că suprafaţa finală din
anexa nr. 23 transferată către Comisia locală de fond funciar
Fundulea era de 170,49 ha.
Totodată, se mai preciza că pe raza localităţii Nana exista un
disponibil de teren preluat de la A.D.S. în suprafaţă de 233, 21 ha,
iar suprafaţa de teren validată şi nepusă în posesie pe comuna Nana
era de 165, 24 ha.
Din verificarea documentelor puse la dispoziţie mai rezultă că
transferul unor suprafeţe validate în anexa nr. 23 de la Comisia locală
de fond funciar Nana la Comisia locală de fond funciar Fundulea s-a
făcut la solicitarea cumpărătorilor de drepturi litigioase/ împuterniciţi
ca urmare a răspunsului comunicat împuternicitului / cesionarului
de către comisia locală de fond funciar Fundulea, prin care aceasta îi
informa că pe raza administrativ teritorială a localităţii Fundulea mai
există teren disponibil, deşi cererile depuse la această comisie locală
nu fuseseră soluţionate.
Din documentele puse la dispoziţie rezultă, de asemenea, că
între Comisia locală de fond funciar Nana şi Agenţia Domeniilor
Statului Bucureşti au fost încheiate mai multe protocoale de predareprimire,
totalizând aproximativ 1.000 ha, suprafaţă ce ar fi fost
necesară soluţionării tuturor cererilor depuse la Comisia locală de
fond funciar Nana.
Deşi în urma protocoalelor de predare-primire pe aceste terenuri
trebuiau puşi în posesie cetăţenii care au depus cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate la Comisia locală de fond
funciar Nana, prin mai multe hotărâri ale Comisiei județene pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași
aceste suprafeţe de teren au fost puse la dispoziţia altor comisii locale
de fond funciar.
76
Nu în ultimul rând, s-a stabilit că din documentele puse la
dispoziţie nu rezultă că persoanele validate în anexa nr. 23,
transferată la comisia locală de fond funciar Fundulea, ar fi avut
vechiul amplasament pe terenul administrat de către I.N.C.D.A
Fundulea.
6. referitor la Comisia locală de fond funciar Tămădău:
Din nota de constatare nr. 502 din 29.01.2009, încheiată între
reprezentantul O.C.P.I Călăraşi şi secretarul primăriei Tămădău a
rezultat că suprafaţa transferată prin anexa nr. 23 era de 246, 54 ha.
Din adresa nr. 624/14.04.2004 şi situaţia centralizatoare a
terenurilor după modul de folosinţă cuprins în registrul agricol al
anilor 1959-1963, se poate reţine că o parte dintre persoanele care au
formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate la Comuna
Tămădău aveau vechiul amplasament pe terenurile administrate de
I.N.C.D.A Fundulea.
De asemenea, facem precizarea că din adresa mai sus indicată
rezultă că I.N.C.D.A. Fundulea a primit în anul 1959 suprafaţa de
2.254,49 ha teren.
7. referitor la Comisia locală de fond funciar Fundulea:
Prin adresa nr. 55834/18.10.2006, A.D.S. a solicitat Comisiei
locale de fond funciar Fundulea să comunice dacă terenurile cu
destinaţie agricolă domeniul public al statului, în suprafaţă de 4.914
ha, exploatate de către I.N.C.D.A. Fundulea, erau solicitate în vederea
retrocedării de către persoanele fizice îndreptăţite pe vechiul
amplasament în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005 şi a
Hotărârii de Guvern nr. 890/2005, precum şi a Hotărârii de Guvern
nr. 1832/2005.
Prin adresa nr. 11765/31.10.2006, Comisia locală de fond
funciar Fundulea a comunicat A.D.S. că suprafaţa necesară era de
384,3344 ha pe vechiul amplasament.
De asemenea, facem precizarea că restul suprafeţei de până la
1.982,54 ha nu a avut o justificare astfel încât Comisiei județene
77
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Călărași să poată valida transferul de anexe de la localităţile
învecinate la Comisia locală de fond funciar Fundulea.
Din adresa nr. 13223/08.12.2006 rezultă că suprafaţa predată
prin protocolul nr. 56799/15.11.2006 încheiat de către Agenţia
Domeniilor Statului cu I.N.C.D.A Fundulea a fost de 4.966,29 ha.
Prin adresa nr. 10887/15.07.2008, preşedintele Comisiei locale
de fond funciar Fundulea a solicitat Comisiei județene pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași
aprobarea transferului de anexe validate în baza Legii nr. 247/2005
de la localităţile Nana, Valea Argovei, Săruleşti, Gurbăneşti,
Tămădău, Lupşanu şi Nicolae Bălcescu către localitatea Fundulea. Cu
ocazia controlului nu a fost identificată corespondenţa între aceste
localităţi şi Comisia locală de fond funciar Fundulea cu privire la
suprafeţele pe care comisia locală le putea pune la dispoziţia acestora.
Această solicitare s-a făcut deşi cererile depuse la comisia locală
de fond funciar Fundulea nu erau soluţionate.
În acest sens, important de subliniat este faptul că potrivit legilor
fondului funciar se pot pune la dispoziţie terenurile aflate pe teritoriul
administrativ al altor localităţi doar după încheierea procesului de
reconstituire demarat la nivelul comisiei locale. De asemenea,
terenurile administrate de către institute pot face obiectul restituirii
doar în situaţia în care restituirea se face pe vechiul amplasament.
Mai mult decât atât, din situaţiile existente rezultă că fiecare
comisie locală de unde au fost preluate anexele mai aveau rezerve de
teren cuprinse între 40 – 300 ha teren.
Prin protocolul nr. 5248/10.04.2008, suprafaţa de 1.982,54 ha a
fost predată de I.N.C.D.A Fundulea Comisiei locale de fond funciar
Fundulea.
În urma verificării proceselor – verbale de punere în posesie, a
titlurilor de proprietate, a împuternicirilor şi a contractelor de
vânzare-cumpărare a rezultat că suprafaţa de 1.491 ha este deţinută
de un număr de 20 (douăzeci) cumpărători de drepturi ((…),(…),(…),
(…),(…),(…) etc), aceştia dobândind între 4 ha – 370 ha teren agricol.
În cele mai multe cazuri, aceştia au cumpărat drepturile pe raza mai
multor unităţi administrativ teritoriale, dar au solicitat comasarea
acestora pe raza localităţii Fundulea.
78
8. referitor la Comisia județeană pentru stabilirea dreptului
de proprietate privată asupra terenurilor Călărași:
Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor Călărași a aprobat în data de 07.08.2008
transferul de anexe de la localităţile Valea Argovei, Săruleşti,
Gurbăneşti, Nana, Tămădău, Lupşanu şi Nicolae Bălcescu către
localitatea Fundulea fără a se asigura că la nivelul comisiilor de fond
funciar nu mai există teren disponibil si fără a solicita comisiilor de
fond funciar în cauză corespondența acestora către comisiile locale
din județ în vederea identificării suprafeţelor de teren necesare
finalizării procesului de reconstituire, încălcându-se astfel procedura
prevăzută de legislaţia fondului funciar.
Totodată, transferul anexelor nr. 23 de la comisiile locale de
fond funciar mai sus enumerate la Comisia locală de fond funciar
Fundulea s-a aprobat de către membrii comisiei judeţene fără a se
ţine cont dacă acesta se referea la vechiul amplasament al
persoanelor validate în anexa nr. 23, aşa cum se prevede în legislaţia
în vigoare.
Prin Hotărârea Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Călărași nr. 1604/13.07.2007 a
fost aprobat procesul – verbal de delimitare a suprafeţei de 1.982,54
ha, teren ce se afla în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea.
Important de subliniat este faptul că la art. 2 din hotărârea mai
sus indicată se prevedea că suprafaţa de 1.982,54 ha va trece din
domeniul public al statului în domeniul privat la oraşului Fundulea şi
se va pune la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Fundulea în vederea punerii în
posesie, conform prevederilor art. 27 alin. T din H.G. nr. 890/2005,
modificată şi completată prin H.G. nr. 1832/2005.
Analizând dispoziţiile art. 27 alin. T din H.G. nr. 890/2005,
modificată şi completată prin H.G. nr. 1832/2005, apreciem că
legiuitorul a considerat că acest articol este aplicabil, doar în situaţia
în care ne referim la vechiul amplasament.
79
9. referitor la I.N.C.D.A Fundulea:
În urma verificării documentelor puse la dispoziţie de către
I.N.C.D.A. Fundulea, a rezultat că în data de 22.11.2006, ca urmare a
publicării în Monitorul Oficial a H.G. nr. 1882/2005, a fost încheiat
protocolul de predare-primire a suprafeţei de 4.966,29 ha, prin care
a fost trecută această suprafaţă din administrarea Agenţiei
Domeniilor Statului în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea.
Din documentele anexate mai rezultă că, anterior preluării
suprafeţei de 1.982,54 ha de la I.N.C.D.A. Fundulea, au mai fost
preluate şi alte suprafeţe însumând 960 ha. Dacă aceste suprafeţe nu
au reprezentat vechile amplasamente ale persoanelor care au
formulat cereri în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, se
poate reţine că preluarea acestora la Comisia locală de fond funciar
Fundulea s-a făcut cu încălcarea legislaţiei fondului funciar.
De asemenea, din adresa nr.91258/04.03.2009 rezultă că, la
nivelul judeţului Călăraşi, Agenţia Domeniilor Statului deţinea
suprafaţa de 2.741,88 ha, teren care putea fi pus la dispoziţia
comisiilor locale de fond funciar, astfel încât terenul de 1.982,54 ha al
I.N.C.D.A. Fundulea să rămână în administrarea institutului.
În concluzie, A.N.R.P. a susținut în materialul de control faptul
că, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2000, terenurile proprietate de
stat, administrate de institutele, centrele şi staţiunile de cercetare,
destinate cercetării şi producerii de seminţe, de material săditor din
categorii biologice superioare şi de animale de rasă, rămân în
administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole preluate
de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele îndreptăţite la
reconstituire. Terenurile din perimetrele staţiunilor, institutelor şi
centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedării se vor delimita în
sole compacte, începând de la marginea perimetrului, conform Legii
nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei
alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe
Ionescu-Şişeşti”, cu modificările şi completările ulterioare.
80
Dispoziţiile prevăzute de art. 10 alin. (3), (4), (5) din
Regulamentul aprobat prin H.G. nr.890/2005, introduse prin H.G
nr.1832/2005 stabilesc procedura de urmat în situaţia în care în
rezerva comisiei locale de fond funciar nu mai există suprafeţe
necesare în vederea soluţionării cererilor de reconstituire:
„(3) Comisiile locale de fond funciar vor ataşa la cerere o
situaţie centralizatoare privind terenurile aflate la dispoziţia
lor, sub semnătura tuturor membrilor comisiei, avizată de
comisia judeţean de fond funciar, care să ateste că în rezerva
comisiei locale de fond funciar nu mai există teren, pe baza
situaţiei suprafeţelor de teren pentru care s-au emis titluri de
proprietate, situaţie comunicată de către oficiile de cadastru şi
publicitate imobiliară.
(4) Atunci când nu mai există teren în rezerva comisiei de
fond funciar, aceasta se va putea adresa, prin intermediul
comisiei judeţene de fond funciar, instituţiilor şi autorităţilor
publice care administrează teren proprietate a statului.
(5) Toate instituţiile şi autorităţile publice care au în
administrare terenuri proprietate publică a statului sunt
obligate să răspundă cererilor formulate de comisiile de fond
funciar şi să comunice acestora suprafeţele de teren care pot fi
disponibilizate, în condiţiile legii, în termen de 45 de zile de la
data primirii cererii.”
Printre documentele puse la dispoziţie de către comisiile locale
de fond funciar nu au fost identificate situaţii centralizatoare care
ar fi trebuit să ateste existenţa terenurilor aflate la dispoziţia lor sau
faptul că în rezerva comisiilor locale de fond funciar nu mai exista
teren disponibil în acea perioadă.
Prin urmare, în raport de dispoziţiile legale citate, comisiile
locale de fond funciar aveau obligaţia de a face demersuri, în sensul
de a solicita comisiilor locale de fond funciar din localităţile învecinate
sau altor instituţii publice ce administrează teren proprietatea
statului să le pună la dispoziţie terenurile necesare pentru
reconstituirea dreptului de proprietate şi, în ultimă instanţă, să
solicite teren de la unităţile de cercetare-dezvoltare, cu condiţia ca
acestea să reprezinte vechile amplasamente şi să nu fie indispensabile
cercetării.
81
Potrivit art. 10 alin. (6) şi (7) din Regulamentul aprobat prin H.G.
nr.890/2005, introduse prin H.G nr. 1832/2005 :
“(6) Comisiile de fond funciar vor putea solicita teren pentru
compensarea cu teren echivalent de la staţiunile şi institutele de
cercetare doar dacă nu mai există teren disponibil administrat de
alte instituţii şi autorităţi publice în judeţul respectiv sau în
judeţele învecinate.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică atunci când retrocedarea se
face pe vechiul amplasament al proprietarului deposedat.”
Din textele de lege citate mai sus, se reţine că staţiunilor şi
institutelor de cercetare-dezvoltare li se vor putea solicita terenuri de
către comisiile de fond funciar (solicitări care nu există în această
speţă), doar în două situaţii:
1. atunci când reconstituirea dreptului de proprietate priveşte
vechiul amplasament al petentului, aflat în perimetrul respectivei
staţiuni sau institut;
2. atunci când nu mai există terenuri proprietate publică sau
privată a statului, aflate în administrarea altor instituţii şi
autorităţi publice în judeţul respectiv sau în judeţele învecinate.
Având în vedere, pe de o parte, dispoziţiile legale citate mai sus,
iar pe de altă parte atât faptul că Agenţia Domeniilor Statului mai
deţinea în judeţul Călăraşi suprafaţa de 2.741,88 ha, cât şi faptul
că la nivelul comisiilor locale de fond funciar de unde au fost
transferate anexele nr. 23 mai existau rezerve de teren cuprinse
între 40 – 300 ha, apreciem că, în această speţă, Comisia locală de
fond funciar Fundulea, precum şi Comisia județeană pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Călărași nu erau îndreptăţite să solicite terenurile aflate în
administrarea I.N.C.D.A. Fundulea înainte de epuizarea celorlalte
demersuri prevăzute de lege.
Prin urmare, documentele puse la dispoziţia A.N.R.P. pe
durata controlului indică faptul că la nivelul comisiilor locale de
82
fond funciar nu s-au efectuat demersurile legale referitoare la
solicitările de teren de la alte instituţii şi autorităţi publice.
De asemenea, având în vedere pe de o parte faptul că trecerea
suprafeţelor de teren din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului
în domeniul public al statului şi în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea
s-a făcut prin hotărâre de guvern (H.G. nr. 1882/2005), iar pe de altă
parte dispoziţiile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, potrivit cărora
“trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după
caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean,
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a
consiliului local, dacă prin Constituţie sau prin lege nu se
dispune altfel”, A.N.R.P. consideră că trecerea terenului de la
I.N.C.D.A. Fundulea la Comisia locală de fond funciar Fundulea
trebuia să se facă prin Hotărâre de guvern şi nu prin Hotărâre de
comisie judeţeană.
A.N.R.P. a apreciat că hotărârea Comisiei județene pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași
prin care s-a validat transferul anexelor nr. 23 de la Comisiile locale
de fond funciar la comisia locală de fond funciar Fundulea, precum şi
hotărârea Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor Călărași prin care a fost aprobat procesul –
verbal de delimitare pentru suprafaţa de 1.982,54 ha de la INCDA
Fundulea, au fost emise cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr.
213/1998.
Având în vedere modalitatea în care Comisia județeană pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași a
înţeles să treacă terenul din domeniul public în cel privat, A.N.R.P. a
apreciat că sunt aplicabile dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 213/1998
potrivit cărora: ” bunurile din domeniul public sunt inalienabile,
insesizabile şi imprescriptibile….,” iar “actele juridice încheiate
cu încălcarea prevederilor alin. 1 privind regimul juridic al
bunurilor domeniului public sunt lovite de nulitate absolută”.
A.N.R.P. a mai arătat că, în această speţă, Comisia județeană
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
83
Călărași a dispus cu încălcarea dispoziţiilor legale în materie
preluarea suprafeţei de 1.982,54 ha de la I.N.C.D.A Fundulea.
De asemenea, A.N.R.P. a transmis Direcției Naționale
Anticorupție constatările rezultate în urma controlului efectuat la
Comisia locală de fond funciar Lupşanu, prin adresa nr.
3413/DFF/1.07.2013 (…), astfel:
Din documentele puse la dispoziţie rezultă că suprafaţa din
anexa nr. 23 transferată către Comisia locală de fond funciar
Fundulea este de 200, 71 ha.
Prin hotărârea Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Călărași nr. 1257/07.08.2008,
completată şi modificată prin H.C.J. nr. 1432/05.09.2008, a fost
validat transferul anexei nr. 23 de la Comisia locală de fond funciar
Lupşanu la Comisia locală de fond funciar Fundulea în vederea
întocmirii proceselor – verbale de punere în posesie pe terenul preluat
de la I.N.C.D.A. Fundulea.
Terenul preluat a fost pus la dispoziţia persoanelor înscrise în
anexa nr. 23 a Comisiei locale de fond funciar Lupşanu, cu toate că
aceste persoane înscrise în anexă nu au avut vechiul amplasament
pe terenurile I.N.C.D.A. Fundulea.
Din adresa nr. 1988 din 23.05.2013 rezultă că la dispoziţia
Comisiei locale de fond funciar Lupşanu se mai află liberă suprafaţa
de 257 ha păşune naturală.
Prin adresa nr.1155 din 13.05.2013, Comisia locală de fond
funciar Lupşanu comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Călăraşi
că nu poate identifica suprafaţa de teren liberă la nivelul
localităţii întrucât nu există un cadastru general.
De asemenea, menţionăm faptul că în cazul în care, la acea dată,
mai existau persoane ale căror cereri de reconstituire a dreptului de
proprietate nu erau soluţionate, acestea puteau fi puse în posesie pe
următoarele teritorii administrative:
(…)
Cu privire la existenţa corespondenţei purtate între Comisia
locală de fond funciar Lupşanu şi Instituţiei Prefectului Judeţului
Călăraşi, prin adresa nr.1990 din 24.05.2013, secretarul comunei
84
Lupşanu comunică că acest transfer s-a făcut direct de către Comisia
județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași.
De asemenea, prin adresa nr.1989 din 24.05.2013, numitul (…)
în calitate de secretar al comunei Lupşanu arată că nu au fost depuse
cereri în baza Legii nr. 247/2005, deşi în urma verificărilor efectuate
a fost identificată adresa nr. 74/12.01.2009 din care rezultă că un nr.
de 157 cereri au fost depuse în baza Legii nr. 247/2005.
Totodată, prin procesul – verbal încheiat la data de 08.02.2006,
inc. MANEA VICTOR, în calitate de preşedinte al Comisiei locale de
fond funciar Lupşanu, a propus spre analiză un număr de 155 cereri
depuse în baza Legii nr. 247/2005 în vederea aprobării sau
respingerii.
Prin urmare, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2000, terenurile
proprietate de stat, administrate de institutele, centrele şi staţiunile
de cercetare, destinate cercetării şi producerii de seminţe, de material
săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă,
rămân în administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole
preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele
îndreptăţite la reconstituire. Terenurile din perimetrele staţiunilor,
institutelor şi centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedării se
vor delimita în sole compacte, începând de la marginea perimetrului,
conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea
unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii,
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu modificările şi completările
ulterioare.
Dispoziţiile prevăzute de art. 10 alin. (3), (4), (5) din
Regulamentul aprobat prin H.G. nr.890/2005, introduse prin H.G.
nr.1832/2005 stabilesc procedura de urmat în situaţia în care în
rezerva comisiei locale de fond funciar nu mai există suprafeţe
necesare în vederea soluţionării cererilor de reconstituire:
„(3) Comisiile locale de fond funciar vor ataşa la cerere o
situaţie centralizatoare privind terenurile aflate la dispoziţia
lor, sub semnătura tuturor membrilor comisiei, avizată de
85
comisia judeţean de fond funciar, care să ateste că în rezerva
comisiei locale de fond funciar nu mai există teren, pe baza
situaţiei suprafeţelor de teren pentru care s-au emis titluri de
proprietate, situaţie comunicată de către oficiile de cadastru şi
publicitate imobiliară.
(4) Atunci când nu mai există teren în rezerva comisiei de
fond funciar, aceasta se va putea adresa, prin intermediul
comisiei judeţene de fond funciar, instituţiilor şi autorităţilor
publice care administrează teren proprietate a statului.
(5) Toate instituţiile şi autorităţile publice care au în
administrare terenuri proprietate publică a statului sunt
obligate să răspundă cererilor formulate de comisiile de fond
funciar şi să comunice acestora suprafeţele de teren care pot fi
disponibilizate, în condiţiile legii, în termen de 45 de zile de la
data primirii cererii.”
Printre documentele puse la dispoziţie de către comisia locală de
fond funciar nu au fost identificate situaţii centralizatoare care ar fi
trebuit să ateste existenţa terenurilor aflate la dispoziţia acesteia sau
faptul că în rezerva comisiei locale de fond funciar nu mai exista teren
disponibil în acea perioadă.
Astfel, în raport de dispoziţiile legale citate, comisia locală de
fond funciar avea obligaţia de a face demersuri, în sensul de a solicita
comisiilor locale de fond funciar din localităţile învecinate sau altor
instituţii publice ce administrează teren proprietatea statului să le
pună la dispoziţie terenurile necesare pentru reconstituirea dreptului
de proprietate şi, în ultimă instanţă, să solicite teren de la unităţile de
cercetare – dezvoltare, cu condiţia ca acestea să reprezinte vechile
amplasamente şi să nu fie indispensabile cercetării.
Potrivit art. 10 alin. (6) şi (7) din Regulamentul aprobat prin H.G
nr.890/2005, introduse prin H.G nr. 1832/2005 :
“(6) Comisiile de fond funciar vor putea solicita teren pentru
compensarea cu teren echivalent de la staţiunile şi institutele de
cercetare doar dacă nu mai există teren disponibil administrat de
86
alte instituţii şi autorităţi publice în judeţul respectiv sau în
judeţele învecinate.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică atunci când retrocedarea se
face pe vechiul amplasament al proprietarului deposedat.”
Din textele de lege citate mai sus, se reţine că staţiunilor şi
institutelor de cercetare-dezvoltare li se vor putea solicita terenuri de
către comisiile de fond funciar (solicitări care nu există în această
speţă), doar în două situaţii:
1. atunci când reconstituirea dreptului de proprietate priveşte
vechiul amplasament al petentului, aflat în perimetrul respectivei
staţiuni sau institut;
2. atunci când nu mai există terenuri proprietate publică sau
privată a statului, aflate în administrarea altor instituţii şi
autorităţi publice în judeţul respectiv sau în judeţele învecinate.
Având în vedere, pe de o parte, dispoziţiile legale citate mai sus,
iar pe de altă parte faptul că la nivelul Comisiei locale de fond funciar
Lupşanu mai existau rezerve de teren, apreciem că, în această
situaţie, Comisia locală de fond funciar Fundulea, precum şi Comisia
județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași nu erau îndreptăţite să solicite terenurile aflate în
administrarea I.N.C.D.A. Fundulea înainte de epuizarea celorlalte
demersuri prevăzute de lege.
Prin urmare, documentele puse la dispoziţia A.N.R.P. pe durata
controlului indică faptul că la nivelul comisiei locale de fond funciar
nu s-au efectuat demersurile legale referitoare la solicitările de teren
de la alte instituţii şi autorităţi publice.

Referitor la suprafețele de teren agricol, disponibile la nivelul
județului Călărași și a județelor limitrofe, în perioada 2008-2009,
Agenția Domeniilor Statului – Direcția Administrare Patrimoniu a
comunicat Direcției Naționale Anticorupție, prin adresa de răspuns
nr. 81928/25.03.2013, următoarele (…):
87
– la nivelul județului Călărași, la data de 1.01.2008, exista
suprafața disponibilă în vederea retrocedării de 4.069,84 ha,
nefiind incluse suprafețele de teren ce fac obiectul art. 22 1 din Legea
nr. 1/2000, în perioada 01.01.2008 – 31.12.2009 fiind retrocedată
suprafața de 1.454,58 ha;
– la nivelul județului Giurgiu era disponibilă în anul 2008
suprafața de 3.116 ha, iar în anul 2009 suprafața de 801 ha.
Evaluarea terenului
Prin ordonanța din data de 15.12.2014 s-a dispus efectuarea în
cauză a unei expertize de evaluare a proprietăţii imobiliare,
obiectul expertizei constituindu-l evaluarea terenului în suprafaţă de
1.982,54 ha ce s-a aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea și care
a fost trecut din domeniul public al statului în domeniul privat al
oraşului Fundulea prin Hotărârea nr. 1604 din data de 13.07.2007 a
Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Călărași (…).
Astfel, prin ordonanța antemenționată s-a stabilit că expertul va
stabili valoarea de piaţă a terenului la data emiterii Hotărârii nr.
1604/13.07.2007, respectiv 13.07.2007, precum și la data
emiterii ordonanței, respectiv 15.12.2014.
Prin ordonanța din 12.01.2015 s-a dispus admiterea cererii
formulată la data de 30.12.2014 de către partea civilă Ministerul
Finanțelor Publice, sens în care obiectivele expertizei s-au
suplimentat, experții urmând să stabilească și cuantumul ce
reprezintă lipsa de folosință a terenului în suprafață de 1.982,54
ha, începând cu data de 13.07.2007 (…).
De asemenea, prin ordonanţa din 12.01.2015 s-a dispus
admiterea cererii formulată de inc. NĂBÎRGEAC ION, sens în care
obiectivele expertizei au fost suplimentate, experţii urmând să
stabilească şi situaţia juridică a terenului, respectiv dacă în
perimetrul acestuia se află teren situat în domeniul public al statului,
precum şi suprafaţa acestuia (…).
88
Prin urmare, în urma finalizării expertizei, în data de 13.02.2015
a fost întocmit raportul de expertiză tehnică judiciară de către
expertul tehnic judiciar (…), precum și de experții parte (…).
Conform concluziilor raportului de expertiză tehnică judiciară
întocmit la data de 13.02.2015 de către expertul tehnic judiciar (…) și
de experții parte au rezultat următoarele (…):
– la data de 13.07.2007, valoarea de piață estimată a
terenului în suprafaţă de 1.982,54 ha a fost de 1.092.386 euro,
echivalentul a 3.424.412 lei (curs valutar 1 EUR = 3,1348 lei);
– la data de 15.12.2014, valoarea de piaţă estimată a
terenului în suprafaţă de 1.982,54 ha a fost de 3.771.012 euro,
echivalentul a 16.835.681 lei (curs valutar 1 EUR = 4,4645 lei);
– cuantumul ce reprezintă lipsa de folosinţă a terenului în
suprafaţă de 1.982,54 ha, începând cu data de 13.07.2007 până la
data întocmirii raportului de expertiză a fost de 8.632.940 lei;
– referitor la situația juridică a terenului, respectiv dacă în
perimetrul acestuia se află teren situat în domeniul public al statului,
experții și-au declinat competența, având în vedere specialitatea
acestora, respectiv evaluarea proprietății imobiliare.
(…)
După cum am arătat mai sus, prin adresa nr. 314/23.01.2014,
I.N.C.D.A. Fundulea a comunicat Corpului de control al primuluiministru
faptul că a atacat în instanţă Hotărârea nr.
1604/13.07.2007, emisă de Comisia judeţeană de fond funciar
Călăraşi, solicitând anularea hotărârii ca nelegală şi netemeinică.
Cu toate acestea, motivele invocate de I.N.C.D.A. Fundulea, în
calitate de reclamant, nu au vizat modul de trecere a terenului în
suprafaţă de 1.982,54 ha din domeniul public al statului în domeniul
privat al oraşului Fundulea, ci doar aspecte referitoare la
nerespectarea procedurii prevăzute de Regulamentul aprobat prin
H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
89
După cum rezultă din (…) , inc. ȘERBAN JENEL se afla în
legătură cu persoane care au cumpărat drepturile așa-zis litigioase
aferente terenurilor din diverse localități, iar ulterior aceste persoane
au fost puse în posesie pe terenul administrat de I.N.C.D.A.
Fundulea, valoarea terenului fiind mult mai mare în această
localitate. Acești cumpărători aveau interesul să fie puși în posesie în
zone cu valori ale terenurilor mai mari (Fundulea), iar inc. ȘERBAN
JENEL avea posibilitatea să le comunice date și informații
confidențiale privind respectivul amplasament, în sensul disp. art. 12
lit.b din Legea nr. 78/2000 – presupusa faptă fiind prescrisă.
(…)
În concluzie, Comisia judeţeană de fond funciar ar fi putut valida
în mod legal propunerile comisiilor locale de fond funciar privind
reconstituirea dreptului de proprietate prin predarea către persoanele
îndreptăţite a terenurilor ce s-au aflat în administrarea I.N.C.D.A.
Fundulea, iar A.D.S. ar fi procedat legal la predarea respectivele
terenuri doar în următoarele condiţii:
a. comisiile de fond funciar vor putea solicita teren pentru
compensarea cu teren echivalent de la staţiunile şi institutele de
cercetare doar dacă nu mai există teren disponibil administrat de
alte instituţii şi autorităţi publice în judeţul respectiv sau în
judeţele învecinate;
b. „terenurile proprietate de stat, administrate de institutele,
centrele şi staţiunile de cercetare, destinate cercetării şi producerii de
seminţe, de material săditor din categorii biologice superioare şi de
animale de rasă, rămân în administrarea acestora, cu excepţia
terenurilor agricole preluate de la foştii proprietari şi solicitate
de persoanele îndreptăţite la reconstituire, deci numai dacă
vechiul amplasament revendicat se suprapune cu terenul aflat în
administrarea Institutului;
c. reconstituirea dreptului de proprietate pentru vechile
amplasamente se face în perimetrul unităţilor de cercetare-dezvoltare pe
terenuri agricole care nu sunt indispensabile cercetării.
90
(…)
Deși, în circumstanţiere, s-ar putea reţine faptul că majoritatea
inculpaţilor nu au pregătire juridică – condiţie însă care nu este
impusă de lege pentru ocuparea funcţiilor deţinute de aceştia,
inculpaţii nu pot invoca în apărarea lor necunoaşterea legii, mai ales
că au acceptat desemnarea lor în Comisia județeană pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași ori în
Comisiile locale, după caz, însuşindu-şi implicit atribuţiile prevăzute de
lege în sarcina acestor Comisii în materia fondului funciar (deci şi
cunoaşterea şi aplicarea/respectarea legilor fondului funciar).
ÎNCADRAREA JURIDICĂ
Fapta inc. ŞERBAN JENEL – în calitate de Președinte al
Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Călărași (calitate deţinută în virtutea funcţiei de
Prefect al judeţului) , constând în aceea că, în exercitarea atribuțiilor
de serviciu, în data de 13.07.2007 a aprobat procesul-verbal de
delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha aflat în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea şi, prin Hotărârea nr. 1604 din data de
13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă de 1.982,54
ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi trecerea acestuia
din domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului
Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor stabilite de lege, respectiv art.
223 din Legea nr. 290/2002, modificată, art. 6 alin. 1, art. 9 alin.
1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000, modificată, art. 10
alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi a dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat prin
H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv cu încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a
verifica şi clarifica situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul
trecerii din domeniul public în domeniul privat, respectiv dacă acesta
era indispensabil activităţii de cercetare, în condiţiile în care, la
momentul emiterii Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu exista o
justificare a delimitării suprafeţei de teren respective, faptă urmată de
91
validarea transferului unor poziţii din anexele întocmite la nivelul mai
multor comisii locale de fond funciar în anexe întocmite la nivelul
Comisiei locale de fond funciar Fundulea, având drept consecinţă
sporirea valorii terenului transferat, producându-se o pagubă în
dauna patrimoniului statului, constând în diminuarea acestuia cu
terenul dezafectat din domeniul public, în cuantum de 3.771.012
euro (16.835.681 lei, la cursul valutar de 1 euro/ 4,4645 lei),
respectiv a unui prejudiciu de 8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A.
Fundulea (lipsa de folosință a terenului), constituie infracțiunea de
abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la
art. 297 alin. 1 C.p. și la art. 309 C.p.
În această modalitate au fost obţinute foloase necuvenite pentru
persoanele care au fost puse în posesie cu suprafeţele de teren
respective, având o valoare mult mai mare decât cele la care erau
îndreptăţite, dacă reglementările legale ar fi fost respectate.
Fapta inc. COMAN CORNEL – în calitate de membru al Comisiei
județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași / reprezentant al Instituției Prefectului Județului
Călăraşi, constând în aceea că, în exercitarea atribuțiilor de serviciu,
în data de 13.07.2007 a aprobat procesul-verbal de delimitare a
suprafeței de 1.982,54 ha aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea
şi, prin Hotărârea nr. 1604 din data de 13.07.2007, a aprobat
delimitarea terenului în suprafaţă de 1.982,54 ha, aflat în
administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi trecerea acestuia din domeniul
public al statului în domeniul privat al oraşului Fundulea, cu
încălcarea dispoziţiilor stabilite de lege, respectiv art. 223 din Legea
nr. 290/2002, modificată, art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12
alin. 1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000, modificată, art. 10 alin. 2 din
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.
890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu
încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica
92
situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul
public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era indispensabil
activităţii de cercetare, în condiţiile în care, la momentul emiterii
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu exista o justificare a delimitării
suprafeţei de teren respective, faptă urmată de validarea transferului
unor poziţii din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale
de fond funciar în anexe întocmite la nivelul Comisiei locale de fond
funciar Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului
transferat, producându-se o pagubă în dauna patrimoniului statului,
constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul
public, în cuantum de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la cursul
valutar de 1 euro / 4,4645 lei), respectiv a unui prejudiciu de
8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a
terenului), constituie infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art.
132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și la art.
309 C.p.
În această modalitate au fost obţinute foloase necuvenite pentru
persoanele care au fost puse în posesie cu suprafeţele de teren
respective, având o valoare mult mai mare decât cele la care erau
îndreptăţite, dacă reglementările legale ar fi fost respectate.
Fapta inc. CORA GHEORGHE – în calitate de membru al
Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Călărași / reprezentant A.N.I.F. (l-a substituit pe
PȘANU STELIAN), constând în aceea că, în exercitarea atribuțiilor de
serviciu, în data de 13.07.2007 a aprobat procesul-verbal de
delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha aflat în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea şi, prin Hotărârea nr. 1604 din data de
13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă de 1.982,54
ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi trecerea acestuia
din domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului
Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor stabilite de lege, respectiv art.
223 din Legea nr. 290/2002, modificată, art. 6 alin. 1, art. 9 alin.
1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000, modificată, art. 10
alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
93
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi a dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat prin
H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv cu încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a
verifica şi clarifica situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul
trecerii din domeniul public în domeniul privat, respectiv dacă acesta
era indispensabil activităţii de cercetare, în condiţiile în care, la
momentul emiterii Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu exista o
justificare a delimitării suprafeţei de teren respective, faptă urmată de
validarea transferului unor poziţii din anexele întocmite la nivelul mai
multor comisii locale de fond funciar în anexe întocmiteexercitarea
atribuțiilor de serviciu, în data de 13.07.2007 a aprobat procesulverbal
de delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha aflat în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea şi, prin Hotărârea nr. 1604 din data de
13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă de 1.982,54
ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi trecerea acestuia
din domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului
Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor stabilite de lege, respectiv art.
223 din Legea nr. 290/2002, modificată, art. 6 alin. 1, art. 9 alin.
1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000, modificată, art. 10
alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi a dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat prin
H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv cu încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a
verifica şi clarifica situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul
trecerii din domeniul public în domeniul privat, respectiv dacă acesta
era indispensabil activităţii de cercetare, în condiţiile în care, la
momentul emiterii Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu exista o
justificare a delimitării suprafeţei de teren respective, faptă urmată de
validarea transferului unor poziţii din anexele întocmite la nivelul mai
multor comisii locale de fond funciar în anexe întocmite la nivelul
Comisiei locale de fond funciar Fundulea, având drept consecinţă
sporirea valorii terenului transferat, producându-se o pagubă în
dauna patrimoniului statului, constând în diminuarea acestuia cu
terenul dezafectat din domeniul public, în cuantum de 3.771.012
euro (16.835.681 lei, la cursul valutar de 1 euro / 4,4645 lei),
94
respectiv a unui prejudiciu de 8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A.
Fundulea (lipsa de folosință a terenului), constituie infracțiunea de
abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la
art. 297 alin. 1 C.p. și la art. 309 C.p.
În această modalitate au fost obţinute foloase necuvenite pentru
persoanele care au fost puse în posesie cu suprafeţele de teren
respective, având o valoare mult mai mare decât cele la care erau
îndreptăţite, dacă reglementările legale ar fi fost respectate.
Fapta inc. DOBRE AURELIAN – membru al Comisiei județene
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Călărași / reprezentant D.A.D.R. Călăraşi, constând în aceea că, în
exercitarea atribuțiilor de serviciu, în data de 13.07.2007 a aprobat
procesul-verbal de delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha aflat în
administrarea I.N.C.D.A. Fundulea şi, prin Hotărârea nr. 1604 din
data de 13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă de
1.982,54 ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi trecerea
acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al
oraşului Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor stabilite de lege,
respectiv art. 223 din Legea nr. 290/2002, modificată, art. 6 alin.
1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000,
modificată, art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 10 din
Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv cu încălcarea competenţelor
prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica situaţia juridică a
terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul public în domeniul
privat, respectiv dacă acesta era indispensabil activităţii de cercetare,
în condiţiile în care, la momentul emiterii Hotărârii nr.
1604/13.07.2007, nu exista o justificare a delimitării suprafeţei de
teren respective, faptă urmată de validarea transferului unor poziţii
din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale de fond
funciar în anexe întocmite la nivelul Comisiei locale de fond funciar
Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului
95
transferat, producându-se o pagubă în dauna patrimoniului statului,
constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul
public, în cuantum de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la cursul
valutar de 1 euro / 4,4645 lei), res aflat în administrarea I.N.C.D.A.
Fundulea, şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în
domeniul privat al oraşului Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor
stabilite de lege, respectiv art. 223 din Legea nr. 290/2002,
modificată, art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din
Legea nr. 1/2000, modificată, art. 10 alin. 2 din Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 10
din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările
şi completările ulterioare, respectiv cu încălcarea competenţelor
prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica situaţia juridică a
terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul public în domeniul
privat, respectiv dacă acesta era indispensabil activităţii de cercetare,
în condiţiile în care, la momentul emiterii Hotărârii nr.
1604/13.07.2007, nu exista o justificare a delimitării suprafeţei de
teren respective, faptă urmată de validarea transferului unor poziţii
din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale de fond
funciar în anexe întocmite la nivelul Comisiei locale de fond funciar
Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului
transferat, producându-se o pagubă în dauna patrimoniului statului,
constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul
public, în cuantum de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la cursul
valutar de 1 euro / 4,4645 lei), respectiv a unui prejudiciu de
8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a
terenului), constituie infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art.
132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și la art.
309 C.p.
În această modalitate au fost obţinute foloase necuvenite pentru
persoanele care au fost puse în posesie cu suprafeţele de teren
respective, având o valoare mult mai mare decât cele la care erau
îndreptăţite, dacă reglementările legale ar fi fost respectate.
96
Fapta inc. ENESCHI TOMA – în calitate de membru al Comisiei
județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași / reprezentant al Direcţiei Silvice Călăraşi (l-a
substituit pe ANA TITU), constând în aceea că, în exercitarea
atribuțiilor de serviciu, în data de 13.07.2007 a aprobat procesulverbal
de delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha aflat în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea şi, prin Hotărârea nr. 1604 din data de
13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă de 1.982,54
ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi trecerea acestuia
din domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului
Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor stabilite de lege, respectiv art.
223 din Legea nr. 290/2002, modificată, art. 6 alin. 1, art. 9 alin.
1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000, modificată, art. 10
alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi a dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat prin
H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv cu încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a
verifica şi clarifica situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul
trecerii din domeniul public în domeniul privat, respectiv dacă acesta
era indispensabil activităţii de cercetare, în condiţiile în care, la
momentul emiterii Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu exista o
justificare a delimitării suprafeţei de teren respective, faptă urmată de
validarea transferului unor poziţii din anexele întocmite la nivelul mai
multor comisii locale de fond funciar în anexe întocmite la nivelul
Comisiei locale de fond funciar Fundulea, având drept consecinţă
sporirea valorii terenului transferat, producându-se o pagubă în
dauna patrimoniului statului, constând în diminuarea acestuia cu
terenul dezafectat din domeniul public, în cuantum de 3.771.012
euro (16.835.681 lei, la cursul valutar de 1 euro / 4,4645 lei),
respectiv a unui prejudiciu de 8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A.
Fundulea (lipsa de folosință a terenului), constituie infracțiunea de
abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la
art. 297 alin. 1 C.p. și la art. 309 C.p.
În această modalitate au fost obţinute foloase necuvenite pentru
persoanele care au fost puse în posesie cu suprafeţele de teren
97
respective, având o valoare mult mai mare decât cele la care erau
îndreptăţite, dacă reglementările legale ar fi fost respectate.
Fapta inc. IFRIM ELENA – în calitate de membru al Comisiei
județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași / reprezentant al Instituției Prefectului Județului
Călărași, constând în aceea că, în exercitarea atribuțiilor de serviciu,
în data de 13.07.2007 a aprobat procesul-verbal de delimitare a
suprafeței de 1.982,54 ha aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea
şi, prin Hotărârea nr. 1604 din data de 13.07.2007, a aprobat
delimitarea terenului în suprafaţă de 1.982,54 ha, aflat în
administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi trecerea acestuia din domeniul
public al statului în domeniul privat al oraşului Fundulea, cu
încălcarea dispoziţiilor stabilite de lege, respectiv art. 223 din Legea
nr. 290/2002, modificată, art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12
alin. 1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000, modificată, art. 10 alin. 2 din
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.
890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu
încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica
situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul
public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era indispensabil
activităţii de cercetare, în condiţiile în care, la momentul emiterii
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu exista o justificare a delimitării
suprafeţei de teren respective, faptă urmată de validarea transferului
unor poziţii din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale
de fond funciar în anexe întocmite la nivelul Comisiei locale de fond
funciar Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului
transferat, producându-se o pagubă în dauna patrimoniului statului,
constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul
public, în cuantum de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la cursul
valutar de 1 euro / 4,4645 lei), respectiv a unui prejudiciu de
8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a
terenului), constituie infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art.
98
132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și la art.
309 C.p.
În această modalitate au fost obţinute foloase necuvenite pentru
persoanele care au fost puse în posesie cu suprafeţele de teren
respective, având o valoare mult mai mare decât cele la care erau
îndreptăţite, dacă reglementările legale ar fi fost respectate.
Fapta inc. JARUL EUGENIU – în calitate de membru al
Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Călărași / reprezentant A.D.S., constând în aceea
că, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în data de 13.07.2007 a
aprobat procesul-verbal de delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha
aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea şi, prin Hotărârea nr. 1604
din data de 13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă
de 1.982,54 ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi
trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al
oraşului Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor stabilite de lege,
respectiv art. 223 din Legea nr. 290/2002, modificată, art. 6 alin.
1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000,
modificată, art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 10 din
Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv cu încălcarea competenţelor
prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica situaţia juridică a
terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul public în domeniul
privat, respectiv dacă acesta era indispensabil activităţii de cercetare,
în condiţiile în care, la momentul emiterii Hotărârii nr.
1604/13.07.2007, nu exista ojustificare a delimitării suprafeţei de
teren respective, faptă urmată de validarea transferului unor poziţii
din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale de fond
funciar în anexe întocmite la nivelul Comisiei locale de fond funciar
Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului
transferat, producându-se o pagubă în dauna patrimoniului statului,
constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul
99
public, în cuantum de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la cursul
valutar de 1 euro / 4,4645 lei), respectiv a unui prejudiciu de
8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a
terenului), constituie infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art.
132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și la art.
309 C.p.
În această modalitate au fost obţinute foloase necuvenite pentru
persoanele care au fost puse în posesie cu suprafeţele de teren
respective, având o valoare mult mai mare decât cele la care erau
îndreptăţite, dacă reglementările legale ar fi fost respectate.
Fapta inc. NĂBÎRGEAC ION – în calitate de membru al Comisiei
județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași / reprezentant O.C.P.I. Călărași, constând în
aceea că, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în data de 13.07.2007
a aprobat procesul-verbal de delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha
aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea şi, prin Hotărârea nr. 1604
din data de 13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă
de 1.982,54 ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi
trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al
oraşului Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor stabilite de lege,
respectiv art. 223 din Legea nr. 290/2002, modificată, art. 6 alin.
1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000,
modificată, art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 10 din
Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv cu încălcarea competenţelor
prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica situaţia juridică a
terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul public în domeniul
privat, respectiv dacă acesta era indispensabil activităţii de cercetare,
în condiţiile în care, la momentul emiterii Hotărârii nr.
1604/13.07.2007, nu exista o justificare a delimitării suprafeţei de
teren respective, faptă urmată de validarea transferului unor poziţii
din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale de fond
100
funciar în anexe întocmite la nive Comisiei locale de fond funciar
Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului
transferat, producându-se o pagubă în dauna patrimoniului statului,
constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul
public, în cuantum de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la cursul
valutar de 1 euro / 4,4645 lei), respectiv a unui prejudiciu de
8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a
terenului), constituie infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art.
132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și la art.
309 C.p.
În această modalitate au fost obţinute foloase necuvenite pentru
persoanele care au fost puse în posesie cu suprafeţele de teren
respective, având o valoare mult mai mare decât cele la care erau
îndreptăţite, dacă reglementările legale ar fi fost respectate.
Fapta inc. TUDONE DUMITRU – în calitate de membru al
Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Călărași / reprezentant C.J. Călăraşi, constând în
aceea că, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în data de 13.07.2007
a aprobat procesul-verbal de delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha
aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea şi, prin Hotărârea nr. 1604
din data de 13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă
de 1.982,54 ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi
trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al
oraşului Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor stabilite de lege,
respectiv art. 223 din Legea nr. 290/2002, modificată, art. 6 alin.
1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000,
modificată, art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 10 din
Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv cu încălcarea competenţelor
prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica situaţia juridică a
terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul public în domeniul
privat, respectiv dacă acesta era indispensabil activităţii de cercetare,
101
în condiţiile în care, la momentul emiterii Hotărârii nr.
1604/13.07.2007, nu exista o justificare a delimitării suprafeţei de
teren respective, faptă urmată de validarea transferului unor poziţii
din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale de fond
funciar în anexe întocmite la nivelul Comisiei locale de fond funciar
Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului
transferat, producându-se o pagubă în dauna patrimoniului statului,
constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul
public, în cuantum de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la cursul
valutar de 1 euro / 4,4645 lei), respectiv a unui prejudiciu de
8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a
terenului), constituie infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art.
132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și la art.
309 C.p.
În această modalitate au fost obţinute foloase necuvenite pentru
persoanele care au fost puse în posesie cu suprafeţele de teren
respective, având o valoare mult mai mare decât cele la care erau
îndreptăţite, dacă reglementările legale ar fi fost respectate.
Fapta inc. TUDOR LUCIAN – în calitate de Președinte al Comisiei
locale de fond funciar Gurbăneşti , constând în aceea că, în
exercitarea atribuțiilor de serviciu, în contextul în care Comisia
județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași, în data de 13.07.2007, a aprobat procesul-verbal
de delimitare a suprafeței de 1982,54 ha aflat în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea şi prin Hotărârea nr. 1604 din data de
13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă de 1.982,54
ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi trecerea acestuia
din domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului
Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor art. 223 din Legea nr.
290/2002, modificată, art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin.
1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000, modificată, art. 10 alin. 2 din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.
102
890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu
încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica
situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul
public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era indispensabil
activităţii de cercetare, în condiţiile în care, la momentul emiterii
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu exista o justificare a delimitării
suprafeţei de teren respective, faptă urmată de validarea transferului
unor poziţii din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale
de fond funciar în anexe întocmite la nivelul Comisiei locale de fond
funciar Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului
transferat, producându-se o pagubă în dauna patrimoniului statului,
constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul
public, în cuantum de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la cursul
valutar de 1 euro / 4,4645 lei), respectiv a unui prejudiciu de
8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a
terenului), a întocmit, în perioada de referinţă (anul 2007), propuneri
către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi pentru solicitarea
unor suprafeţe de teren, respectiv anexele 23 și anexele 30, deşi avea
teren în rezervă și fără să efectueze demersuri pentru solicitarea altor
suprafeţe pe raza jud. Călăraşi, cu încălcarea dispozițiilor legale prev.
de art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din Legea nr.
1/2000, modificată, art. 223 din Legea nr. 290/2002, modificată,
art. 10 alin. 4, 6 și 8 din H.G. nr. 890/2005, modificată, și art. 10
alin. 2 din Legea nr. 213/1998, conducând astfel la adoptarea
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007 a Comisiei județene pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași, constituie
infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și la art. 309 C.p.
Fapta inc. MARCU NICULAE – în calitate de Președinte al
Comisiei locale de fond funciar Sărulești, constând în aceea că, în
exercitarea atribuțiilor de serviciu, în contextul în care Comisia
județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași, în data de 13.07.2007, a aprobat procesul-verbal
de delimitare a suprafeței de 1982,54 ha aflat în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea şi prin Hotărârea nr. 1604 din data de
103
13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă de 1982,54
ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi trecerea acestuia
din domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului
Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor art. 223 din Legea nr.
290/2002, modificată, art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin.
1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000, modificată, art. 10 alin. 2 din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.
890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu
încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica
situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul
public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era indispensabil
activităţii de cercetare, în condiţiile în care, la momentul emiterii
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu exista o justificare a delimitării
suprafeţei de teren respective, faptă urmată de validarea transferului
unor poziţii din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale
de fond funciar în anexe întocmite la nivelul Comisiei locale de fond
funciar Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului
transferat, producându-se o pagubă în dauna patrimoniului statului,
constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul
public, în cuantum de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la cursul
valutar de 1 euro / 4,4645 lei), respectiv a unui prejudiciu de
8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a
terenului), a întocmit, în perioada de referinţă (anul 2007), propuneri
către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi pentru solicitarea
unor suprafeţe de teren, respectiv anexele 23 și anexele 30, deşi avea
teren în rezervă și fără să efectueze demersuri pentru solicitarea altor
suprafeţe pe raza jud. Călăraşi, cu încălcarea dispozițiilor legale prev.
de art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din Legea nr.
1/2000, modificată, art. 223 din Legea nr. 290/2002, modificată,
art. 10 alin. 4, 6 și 8 din H.G. nr. 890/2005, modificată, și art. 10
alin. 2 din Legea nr. 213/1998, conducând astfel la adoptarea
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007 a Comisiei județene pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași, constituie
infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și la art. 309 C.p.
104
Fapta inc. CULEA DUMITRU – în calitate de Președinte al
Comisiei locale de fond funciar Valea Argovei, constând în aceea că,
în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în contextul în care Comisia
județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași, în data de 13.07.2007, a aprobat procesul-verbal
de delimitare a suprafeței de 1982,54 ha aflat în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea şi prin Hotărârea nr. 1604 din data de
13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă de 1982,54
ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi trecerea acestuia
din domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului
Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor art. 223 din Legea nr.
290/2002, modificată, art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin.
1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000, modificată, art. 10 alin. 2 din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.
890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu
încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica
situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul
public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era indispensabil
activităţii de cercetare, în condiţiile în care, la momentul emiterii
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu exista o justificare a delimitării
suprafeţei de teren respective, faptă urmată de validarea transferului
unor poziţii din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale
de fond funciar în anexe întocmite la nivelul Comisiei locale de fond
funciar Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului
transferat, producându-se o pagubă în dauna patrimoniului statului,
constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul
public, în cuantum de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la cursul
valutar de 1 euro / 4,4645 lei), respectiv a unui prejudiciu de
8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a
terenului), a întocmit, în perioada de referinţă (anul 2007), propuneri
către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi pentru solicitarea
unor suprafeţe de teren, respectiv anexele 23 și anexele 30, deşi avea
teren în rezervă și fără să efectueze demersuri pentru solicitarea altor
105
suprafeţe pe raza jud. Călăraşi, cu încălcarea dispozițiilor legale prev.
de art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din Legea nr.
1/2000, modificată, art. 223 din Legea nr. 290/2002, modificată,
art. 10 alin. 4, 6 și 8 din H.G. nr. 890/2005, modificată, și art. 10
alin. 2 din Legea nr. 213/1998, conducând astfel la adoptarea
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007 a Comisiei județene pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași, constituie
infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și la art. 309 C.p.
Fapta inc. GIUREA CONSTANTIN – în calitate de Președinte al
Comisiei locale de fond funciar Nicolae Bălcescu, constând în aceea
că, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în contextul în care Comisia
județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași, în data de 13.07.2007, a aprobat procesul-verbal
de delimitare a suprafeței de 1982,54 ha aflat în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea şi prin Hotărârea nr. 1604 din data de
13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă de 1982,54
ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi trecerea acestuia
din domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului
Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor art. 223 din Legea nr.
290/2002, modificată, art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin.
1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000, modificată, art. 10 alin. 2 din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.
890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu
încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica
situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul
public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era indispensabil
activităţii de cercetare, în condiţiile în care, la momentul emiterii
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu exista o justificare a delimitării
suprafeţei de teren respective, faptă urmată de validarea transferului
unor poziţii din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale
de fond funciar în anexe întocmite la nivelul Comisiei locale de fond
funciar Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului
106
transferat, producându-se o pagubă în dauna patrimoniului statului,
constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul
public, în cuantum de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la cursul
valutar de 1 euro / 4,4645 lei), respectiv a unui prejudiciu de
8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a
terenului), a întocmit, în perioada de referinţă (anul 2007), propuneri
către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi pentru solicitarea
unor suprafeţe de teren, respectiv anexele 23 și anexele 30, deşi avea
teren în rezervă și fără să efectueze demersuri pentru solicitarea altor
suprafeţe pe raza jud. Călăraşi, cu încălcarea dispozițiilor legale prev.
de art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din Legea nr.
1/2000, modificată, art. 223 din Legea nr. 290/2002, modificată,
art. 10 alin. 4, 6 și 8 din H.G. nr. 890/2005, modificată, și art. 10
alin. 2 din Legea nr. 213/1998, conducând astfel la adoptarea
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007 a Comisiei județene pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași, constituie
infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și la art. 309 C.p.
Fapta inc. MANEA VICTOR – în calitate de Președinte al
Comisiei locale de fond funciar Lupșanu, constând în aceea că, în
exercitarea atribuțiilor de serviciu, în contextul în care Comisia
județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași, în data de 13.07.2007, a aprobat procesul-verbal
de delimitare a suprafeței de 1982,54 ha aflat în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea şi prin Hotărârea nr. 1604 din data de
13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă de 1982,54
ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi trecerea acestuia
din domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului
Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor art. 223 din Legea nr.
290/2002, modificată, art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin.
1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000, modificată, art. 10 alin. 2 din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.
890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu
107
încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica
situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul
public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era indispensabil
activităţii de cercetare, în condiţiile în care, la momentul emiterii
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu exista o justificare a delimitării
suprafeţei de teren respective, faptă urmată de validarea transferului
unor poziţii din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale
de fond funciar în anexe întocmite la nivelul Comisiei locale de fond
funciar Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului
transferat, producându-se o pagubă în dauna patrimoniului statului,
constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul
public, în cuantum de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la cursul
valutar de 1 euro / 4,4645 lei), respectiv a unui prejudiciu de
8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a
terenului), a întocmit, în perioada de referinţă (anul 2007), propuneri
către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi pentru solicitarea
unor suprafeţe de teren, respectiv anexele 23 și anexele 30, deşi avea
teren în rezervă și fără să efectueze demersuri pentru solicitarea altor
suprafeţe pe raza jud. Călăraşi, cu încălcarea dispozițiilor legale prev.
de art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din Legea nr.
1/2000, modificată, art. 223 din Legea nr. 290/2002, modificată,
art. 10 alin. 4, 6 și 8 din H.G. nr. 890/2005, modificată, și art. 10
alin. 2 din Legea nr. 213/1998, conducând astfel la adoptarea
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007 a Comisiei județene pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași, constituie
infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și la art. 309 C.p.
Fapta inc. CHIRICĂ CONSTANTIN – în calitate de Președinte al
Comisiei locale de fond funciar Tămădău, constând în aceea că, în
exercitarea atribuțiilor de serviciu, în contextul în care Comisia
județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași, în data de 13.07.2007, a aprobat procesul-verbal
de delimitare a suprafeței de 1982,54 ha aflat în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea şi prin Hotărârea nr. 1604 din data de
13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă de 1982,54
108
ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi trecerea acestuia
din domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului
Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor art. 223 din Legea nr.
290/2002, modificată, art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin.
1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000, modificată, art. 10 alin. 2 din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.
890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu
încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica
situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul
public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era indispensabil
activităţii de cercetare, în condiţiile în care, la momentul emiterii
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu exista o justificare a delimitării
suprafeţei de teren respective, faptă urmată de validarea transferului
unor poziţii din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale
de fond funciar în anexe întocmite la nivelul Comisiei locale de fond
funciar Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului
transferat, producându-se o pagubă în dauna patrimoniului statului,
constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul
public, în cuantum de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la cursul
valutar de 1 euro / 4,4645 lei), respectiv a unui prejudiciu de
8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a
terenului), a întocmit, în perioada de referinţă (anul 2007), propuneri
către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi pentru solicitarea
unor suprafeţe de teren, respectiv anexele 23 și anexele 30, deşi avea
teren în rezervă și fără să efectueze demersuri pentru solicitarea altor
suprafeţe pe raza jud. Călăraşi, cu încălcarea dispozițiilor legale prev.
de art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din Legea nr.
1/2000, modificată, art. 223 din Legea nr. 290/2002, modificată,
art. 10 alin. 4, 6 și 8 din H.G. nr. 890/2005, modificată, și art. 10
alin. 2 din Legea nr. 213/1998, conducând astfel la adoptarea
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007 a Comisiei județene pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași, constituie
infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și la art. 309 C.p.
109
Fapta inc. DOROBANŢU DOREL – în calitate de Preşedinte al
Comisiei locale de fond funciar Fundulea, constând în aceea că, în
exercitarea atribuțiilor de serviciu, în contextul în care Comisia
județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Călărași, în data de 13.07.2007, a aprobat procesul-verbal
de delimitare a suprafeței de 1982,54 ha aflat în administrarea
I.N.C.D.A. Fundulea şi prin Hotărârea nr. 1604 din data de
13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă de 1982,54
ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi trecerea acestuia
din domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului
Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor art. 223 din Legea nr.
290/2002, modificată, art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin.
1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000, modificată, art. 10 alin. (2) din
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.
890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu
încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica
situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul
public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era indispensabil
activităţii de cercetare, în condiţiile în care, la momentul emiterii
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu exista o justificare a delimitării
suprafeţei de teren respective, faptă urmată de validarea transferului
unor poziţii din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale
de fond funciar în anexe întocmite la nivelul Comisiei locale de fond
funciar Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului
transferat, producându-se o pagubă în dauna patrimoniului statului,
constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul
public, în cuantum de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la cursul
valutar de 1 euro / 4,4645 lei), respectiv a unui prejudiciu de
8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a
terenului), a încheiat în data de 12.07.2007 (împreună cu inc. STAN
AUREL – reprezentant O.C.P.I. Călărași) procesul-verbal de delimitare
a suprafeţei de 1.982,54 ha, aflată în domeniul public al statului, şi
în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, în vederea punerii în posesie a
110
persoanelor al căror drept de proprietate a fost reconstituit de către
comisiile locale Fundulea, Tămădău, Gurbăneşti, Săruleşti, Nicolae
Bălcescu, Valea Argovei, Nana, Lehliu, Lupşanu, invocând art. 47 din
regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, ale cărui prevederi nu
erau aplicabile terenurilor aflate în administrarea institutelor de
cercetare agricolă şi fără a dispune de documente care să reflecte
modul de calcul al acestor suprafeţe contribuind în acest mod la
producerea prejudiciului de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la
cursul valutar de 1 euro / 4,4645 lei) în dauna patrimoniului
statului, respectiv a prejudiciului de 8.632.940 lei în dauna
I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a terenului), precum şi la
obţinerea de foloase necuvenite pentru persoanele care au fost puse
în posesie cu suprafeţele de teren respective, având o valoare mult
mai mare decât cele la care erau îndreptăţite, dacă reglementările
legale ar fi fost aplicate, respectiv art. 223 din Legea nr. 290/2002,
modificată, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din Legea nr.
1/2000, art. 10 alin. 4, 6 și 8 din H.G. nr. 890/2005, modificată,
și art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, constituie infracțiunea de
abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la
art. 297 alin. 1 C.p. și la art. 309 C.p.
Fapta inc. STAN AUREL – în calitate de reprezentant al O.C.P.I.
Călăraşi, constând în aceea că, în exercitarea atribuțiilor de serviciu,
în contextul în care Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Călărași, în data de 13.07.2007,
a aprobat procesul-verbal de delimitare a suprafeței de 1982,54 ha
aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea şi prin Hotărârea nr. 1604
din data de 13.07.2007, a aprobat delimitarea terenului în suprafaţă
de 1982,54 ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, şi trecerea
acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al
oraşului Fundulea, cu încălcarea dispoziţiilor art. 223 din Legea nr.
290/2002, modificată, art. 6 alin. 1, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin.
1, 4 și 5 din Legea nr. 1/2000, modificată, art. 10 alin. 2 din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.
111
890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu
încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica
situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul
public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era indispensabil
activităţii de cercetare, în condiţiile în care, la momentul emiterii
Hotărârii nr. 1604/13.07.2007, nu exista o justificare a delimitării
suprafeţei de teren respective, faptă urmată de validarea transferului
unor poziţii din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale
de fond funciar în anexe întocmite la nivelul Comisiei locale de fond
funciar Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului
transferat, producându-se o pagubă în dauna patrimoniului statului,
constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul
public, în cuantum de 3.771.012 euro (16.835.681 lei, la cursul
valutar de 1 euro / 4,4645 lei), respectiv a unui prejudiciu de
8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a
terenului), a încheiat în data de 12.07.2007 (împreună cu inc.
DOROBANȚU DOREL – Primar al Orașului Fundulea) procesul-verbal
de delimitare a suprafeţei de 1.982,54 ha, aflată în domeniul public al
statului, şi în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea, în vederea punerii
în posesie a persoanelor al căror drept de proprietate a fost
reconstituit de către comisiile locale Fundulea, Tămădău, Gurbăneşti,
Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Valea Argovei, Nana, Lehliu, Lupşanu,
invocând art. 47 din regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005,
ale cărui prevederi nu erau aplicabile terenurilor aflate în
administrarea institutelor de cercetare agricolă şi fără a dispune de
documente care să reflecte modul de calcul al acestor suprafeţe,
contribuind în acest mod la producerea prejudiciului de 3.771.012
euro (16.835.681 lei, la cursul valutar de 1 euro / 4,4645 lei) în
dauna patrimoniului statului, respectiv a prejudiciului de 8.632.940
lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea (lipsa de folosință a terenului),
precum şi la obţinerea de foloase necuvenite pentru persoanele care
au fost puse în posesie cu suprafeţele de teren respective, având o
valoare mult mai mare decât cele la care erau îndreptăţite, dacă
reglementările legale ar fi fost aplicate, respectiv art. 223 din Legea
nr. 290/2002, modificată, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin. 1, 4 și 5 din
Legea nr. 1/2000, art. 10 alin. 4, 6 și 8 din H.G. nr. 890/2005,
modificată, și art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, constituie
112
infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și la art. 309 C.p.
Alte soluţii:
Prin rechizitoriu se va dispune clasarea, astfel:
(…)
– pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 132
din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 al. 1 C.p. şi la art. 309 C.p.
reținută în sarcina suspectului Buruiană Cornel, întrucât acesta
nu a fost prezent la ședința Comisiei județene pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată a terenurilor Călărași din data de
13.07.2007, și, prin urmare, nu a săvârșit fapta reținută în
sarcina sa, după cum a rezultat (…);
– pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 132
din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 al. 1 C.p. şi la art. 309 C.p.
reținută în sarcina suspectului Marinescu Badea – inspector șef
la Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare
București, întrucât acesta nu a fost prezent la ședința Comisiei
județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată a
terenurilor Călărași din data de 13.07.2007, și, prin urmare, nu a
săvârșit fapta reținută în sarcina sa, după cum a rezultat (…);
– pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 132
din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 al. 1 C.p. şi la art. 309 C.p.
reținută în sarcina suspectului Clăbescu Doru Eduard, întrucât
acesta nu a fost prezent la ședința Comisiei județene pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată a terenurilor Călărași
din data de 13.07.2007, și, prin urmare, nu a săvârșit fapta
reținută în sarcina sa, după cum a rezultat (…) . Acesta a semnat,
fără vinovăție, Hotărârea nr. 1604/13.07.2007, în baza votului
Comisiei din data de 13.07.2007, semnătura sa având un
caracter formal, confirmând cvorumul şi majoritatea impusă de
lege;
– pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 132
din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 al. 1 C.p. şi la art. 309 C.p.
reținută în sarcina suspectului Pșanu Stelian, întrucât acesta nu
113
a fost prezent la ședința Comisiei județene pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată a terenurilor Călărași din data de
13.07.2007, și, prin urmare, nu a săvârșit fapta reținută în
sarcina sa, după cum a rezultat (…);
– pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 132
din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 al. 1 C.p. şi la art. 309 C.p.
reținută în sarcina suspectului Ana Titu, întrucât acesta nu a
fost prezent la ședința Comisiei județene pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată a terenurilor Călărași din data de
13.07.2007, și, prin urmare, nu a săvârșit fapta reținută în
sarcina sa, după cum a rezultat (…);
(…)
– cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de
art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și la
art. 309 C.p. raportat la fapta Președintelui Comisiei locale de
fond funciar Nana ((…)) care a întocmit, în perioada de referinţă
(anul 2007) propuneri către Comisia judeţeană de fond funciar
Călăraşi pentru solicitarea unor suprafeţe de teren, respectiv
anexele 23 și anexele 30, deşi avea teren în rezervă și fără să
efectueze demersuri pentru solicitarea altor suprafeţe pe raza jud.
Călăraşi, având în vedere disp. art. 16 pct. 1 lit. f C.p.p., se va
dispune clasarea, întrucât acesta a decedat.
(…)
LATURA CIVILĂ
1. Prin adresa nr. 290786/22.12.2014, Statul Român, prin
Ministerul Finanţelor Publice, a comunicat că se constituie
parte civilă în cauză (…), solicitând:
– în principal, restituirea bunurilor în natură și restabilirea
situației anterioare săvârșirii infracțiunii, prin revenirea acestora
în proprietatea publică a statului și prin anularea actelor juridice
produs al infracțiunii;
114
– în subsidiar, dacă repararea pagubei în natură nu mai este
posibilă, se solicită obligarea persoanelor vinovate la plata sumei
reprezentând contravaloarea bunurilor imobile și acordarea
despăgubirilor bănești pentru folosul de care a fost lipsită partea
civilă.
2. Prin adresa nr. 777/24.02.2015, I.N.C.D.A. Fundulea sa
constituit parte civilă în cauză, în vederea reparării unui
prejudiciu de 8.632.940 lei în dauna I.N.C.D.A. Fundulea
constând în lipsa de folosință a terenului (…).
De asemenea, prin prezentul rechizitoriu se va solicita
instanței de judecată anularea procesului-verbal de delimitare
a suprafeței de 1.982,54 ha pe I.N.C.D.A. Fundulea pe teritoriul
administrativ Fundulea, precum și a Hotărârii nr.
1604/13.07.2007 a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului
de proprietate privată asupra terenurilor Călărași.
Menționăm faptul că nu se poate solicita instanței repunerea
in situația anterioară, întrucât, în urma unor tranzacții imobiliare
succesive, în prezent, există dobânditori de bună credință ai
suprafeței de teren ce a făcut obiectul Hotărârii Comisiei
Județene.
Prin urmare, prejudiciul produs statului român urmează a fi
recuperat de la inculpați, având în vedere măsurile asiguratorii
dispuse în cauză. În acest sens, se va propune instanței
menținerea măsurilor asiguratorii.
DATE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ ȘI MĂSURILE
ASIGURATORII:
Prin ordonanţa din 10.02.2014 s-a dispus începerea
urmăririi penale in rem în cauză cu privire la infracţiunile de
abuz în serviciu, prev. de art. 13 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la
115
art. 297 alin. 1 C.p., luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 C.p.
rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, şi dare de mită, prev. de art.
290 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (…).
Prin ordonanţa din 10.09.2014 s-a dispus efectuarea, în
continuare, a urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de
abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, prev. de art.
13 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. şi la art.
309 C.p., faţă de numiţii: ŞERBAN JENEL, JARUL EUGENIU,
COMAN CORNEL, CLĂBESCU DORU EDUARD, IFRIM ELENA,
NĂBÎRGEAC ION, DOBRE AURELIAN, PŞANU STELIAN, TUDONE
DUMITRU, MARINESCU BADEA, ANA TITU, BURUIANĂ CORNEL,
TUDOR LUCIAN, CULEA DUMITRU, GIUREA CONSTANTIN,
MANEA VICTOR, MARCU NICOLAE, CHIRICĂ CONSTANTIN,
DOROBANŢU DOREL și STAN AUREL (…).
Ulterior, prin ordonanţa din 3.10.2014 s-a dispus
extinderea urmăririi penale faţă de CORA GHEORGHE, sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu asimilată
infracţiunilor de corupţie, prev. de art. 13 2 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. şi la art. 309 C.p. (…).
Prin ordonanţa din 29.01.2015 s-a dispus extinderea
urmăririi penale faţă de ENESCHI TOMA, sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de
corupţie, prev. de art. 13 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297
alin. 1 C.p. şi la art. 309 C.p. (…).
În zilele de 17.09.2014, 18.09.2014, 19.09.2014,
24.09.2014, 29.09.2014, 3.10.2014, 8.10.2014, 3.11.2014,
30.01.2015, s-a procedat la aducerea la cunoștință a calității de
suspect și la comunicarea drepturilor și obligațiilor, conform
proceselor-verbale aferente din zilele antemenționate, existente în
(…).
(…)
Prin ordonanța din 24.09.2015 s-a dispus punerea în
mișcare a acțiunii penale (vol. I – filele 156 – 162) împotriva
inculpaților: ŞERBAN JENEL, JARUL EUGENIU, COMAN
CORNEL, CLĂBESCU DORU EDUARD, IFRIM ELENA,
NĂBÎRGEAC ION, DOBRE AURELIAN, TUDONE DUMITRU,
TUDOR LUCIAN, CULEA DUMITRU, GIUREA CONSTANTIN,
116
MANEA VICTOR, MARCU NICOLAE, CHIRICĂ CONSTANTIN,
DOROBANŢU DOREL, STAN AUREL, CORA GHEORGHE și
ENESCHI TOMA, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în
serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, prev. de art. 132
din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. şi la art.
309 C.p.
(…)
În zilele de 28.09.2015, 2.10.2015, s-a procedat la aducerea
la cunoștință a calității de inculpat și la comunicarea
drepturilor și obligațiilor, conform proceselor-verbale aferente din
zilele antemenționate, existente în (…) .
Măsuri asiguratorii:

a. Prin ordonanța nr. 216/P/2014 din 29.01.2015 (…) sau
dispus următoarele:
– indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului, asupra
sumelor de bani (lei şi valută) existente în conturile bancare ale
inculpaților: ŞERBAN JENEL, JARUL EUGENIU, COMAN CORNEL,
IFRIM ELENA, NĂBÎRGEAC ION, DOBRE AURELIAN, TUDONE
DUMITRU, TUDOR LUCIAN, CULEA DUMITRU, GIUREA
CONSTANTIN, MANEA VICTOR, MARCU NICULAE, CHIRICĂ
CONSTANTIN, DOROBANŢU DOREL, STAN AUREL și CORA
GHEORGHE, până la concurența sumei de 1.486.905 euro
(echivalentul a 6.681.407, 61 lei la cursul B.N.R. din data de
15.01.2015 de 1 euro/4,4935 lei), deschise la unitățile bancare:
(…), în vederea garantării reparării pagubei produsă prin
infracțiuni și executării cheltuielilor judiciare;
– instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra
bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpaților JARUL
EUGENIU, CHIRICĂ CONSTANTIN, GIUREA CONSTANTIN, MANEA
VICTOR, STAN AUREL, CULEA DUMITRU, DOBRE AURELIAN,
TUDONE DUMITRU şi DOROBANŢU DOREL, până la concurența
sumei de 1.486.905 euro (echivalentul a 6.681.407, 61 lei la
cursul B.N.R. din data de 15.01.2015 de 1 euro/4,4935 lei), în
117
vederea garantării reparării pagubei produsă prin infracțiuni și
executării cheltuielilor judiciare (având în vedere că în urma
verificărilor efectuate s-a stabilit că doar aceștia dețin bunuri
imobile în proprietate).
În ziua de 2.02.2015, s-a procedat la punerea în aplicare a
măsurilor asiguratorii, conform proceselor-verbale aferente,
existente în (…).
De asemenea, în data de 3.02.2015 s-a transmis ordonanța
din 29.01.2015 unităților bancare (…), pentru punere în aplicare
(…).
Totodată, în data de 3.02.2015, aceeași ordonanță a fost
transmisă și O.C.P.I. Călărași și O.C.P.I. Galați, pentru notarea
ipotecară (…).
b. Prin ordonanța nr. 216/P/2014 din 18.05.2015 (…) sau
dispus următoarele:
– indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului, asupra
sumelor de bani (lei şi valută) existente în conturile bancare ale
inculpaților ŞERBAN JENEL, JARUL EUGENIU, COMAN
CORNEL, IFRIM ELENA, NĂBÎRGEAC ION, DOBRE AURELIAN,
TUDONE DUMITRU, TUDOR LUCIAN, CULEA DUMITRU,
GIUREA CONSTANTIN, MANEA VICTOR, MARCU NICULAE,
CHIRICĂ CONSTANTIN, DOROBANŢU DOREL, STAN AUREL,
CORA GHEORGHE și ENESCHI TOMA, până la concurența sumei
totale de 25.468.621 lei (compusă din suma de 16.835.681 lei –
valoarea de piață a terenului, și suma de 8.632.940 lei – lipsa de
folosință a acestuia), deschise la unitățile bancare: (…), în vederea
garantării reparării pagubelor produse prin infracțiuni și executării
cheltuielilor judiciare;
– instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra
bunurilor imobile aflate în proprietatea inc. ENESCHI TOMA, până
la concurența sumei totale de 25.468.621 lei (compusă din suma
de 16.835.681 lei – valoarea de piață a terenului, și suma de
8.632.940 lei – lipsa de folosință a acestuia), în vederea garantării
reparării pagubelor produse prin infracțiuni și executării
cheltuielilor judiciare.
118
În ziua de 26.05.2015, s-a procedat la punerea în aplicare a
măsurilor asiguratorii, conform proceselor-verbale aferente,
existente în (…).
De asemenea, în data de 26.05.2015 s-a transmis ordonanța
din 18.05.2015 unităților bancare (…) , pentru punere în aplicare
(…).
Totodată, în data de 26.05.2015, aceeași ordonanță a fost
transmisă și O.C.P.I. Călărași, pentru notarea ipotecară (…).
DATE PRIVIND PERSOANA INCULPAȚILOR:
(…)
MIJLOACE DE PROBĂ
(…)
Faţă de cele expuse, constatând că au fost respectate
dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că
urmărirea penală este completă şi că există probele necesare
şi legal administrate, precum şi că faptele există, au fost
săvârşită de inculpaţi şi că aceştia răspund penal,
În temeiul art. 327 lit. a C. proc. pen., art. 327 lit. b şi art.
315 alin. 1 lit. b rap. la art. 16 alin. 1 lit. a, c şi f C. proc. pen.,
(…), art. 256 C.p.p., art. 330 C.proc.pen.,
D I S P U N:
1. Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a
inculpaţilor:
ŞERBAN JENEL, (…);
JARUL EUGENIU, (…);
COMAN CORNEL, (…);
119
IFRIM ELENA, (…);
NĂBÎRGEAC ION, (…);
DOBRE AURELIAN, (…);
TUDONE DUMITRU, (…);
TUDOR LUCIAN, (…);
CULEA DUMITRU, (…);
GIUREA CONSTANTIN, (…);
MANEA VICTOR, (…);
MARCU NICULAE, (…);
CHIRICĂ CONSTANTIN, (…);
DOROBANŢU DOREL, (…);
STAN AUREL, (…);
CORA GHEORGHE, (…);
ENESCHI TOMA, (…);
pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu asimilat
infracţiunilor de corupţie, prev. de art. 132 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. şi la art. 309 C.p.;
2. Clasarea cauzei privind:
– pe suspectul Buruiană Cornel pentru infracțiunea de abuz
în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art.
297 al. 1 C.p. şi la art. 309 C.p., întrucât nu a săvârșit fapta
reținută în sarcina sa;
– pe suspectul Marinescu Badea pentru infracțiunea de
abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la
art. 297 al. 1 C.p. şi la art. 309 C.p., întrucât nu a săvârșit fapta
reținută în sarcina sa;
120
– pe suspectul Clăbescu Doru Eduard pentru infracțiunea
de abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap.
la art. 297 al. 1 C.p. şi la art. 309 C.p., întrucât nu a săvârșit
fapta reținută în sarcina sa, respectiv nu a fost săvârșită cu
vinovăția cerută de lege;
– pe suspectul Pșanu Stelian pentru pentru infracțiunea de
abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la
art. 297 al. 1 C.p. şi la art. 309 C.p., întrucât nu a săvârșit fapta
reținută în sarcina sa;
– pe suspectul Ana Titu pentru infracțiunea de abuz în
serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297
al. 1 C.p. şi la art. 309 C.p., întrucât nu a săvârșit fapta reținută
în sarcina sa;
– (…) .
– infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 132 din
Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și la art. 309 C.p.
pentru care s-a început urmărirea penală in rem în data de
10.02.2014, raportat la fapta Președintelui Comisiei locale de fond
funciar Nana, care a decedat ((…)).
(…)
5. Se propune menţinerea măsurilor asigurătorii astfel
cum au fost dispuse prin ordonanţele nr. 216/P/2014 din
29.01.2015 (…) și nr. 216/P/2014 din 18.05.2015 (…), respectiv
sechestrul asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea
inculpaților JARUL EUGENIU, CHIRICĂ CONSTANTIN, GIUREA
CONSTANTIN, MANEA VICTOR, STAN AUREL, CULEA DUMITRU,
DOBRE AURELIAN, TUDONE DUMITRU, ENESCHI TOMA şi
DOROBANŢU DOREL, precum şi asupra sumelor de bani (lei
sau valută) existente în conturile bancare ale inculpatilor
ŞERBAN JENEL, JARUL EUGENIU, COMAN CORNEL, IFRIM
ELENA, NĂBÎRGEAC ION, DOBRE AURELIAN, TUDONE
DUMITRU, TUDOR LUCIAN, CULEA DUMITRU, GIUREA
CONSTANTIN, MANEA VICTOR, MARCU NICULAE, CHIRICĂ
121
CONSTANTIN, DOROBANŢU DOREL, STAN AUREL, ENESCHI
TOMA și CORA GHEORGHE, deschise la unitățile bancare din
România;
6. Se solicită instanței anularea procesului-verbal din
12.07.2007 de delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha pe
I.N.C.D.A. Fundulea pe teritoriul administrativ Fundulea, precum
și a Hotărârii nr. 1604/13.07.2007 a Comisiei județene pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Călărași.
Conform prevederilor art. 316 C. proc. pen., copia prezentului
rechizitoriu se comunică inculpaților, Ministerului Finanţelor
Publice, I.N.C.D.A. Fundulea, numiților Buruiană Cornel,
Marinescu Badea, Clăbescu Doru Eduard, Pșanu Stelian, Ana
Titu, (…) și (…).
Potrivit prevederilor art. 339 alin. 4 din C. proc. pen.,
împotriva soluţiilor de clasare, se poate face plângere la
procurorul şef secţie al Secţiei de combatere a corupţiei, în
termen de 20 zile de la comunicarea copiei actului prin care s-a
dispus soluţia.
În temeiul art. 329 C. proc. pen., prezentul rechizitoriu,
însoţit de 17 copii certificate şi de dosarul cauzei, se transmite
Tribunalului Călăraşi, competent să judece cauza în fond, potrivit
art. 36 alin. 1 lit. a C.pr.pen, urmând a fi citate următoarele
persoane:
INCULPAŢI:
1. CHIRICĂ CONSTANTIN – (…);
2. CORA GHEORGHE – (…);
3. COMAN CORNEL – (…);
4. CULEA DUMITRU – (…);
5. DOBRE AURELIAN – (…);
122
6. DOROBANŢU DOREL – (…);
7. ENESCHI TOMA – (…) ;
8. GIUREA CONSTANTIN – (…);
9. IFRIM ELENA – (…) ;
10. JARUL EUGENIU – (…);
11. MANEA VICTOR – (…);
12. MARCU NICULAE – (…);
13. NĂBÎRGEAC ION – (…) ;
14. ŞERBAN JENEL – (…);
15. STAN AUREL – (…) ;
16. TUDONE DUMITRU – (…);
17. TUDOR LUCIAN – (…).
MARTORI:
(…)
PĂRTI CIVILE
1. Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice,
Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucureşti;
2. I.N.C.D.A. Fundulea, Oraşul Fundulea, strada Nicolae
Titulescu nr.1, judetul Călăraşi, cod 915200.
Conform prevederilor art. 274 alin. (1) C. proc. pen.,
solicităm obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare
avansate de stat, în sumă de 20.000 lei.
Procuror şef serviciu,
(…)

Ultimă oră:

Borcea: Mig prăbușit în timpul unui spectacol aviatic. Pilotul a murit! – Foto / Video

Un Mig 21 Lancer s-a prăbușit, la Baza 86 Aeriană Borcea, de lângă Fetești, în …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Exclusiv: Faptele lotului Fundulea devoalate după 9 ani

de Marin BADEA