Raport: Prejudicii constatate de Camera de Conturi Călărași

În cursul zilei de azi, Camera de Conturi Călărași a dat publicității Raportul privind finanțele publice locale pe anul 2017 la nivelul județului Călărași. La o simplă privire, se poate observa cum auditorii acestei instituții aplică standarde duble atunci când vine vorba de identificarea prejudiciilor. Nu vom detalia, la acest moment, această situație absolut scandaloasă și care face din această instituție un fel de măciucă politică folosită de potentații zilei. Vă prezentăm, mai jos, o sinteză a prejudiciilor constatate de auditori, cu precizarea că, în anul 2017, au fost verificate, printre altele, următoarele UATC-uri: Călărași, Oltenița, Lehliu Gară, Ciocănești, Curcani, Cuza Vodă, Dorobanțu, Dragalina, Frăsinet, Mitreni, Nicolae Bălcescu, Plătărești, Spanțov, Șoldanu, Ștefan cel Mare, Ștefan Vodă, Ulmu și Unirea, dar și UATJ Călărași, SC Drumuri și Poduri SA Călărași și SC Ecosal Servicii Oltenița SRL.

Felicitări

– Au fost efectuate plăți pentru publicitate media, respectiv pentru felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Anul nou, 1 Martie, Paște), contrar normelor legale (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, U.A.T.C. Ștefan Vodă);
– din creditele bugetare aprobate la cap. 51.02 „Autorități executive”, articol 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”, entitatea a decontat facturi emise de furnizorul de servicii de telefonie mobilă a căror valoare includea penalități de întârziere în sumă 2 mii lei (U.A.T.C. Ciocănești);
– sancțiuni contravenționale aplicate de diverse instituții ale statului, au fost achitate din creditele bugetare ale instituției publice, fără să se procedeze la analiza cauzelor și împrejurărilor care au condus la producerea faptei sancționate, iar ulterior nu s-au luat măsurile legale care se impuneau pentru recuperarea cheltuielii efectuate de la persoanele din vina cărora entitatea a fost amendată, valoarea plăților nelegale fiind de 7 mii lei (U.A.T.C. Ciocănești, U.A.T.C. Cuza Vodă, U.A.T.C. Frăsinet, U.A.T.C. Ștefan cel Mare);
– datorită neachitării de către U.A.T.C. Ciocănești a sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești către o societate comercială, aceasta a procedat la executarea silită a creanței de 12 mii lei prin intermediul unui birou de executor judecătoresc, pentru care primăria a achitat 2 mii lei cheltuieli de executare. Ulterior, conducerea primăriei nu a luat măsuri de recuperare de la persoanele răspunzătoare pentru producerea abaterii a cheltuielilor de executare efectuate datorită neîndeplinirii cu celeritate a hotărârilor judecătorești (U.A.T.C. Ciocănești).
– ordonatorul de credite nu a respectat obligația de a suspenda funcționarul public de la data în care acesta a devenit incompatibil, respectiv de când a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași);
– referitor la lucrările de natura reparațiilor realizate în regie proprie în anul 2017, s-au constatat următoarele abateri: referatele de necesitate nu precizează în mod concret pentru ce este solicitată respectiva lucrare și nici locul exact de efectuare a ei; achiziționarea materialelor pentru efectuarea în regie proprie a unor lucrări de natura „reparațiilor” nu este precedată de un necesar care să stea la baza cantităților solicitate; pentru punerea în operă a materialelor achiziționate și efectuarea recepției există un „Proces verbal de punere în operă…” întocmit formal, care conține doar date referitoare la cantitatea materialelor consumate, dar nu și date despre locul efectuării lucrărilor și recepția cantitativă și calitativă a acestor lucrări (Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călărași);
– în perioada 31.01.2016 – 31.05.2018, furnizorul de gaz metan nu a acordat scutirile de la plata accizelor, prin facturile emise. Astfel, s-au efectuat plăți nelegale de natura accizelor pentru consumul de gaz utilizat pentru încălzirea spațiilor destinate desfășurării procesului de învățământ, în sumă de 5 mii lei (Colegiul Tehnic „Ștefan Bănulescu” Călărași);

Decontări duble

– Nu este respectată etapa de lichidare a cheltuielilor, respectiv de verificare a existenței angajamentelor, a realității sumelor datorate, a condițiilor de exigibilitate ale angajamentului legal, pe baza documentelor justificative care să ateste operațiunile respective (Căminul pentru persoane vârstnice „Sfântu Gheorghe” Oltenița, Serviciul Public de Asistență Socială Oltenița);
– pentru cheltuielile aferente activităților sportive din anul 2017, decontate de Clubul Sportiv Municipal Călărași și de Asociația Fotbal Club, s-au constatat decontări duble, prezentate atât pentru finanțările de la UATJ Călărași, cât și pentru cele de la U.A.T.M. Călărași: 3 mii lei reprezentând indemnizație secția box luna mai 2017, justificată de către Clubul Sportiv Municipal Călărași; 0,17 mii lei reprezentând consumabile, justificată de către Asociația fotbal club. Valoarea totală a plăților nelegale efectuate este de 3 mii lei (U.A.T.J. Călărași);
– în baza contractului de finanțare încheiat cu Asociația fotbal club, au fost decontate cheltuieli în cuantum de 44 mii lei, cu încălcarea prevederilor capitolului III „Naturi de cheltuieli” din contract, din care: 41 mii lei rambursare contract de împrumut, încheiat de Asociația fotbal club cu o persoană fizică; 2 mii lei plata dublă către zilierii angajați în luna aprilie 2017; 1 mie lei achiziție banner publicitar pentru o firmă privată. În baza contractului de finanțare încheiat cu CSM Călărași a fost decontată suma de 6 mii lei, reprezentând impozitul pe venitul obținut din indemnizațiile sportive, reținut și plătit în luna mai 2017, atât de la U.A.T.M. Călărași, cât și de la UATJ Călărași (U.A.T.M. Călărași);
– borderourile desfășurătoare ale încasărilor/depunerilor nu au fost supuse verificării sub semnătura unei persoane cu atribuții de verificare a încasărilor; nu s-a editat și semnat de către casier exemplarul doi al „Foilor de vărsământ” și nici exemplarul doi al „Cecurilor pentru ridicare de numerar multiplu”; nu s-au întocmit dispoziții de plată către casierie, din care să rezulte aprobarea conducătorului unității și viza de CFP pentru eliberarea numerarului din casieria entității; pentru justificarea achitării cu numerar a bunurilor și serviciilor procurate, nu s-au întocmit deconturi de cheltuieli (U.A.T.C. Cuza Vodă);
– numerarul încasat prin casierie nu a fost depus la Trezorerie, în termen de 2 zile lucrătoare de la încasare. Pentru sumele nedepuse în termen la trezorerie nu s-au calculat, înregistrat şi încasat penalităţi de 0,05% pe zi de întârziere, în valoare totală de 1 mie lei. (U.A.T.C. Șoldanu, U.A.T.C. Ulmu);
– avansurile acordate au fost justificate cu întârzieri de până la 327 de zile sau nu au fost justificate până la data auditului. În condiţiile în care existau avansuri spre decontare nejustificate, au fost aprobate în continuare alte avansuri spre decontare. Pentru avansurile spre decontare plătite, compartimentul contabilitate nu a verificat modul de acordare şi justificare a acestora şi nu a calculat şi reţinut penalităţile de întârziere aferente sau nu a reţinut avansurile spre decontare nejustificate în termenul legal. Au fost constatate avansuri nejustificate în sumă totală de 7 mii lei, acordate prin casierie în perioada iunie 2016 – aprilie 2018, la care se adaugă suma de 16 mii lei reprezentând penalități aferente nejustificării în termenul legal a avansurilor primite (U.A.T.C. Ștefan Vodă);

Plăți eronate

– În conturile de execuție cheltuieli pe anul 2017 au fost înregistrate eronat plăți în sumă de 155 mii lei, fără respectarea concordanței dintre natura cheltuielilor și subdiviziunea din bugetul aprobat de la care s-a efectuat plata (U.A.T.C. Ciocănești);
– deși norma de hrană se acordă personalului poliției locale în activitate, entitatea a procedat la plata normei de hrană și în perioada concediului medical, în care angajatul se află în incapacitate temporară de muncă, activitatea desfășurată fiind întreruptă datorită stării de sănătate. Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2017 a fost plătită nelegal suma de 3 mii lei.
Totodată, s-a constatat un mod de lucru neunitar, deoarece au fost cazuri în care nu s-a procedat la plata normei de hrană în perioada concediului medical și cazuri în care aceasta a fost acordată (Direcția Poliția Locală Călărași);
– în perioada iulie-decembrie 2017, drepturile salariale ale viceprimarului comunei au fost stabilite și plătite peste nivelul legal, prin neutilizarea corectă a coeficientului 3,5 corespunzător poziției de viceprimar de comună având între 3.001-5.000 locuitori, entitatea efectuând astfel cheltuieli nelegale în sumă de 4 mii lei (U.A.T.C. Ciocănești);
– în anul 2015 s-a procedat la plata din bugetul entității (finanțat din transferuri de la bugetul local), către diverse persoane, a unor sume reprezentând prime de vacanță de 12 mii lei, fără documente justificative ale obligației de plată, în situația în care se impunea ca sumele să fie plătite din venituri proprii către membrii de sindicat (Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă);
– în perioada 2015-2017 s-a procedat la plata către diverși salariați a unor sume 28 mii lei, fără documente justificative ale obligației de plată, respectiv fără sentințe civile pronunțate din care să rezulte obligarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Cuza Vodă la calcularea și plata sumelor și fără decizii emise de ordonatorul terțiar de credite. În anul 2017 s-au solicitat fonduri pentru plata dobânzilor legale la sentințele civile din anii 2009, 2011 și 2012, s-au primit sume și s-au efectuat plăți în limita bugetului aprobat, deși în anexele la adresele înaintate ordonatorului principal de credite figurează și alți beneficiari fată de cei menționați în sentințele judecătorești (Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă);

Lucrări neexecutate

– S-a constatat efectuarea de plăți nelegale reprezentând lucrări neexecutate, pentru următoarele obiective de investiții:
* „Reparații branșamente apă strada Teilor” , lucrare care nu a fost finalizată, nefiind livrate și montate 15 contoare de apă și 15 robinete, și implicit nu a fost pusă în funcțiune noua rețea de apă prin efectuarea de probe de etanșeitate la presiune. Valoarea estimată a lucrărilor neexecutate este de 8 mii lei, la care se adaugă penalități de 1 mie lei. Lucrările executate nu au fost recepționate. Deși cheltuielile efectuate au fost evidențiate la Titlul II, articolul 20.02  „Reparații curente”, având în vedere că pe strada Mihail Sadoveanu nu exista o rețea de canalizare, lucrarea realizată se încadrează în categoria lucrărilor de investiții și nu de reparații curente, iar cheltuielile trebuiau încadrate la Titlul XII, articolul 71.01 „Active fixe” (U.A.T.M. Călărași);
* „Reparații rețea canalizare str. Mihail Sadoveanu”, pentru care s-a constatat că
lungimea de țeavă PVC montată în exteriorul clădirilor este mai mică cu 53,95 ml decât cea din situațiile de lucrări decontate. Valoarea estimată a lucrărilor neexecutate este de 2 mii lei, la care se adaugă penalități de 0,19 mii lei. Lucrările executate nu au fost recepționate. Deși cheltuielile efectuate au fost evidențiate la Titlul II, articolul 20.02 „Reparații curente”, având în vedere că pe strada Mihail Sadoveanu nu exista o rețea de canalizare, lucrarea realizată se încadrează în categoria lucrărilor de investiții și nu de reparații curente, iar cheltuielile trebuiau încadrate la Titlul XII, articolul 71.01 „Active fixe” (U.A.T.M. Călărași);
* „Extindere rețea apă potabilă Șoseaua Sloboziei, Km.4”, s-au constatat următoarele: nu a fost achiziționat și montat 1 cămin de vizitare și 1 contoar de apă; nu au fost identificate 4 cămine de vizitare și 4 contoare de apă, deoarece nu s-a putut realiza accesul în incinta proprietăților unde au fost montate/executate; din cele 14 cămine de vane achiziționate s-a constatat că 4 nu au fost montate, deoarece proprietarii au optat pentru execuția unui cămin de vizitare din beton și nu din polietilenă. La cele 4 proprietăți unde a fost identificat cămin de vizitare din beton, nu s-au putut vizualiza căminele din polietilenă achiziționate de executant.
Valoarea estimată a lucrărilor neexecutate este de 4 mii lei, la care se adaugă penalități de 1 mie lei. Lucrările executate nu au fost recepționate (U.A.T.M. Călărași);
* plata efectuată din bugetul local pentru lucrări neefectuate sau efectuate defectuos la lucrarea „Reparații școala Cuza Vodă”, prin nerespectarea documentației de execuție și a prevederilor contractuale, în valoare de 2 mii lei (U.A.T.C. Cuza Vodă);
* obiectivul „Amenajare spatii depozitare și servicii loc. Ulmu” a fost realizat fără a avea la bază proiect tehnic, caiet de sarcini etc, ci doar o antemăsurătoare. Nu au fost puse în operă toate materialele decontate, iar prin situațiile de lucrări solicitate la decontare și achitate, prețul panoului utilizat la învelitoare a fost calculat de 2 ori. Astfel a fost prejudiciat bugetul entității cu suma totală de 7 mii lei, din care 6 mii lei reprezentând lucrări neexecutate și 1 mie lei reprezentând majorări de întârziere (U.A.T.C. Ulmu);
* la lucrarea de investiții „Șarpantă cantină”, cu ocazia verificării realității lucrărilor efectuate, s-a constatat lipsa a 87 ml de „burlane din tablă zincată de 0,5 mm, rotunde, D15,4 cm”. Bugetul local a fost astfel prejudiciat cu suma totală de 4 mii lei, reprezentând valoarea materialelor decontate, dar neexecutate, la care se adaugă 0,27 mii lei majorări de întârziere (Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Călărași);
* în anul 2017, U.A.T.M. Oltenița, în calitate de beneficiar al obiectivului de investiții „Modernizare străzi în municipiul Oltenița – etapa a V-a”, a achitat nedatorat lucrări neefectuate de către executant, respectiv: săpătură la canalizarea pluvială în sumă de 6 mii lei și borduri mici la trotuare în sumă de 13 mii lei, rezultând un total de 19 mii lei fără TVA. Plățile nedatorate aferente lucrărilor neexecutate sunt în sumă totală de 22 mii lei cu TVA, la care se adaugă daune interese de 3 mii lei. La Cartea construcției nu au fost regăsite Caietele de măsurători (Atașamentele), documente obligatorii atestative ale respectivei execuții (U.A.T.M. Oltenița);
* la obiectivul de investiții „Lucrări de reparații acoperiș dispensar”, nu au fost puse în operă numărul de cleme de ancorare decontate prin situația de lucrări acceptată la plată. S-a constatat faptul că numărul clemelor de ancorare solicitate și acceptate la decontare este dublu fată de cel necesar prinderii foilor de tablă (3.000 buc. acceptate la decontare și doar 1.500 buc. necesare prinderii foilor de tablă). Astfel a fost prejudiciat bugetul entității cu suma totală de 24 mii lei, din care 20 mii lei reprezentând lucrări neexecutate și 4 mii lei majorări de întârziere (U.A.T.C. Dragalina);
* la obiectivul de investiții „Reparații acoperiș anexa sala sport, lucrări de renovare și reparații grupuri sanitare și vestiare sala de sport sat Dragalina”, nu au fost puse în operă opritorile de zăpadă (112 kg), deși ele au fost acceptate la decontare. Astfel a fost prejudiciat bugetul entității cu suma totală de 3,15 mii lei, din care 2.81 mii lei reprezentând lucrări neexecutate și 0,34 mii lei majorări de întârziere (U.A.T.C. Dragalina);
* la obiectivul de investiții „Reparații trotuare și alei pietonale pe o suprafață de 1300 mp”, s-a constatat că nu s-au pus în operă 32 mp trotuare și alei pietonale din suprafața de 1.264 mp. Obiectivul a fost realizat fără a avea la bază proiect tehnic, caiet de sarcini etc, ci doar o antemăsurătoare. Astfel a fost prejudiciat bugetul entității cu suma totală de 2,66 mii lei, din care 2,31 mii lei reprezentând lucrări neexecutate și 0,35 mii lei majorări de întârziere (U.A.T.C. Dragalina);
* la obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare și modernizare Cămin cultural sat Constantin Brâncoveanu (anvelopare și acoperiș)”, nu au fost puse în operă toate elementele din situațiile de lucrări acceptate la plată, respectiv 85 m de jgheaburi din tablă zincată și 30 m de burlane din tablă zincată. Astfel a fost prejudiciat bugetul entității cu suma totală de 8 mii lei, din care 7 mii lei reprezentând lucrări neexecutate și 1 mie lei majorări de întârziere (U.A.T.C. Dragalina);

Plăți nelegale

* Plata nelegală a unor articole de deviz nepuse în operă de executant, în sumă totală de 5 mii lei, la care se adăugă foloase necuvenite de 0,33 mii lei, din care: în cadrul contractului de lucrări având ca obiectiv „Reparații capitale și modernizare Cămin Cultural Dănești”, au fost decontate 3 articole de deviz care nu au fost regăsite pe teren, în valoare de 3 mii lei; în cadrul contractului de lucrări având ca obiectiv „Reparații capitale și modernizare Cămin Cultural Frăsinetul de Jos”, a fost decontat 1 articol de deviz care nu s-a regăsit pe teren, în valoare de 1 mie lei; în cadrul contractului de lucrări având ca obiectiv „Lucrări de construcție magazine”, s-au constatat articole de deviz nepuse în operă și nerealizarea unor lucrări de finisaj interior de 1 mii lei (U.A.T.C. Frăsinet);
– angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a cheltuielilor de mentenanță a site-ului www.politialocalacl.ro, în baza contractelor de prestări servicii încheiate în perioada noiembrie 2016 – prezent, în cuantum de 2 mii lei, deoarece începând cu luna octombrie 2016 a fost lansat site-ul www.dplc.primariacalarasi.ro, dezvoltat pentru Primăria Municipiului Călărași și pentru care aceasta plătește serviciile de mentenanță. Primăria Municipiului Călărași a solicitat Direcției Poliția Locală Călărași închiderea actualului site (www.politialocalacl.ro), pentru a nu funcționa în paralel cu noul site (www.dplc.primariacalarasi.ro). În timpul misiunii de audit s-a constatat nefuncționarea site-ului www.politialocalacl.ro, astfel încât nu se poate face dovada prestării serviciilor de mentenanță angajate de către entitate (Direcția Poliția Locală Călărași);
– plata nejustificată a sumei de 2 mii lei, reprezentând prestării servicii „tratamente de combatere vectori (adulți și larve) vegetație” neefectuate în realitate, deoarece pe 47 ha reprezentând zona formată din străzile Varianta Nord și Centura Călărașului, respectiv zona limitrofă, serviciul nu a fost prestat datorită accesului terestru impropriu activității decontate (Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași);
– plata nelegală a unor servicii de întreținere lunară a paginii web, nerecepționate și neprestate de către furnizor. Pe pagina web nu au fost adăugate informații din data de 05.03.2013, în condițiile în care în perioada martie 2015 – decembrie 2016 au fost facturate lunar servicii de întreținere, găzduire pagină web și updatare a informațiilor, în cuantum de 3 mii lei (U.A.T.C. Frăsinet);
– deși în anul 2017 nu a fost realizată nicio misiune de audit financiar, U.A.T.C. Frăsinet a procedat la plata nelegală, fără contraprestație, a contribuției aferente anului 2017, în cuantum de 12 mii lei, către structura asociativă de utilitate publică a autorităților administrației publice locale. În timpul misiunii de audit financiar a fost înaintat entității Raportul de audit public intern încheiat pentru perioada 01.01 – 31.12.2016, care trebuia predat în cursul anului 2017. Pentru suma de 12 mii lei, au fost calculate penalități de întârziere de 1 mie lei (U.A.T.C. Frăsinet);
– plata nelegală a unor servicii de evaluare pentru un număr de 35 bucăți active care fie nu au fost evaluate, fie nu trebuiau contractate (1 activ contractat eronat de două ori, 3 active scoase din funcțiune în anul 2016), în cuantum de 10 mii lei, dintr-un total de 87 active facturate (U.A.T.C. Frăsinet);
– conform contractului încheiat, primăria Ciocănești a angajat prestarea unor servicii artistice în valoare totală de 8 mii lei, dar ulterior a decontat factura emisă de prestator în sumă de 9 mii lei, achitând astfel în mod nelegal suma de 1 mie lei peste valoarea stabilită prin contract (U.A.T.C. Ciocănești);
– s-a constatat faptul că unor beneficiari li s-au acordat nelegal diverse forme de ajutoare sociale deși nu îndeplineau condițiile de eligibilitate, în sumă de 9 mii lei (U.A.T.C. Curcani);
– conform prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, costul mediu lunar de întreținere se stabilește de către Consiliul Local, iar persoanele asistate au obligația să plătească lunar contribuția de întreținere în cuantum de până la 60% din veniturile personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere. În schimb, entitatea a propus spre aprobare și prin hotărâre a Consiliului Local s-a aprobat, o contribuție fixă de 0,72 mii lei datorată de toate persoanele asistate, indiferent de veniturile realizate de acestea, și nu individualizată pentru fiecare asistat, calculată ca un procent din valoarea veniturilor (Căminul pentru persoane vârstnice „Sfântu Gheorghe” Oltenița).